Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sambucus XIII.

Autor: 
Erika Juríková – Nicol Sipekiová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský
ISBN: 
978-80-568-0182-6, ISSN: 2453-7284
Anotácia: 

Sambucus, ktorý sa viac ako dekádu pripravuje na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, predstavuje publikačnú platformu pre štúdie z grécko-rímskej antickej literatúry a reálií, neskorej antiky, kresťanskej spisby, neolatinistiky aj didaktiky latinského jazyka.Aktuálne číslo tvorí dvanásť štúdií domácich a zahraničných autorov, rovnaký počet recenzií a osem správ. Všetky sú výsledkom erudovanej práce s textom a prameňmi a odzrkadľujú širokú škálu dotknutých tém. Z chronologického hľadiska siahajú od rímskej antiky až do súčasnosti. Dvojica autorov Barbora Machajdíková a Vincent Martzloff sa zaoberajú termínom leges sacratae a prostredníctvom vybraných antických autorov zisťujú povahu a funkciu týchto zákonov v rímskej spoločnosti. Ema Pavľáková analyzuje kresťanský amulet, ktorý sa nachádza v zbierkach Rakúskej národnej knižnice vo Viedni a Marek Šibal sa venuje rukopisu zo zbierky humanistu Jána Sambuca, ktorý sa nachádza v tej istej inštitúcii. Vojtech Vladár sa zameral na zbierku známu ako Gratiánov kódex a analyzuje ho z právnického aj filologického hľadiska. Nasledujúce štúdie čerpajú z obdobia renesančného humanizmu a humanizmu na území dnešného Chorvátska a Slovenska. Chorvátski autori Ivan Balta a Ivana Jurčević predstavujú prácu chorvátskeho vzdelanca Fausta Vrancića o stavbe mostov. Ivan Lábaj sleduje zastúpenie gréčtiny v druhom dialógu diela De imitatione a Cicerone petenda významného humanistu Jána Sambuca. Mária Májeková analyzuje zbierku vianočných kázní v diele humanistu Leonarda Stöckela Postilla z hľadiska vplyvu antickej rétoriky a jej pravidiel.Katarína Karabová sa venuje problematike paratextov a ich významu v tlačených dielach. V štúdii sa sústredila na vybrané typy úvodov barokovej tvorby z trnavského prostredia z konca 18.storočia, ktoré podrobila obsahovej a funkčnej analýze. Katarína Rácová vo svojej štúdii predstavuje dvoch nitrianskych biskupov na základe diela Mateja Bela a následne tieto informácie konfrontuje a dopĺňa ďalšími zdrojmi.Lýdia Karkabi predstavuje metódy uplatňované pri výučbe cudzích jazykov a latinského jazyka. Posledný príspevok Pavla Valachoviča prináša informácie k dejinám slovenskej klasickej filológie, venuje sa v ňom Karole Buganovej, manželke maliara Janka Alexyho.Zborník dopĺňajú recenzie odborných publikácií z domácej a zahraničnej produkcie prekladov, učebníc a slovníkov a správy mapujúce dianie v slovenskej klasickej filológii a jej príbuzných odboroch. Číslo uzatvára prehľad obhájených diplomových a dizertačných prác z odboru klasické jazyky v roku 2017.