Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

SOCIETAS & HUMANITAS II.

Autor: 
Mária Dědová, Marcel Martinkovič (Eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
106
ISBN: 
978-80-568-0273-1
Anotácia: 

Predkladaný zborník sumarizuje jednotlivé príspevky študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí sa zúčastnili v novembri 2020 online študentskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Societas & Humanitas II. Uverejnené príspevky študentov otvárajú priestor pre medziodborové zdieľanie záverov z jednotlivých výskumných projektov cez pluralitu teoretických a metodologických prístupov. Štúdie v zborníku sú rozdelené do dvoch sekcií, politologickej a psychologickej, ktoré približujú skúmanie rôznorodých spoločenských problémov a sú dôkazom multidimenzionality súčasného sociálno-vedného výskumu. V rámci psychologickej sekcie sú príspevky zamerané najmä na analýzu sociálno- patologických javov, prežívanie emócií, či výskum religiozity vysokoškolákov. Štúdie v politologickej sekcii sa koncentrujú na skúmanie procesov súvisiacich s kreovaním kolektívnej pamäte v kontexte realizácie historickej politiky, problematiku využívania propagandy a manipulačných stratégií pri formovaní verejnej mienky a sféru prepájania literatúry s artikuláciou politických cieľov v rámci transformácie a formovania hodnotovej sféry spoločnosti. Príspevky z rôznych oblastí teórie a výskumu behaviorálnych vied sú dôkazom záujmu študentov o možnosť rozširovať a komparovať svoje metodologické postupy a zistenia. Tie im následne napomáhajú v rozvíjaní výskumných schopností, a paralelne im ponúkajú možnosť myšlienkovej konfrontácie, ktorá je základom akademického poznania. Napriek skutočnosti, že predmet skúmania jednotlivých príspevkov vychádza z roviny abstraktných teoreticko-metodologických prístupov obsah jednotlivých štúdií naznačuje, že ich význam sa nachádza najmä v aplikačnej rovine záverov, ktoré majú vzťah ku každodennému životu jednotlivcov a ich percepcie hľadania podstaty jednotlivých hodnôt v politike, kultúre, alebo v osobnej rovine. Predkladaný zborník zo študentskej konferencie nemal ambíciu zohľadňovať pri výbere štúdií len jeden metodologický prístup, prípadne klásť na poslucháčov nároky, ktoré nie sú kompatibilné s ich dosiahnutými teoretickými poznatkami. Aj z daného dôvodu je predložený zborník poslucháčov behaviorálnych odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave súčasťou propedeutického procesu, ktorého cieľom je primárne kreovať a rozvíjať výskumné zručnosti študentov.