Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Dědová/E. Hrnčiarik/Z. Lopatková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
144
ISBN
978-80-568-0405-6

Pri príležitosti doktorandskej konferencie Doctorandum dies 2021 mali doktorandi ako študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sa na konferenciu prihlásili, jedinečnú možnosť prezentovať svoje vlastné výsledky vedeckého výskumu, čo môže mať veľký význam pre ich ďalší profesijný život. Vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor nielen na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu, ale aj možnosť prejaviť sa v následnej diskusii, kde doktorandi čelili otázkam a podnetom, ku ktorým zaujali svoje stanovisko, podložené argumentačne.
Autorom úvodnej, metodologickej štúdie je prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Nasledujú štúdie doktorandov, ktorí aktívne vystúpili na spomínanej doktorandskej konferencii. Svojimi kvalitnými príspevkami tak anotovaný zborník obohatili študenti doktorandského štúdia akreditovaných študijných programov: dejiny a teória umenia a architektúry, slovenské dejiny, etika, sociológia a sociálna psychológia.