Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Moralia Tyrnaviensia VIII.

Autor: 
Katarína Mária Vadíková, Peter Rusnák (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský, ruský, anglický, český
Počet strán: 
204
ISBN: 
978-80-568-0119-2
Anotácia: 

Zborník štúdií Obraz človeka v sociálnych vedách je spoločnou publikáciou účastníkov interdisciplinárneho vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou, ktoré bolo organizované ako jeden z výstupov riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0375/16 na tému Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Svojím obsahom potvrdzuje, že hľadanie odpovede na otázku, aký obraz človeka ponúka výskum a prax sociálnych vied, predstavuje komplikovaný multidisciplinárny priestor pre kontinuálnu diskusiu v mene človeka, ktorým sme každý z nás.

Kompozične zaujímavo predložený interdisciplinárny pohľad na obraz človeka v sociálne cez prizmu umenia, médií, morálnej teológie, politológie, politickej a sociálnej filozofie a etiky, podopierajú myšlienky L. P. Karsavina, N. A. Berďajeva, J. Maritaina, B. Faya, P. Florenského, E. Lévinasa, J. Patočku, J. Kassiána, Aristotela, či súčasných kritikov materialistických koncepcií obrazu človeka. Ďalej ho špecifikujú citlivo vybrané problémy súčasnej spoločnosti: dehumanizácia človeka v médiách; problematika umenia života, všejedinstva ľudstva, zápasu s hnevom; otázka zodpovednosti, problematickosť modelov politického systému a modelov slobody; politológia ako veda a ako pomáhajúca profesia, ťažkosti sebaidentifikácie pod tlakom globálnej dekulturácie a kultúry emotivizmu; starosť o človeka v podmienkach sociálnej práce.

Pochopiť dnešnú kresbu čŕt tváre človeka však vyžaduje úsilie, trpezlivosť a snahu o multikulturálny dialóg. Predpokladá odsobnenie, sebavzdanie, a relačnú sociálnu sublimáciu cez determináciu osobnej personalizácie problémov v mene nazerania riešenia v globálnom celku (nadhľad). Mozaika sociálna všetkých ľudí dobrej vôle potom môže ponúknuť odpovede aj na konkrétne otázky osobnej povahy. Snáď tento zborník prispeje ku humanizácii obrazu človeka v sociálnych vedách na Slovensku a podnieti dialóg o človeku v mene človeka.

Cena: 
8 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.