Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

Autor: 
Zuzana Lopatková (ed.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, anglický, latinský
Počet strán: 
416
ISBN: 
978-83-8111-158-4
Anotácia: 

V rámci série Bibliotheca historica Tyrnaviensis, vydávanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave, vychádza ďalší vedecký recenzovaný zborník s názvom Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Zborník, ktorého editorkou je Zuzana Lopatková, prezentuje výskum hospodárskych dejín vybraných panstiev, hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti, a je hlavným publikačným výstupom z vedeckej konferencie, ktorá sa v rámci projektu VEGA č. 1/0645/17 Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia uskutočnila dňa 29. apríla 2019 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Viaceré príspevky sa venujú vývoju centrálnej správy, diferenciácii riadenia panstva, či jednotlivým sídlam panstiev, ktoré boli pre majiteľov ako príslušníkov šľachtického stavu aj reprezentačnou záležitosťou. Ďalší okruh príspevkov predstavuje hospodárstvo na panstve v zmysle fungovania rôznych typov výrobných podnikov, venujúcich sa poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe, lesnému hospodárstvu, osobitne vinohradníctvu, či iných druhov podnikov. Zaujímavé je tiež sledovať panstvá s chronologickými presahmi do 19. storočia,  ako sa niekdajšie feudálne panstvá v mnohých prípadoch menili na moderné a prosperujúce veľkostatky so špecializovaným zameraním na niektorú oblasť produkcie. V neposlednom rade príspevky sledujú každodennosť jednotlivých spoločenských vrstiev na panstvách, spoločenskú a pracovnú mobilitu, či problematiku mestského, alebo cirkevného hospodárenia. Príspevky sa geograficky viažu k rôznym regiónom nášho územia, preto za účelom sledovania konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty organizácie zemepanskej správy a riadenia na vybraných panstvách, s chronologickým rozmedzím od obdobia neskorého stredoveku až po obdobie 19. storočia.  Cieľom jej vydania  je tak osvetliť čitateľom viaceré momenty  a súvislosti, priniesť ucelenejší obraz stavu a vývoja hospodárenia v sledovaných obdobiach na našom území, a nastoliť nové tematické otázky pre nasmerovanie ďalších špecializovaných výskumov.

Cena: 
18 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.