Skočiť na hlavný obsah
Autor
Katarína M. Vadíková (Ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský, český, anglický
Počet strán
432
ISBN
978-80-568-0287-8

Publikácia s názvom Osobná zodpovednosť dnes – výzva či výhovorka? je v rade desiatym vedeckým zborníkom Acta Moralia Tyrnaviensia, z dielne Katedry etiky a morálnej filozofie FFTU. Vznikla pri príležitosti organizácie medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa, ktorá sa konala pod záštitou FFTU 15. októbra 2020, v roku 385. výročia Trnavskej univerzity v Trnave a ktorej organizačnú iniciatívu zvlášť ocenila aj prezidentka Slovenskej republiky Mgr. Zuzana Čaputová. Zároveň je čiastkovým výstupom trojročného projektu KEGA 008TTU-4 2019-2021 Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jej postmoderné riešenie (Vedúci projektu: Vadíková, K. M. [2019-2020], Krištof, P. [2021]), a vzhľadom k tomu i spolupráce s Katedrou politológie FFTU. Interdisciplinárne spája pohľady z radov filozofov, etikov, politológov, historikov, sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálnych pedagógov, environmentalistov, štatistov, ktorí vychádzajú nielen z teoretickej základne etiky zodpovednosti, ale i z osobnej praxe na pôde školstva, zdravotníctva, médií, koučovania, interdisciplinárnej poradenskej a expertíznej činnosti, či Štatistického úradu SR, Výboru pre zdravotníctvo NR SR alebo činnosti iných pomáhajúcich profesií. Publikácia je medzinárodná – prepája interdisciplinárnu expertízu odborníkov zo Slovenskej a z Českej republiky, z Poľska a z Ukrajiny. V prílohách čitateľ nájde podrobnú správu z uskutočnenej konferencie, list prezidentky SR Mgr. Zuzany Čaputovej adresovaný účastníkom konferencie, správu o prvých výsledkoch projektu KEGA 008TTU-4 2019-2021 Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jej postmoderné riešenie a pozvanie k ďalšiemu štúdiu problematiky prostredníctvom recenzie na zahraničný vedecký zborník DROZENOVÁ, W. – ŠIMEK, V. a kol. Filosofie Hanse Jonase. Praha: Filosofia, 2019.
Publikácia je súborom medzinárodnej interdisciplinárnej expertízy v skúmanej oblasti, parciálnou zbierkou rôznorodých východísk, názorov a postojov k rôznym formám zodpovednosti a výhovorky zo zodpovednosti v interdisciplinárnom spektre variability danej kolektívom na dialógu zúčastnených autorov, provokáciou a motiváciou k ďalšiemu výskumu, konštruktívnej kritike a transformácii zaužívaných foriem zmýšľania, ale je najmä pozvaním k prijatiu osobnej zodpovednosti za tých okolností, v tej situácii, v tej spoločenskej roli, kde sa práve čitateľ usiluje dôstojne žiť svoj životný príbeh. Je určená všetkým, ktorí si uvedomujú záväzky k svojmu národu, k Európe a svetu, a to bez ohľadu na to aký politický, spoločenský, sociálny post alebo rolu zastávajú, ktorú profesiu reprezentujú, či náboženstvo vyznávajú. Nie je nárekom nad stavom spoločnosti, Európy, sveta. Aj keď obsahuje varovania o budúcej skaze a informuje o situácii ohrozenia, kde je plne ľudsky pochopiteľné, že sa človeku žiada únik k výhovorke, dialogicky ho podporuje, povzbudzuje, motivuje a pozýva k spoločenstvu v nesení osobnej zodpovednosti. Informuje o nádeji ako dôsledku úsilia dostáť osobnej ľudskosti ako minimálnej požiadavke mravnosti, zostať verný vlastnej tvári, rozhodovať sa vo vlastnom mene – o nádeji dialogiky vzťahov. Lévinasovská dialogická požiadavka zodpovednosti ako starosti o druhého je vo viacerých príspevkoch čitateľovi predstavená s celou vážnosťou ako prostriedok, metóda, spôsob uskutočňovania dialogiky vzťahov (Guardini), kde tiaž je rozložená vo vzťahoch, ktoré človeka nesú. Preto publikácia môže poslúžiť ako interdisciplinárna študijná pomôcka, informatívna databáza k rozhodovaniu v rôznych životných situáciách, ale i provokácia, motivácia a pozvanie k ďalšiemu výskumu v skúmanej oblasti. Predovšetkým je však pozvaním k prijatiu osobnej zodpovednosti v dialogike vzťahov, a to aj práve v situácii ohrozenia pandémiou Covid-19, ktorej čelí celý svet. Práve udalosti takéhoto rozsahu sú totiž tiež pozvaním k uvedomeniu si toho, čo je pre nás skutočne dôležité – čo je hodnotou.