Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dotazník študenta na zisťovanie kvality vzdelávania

Univerzita má vypracovaný mechanizmus využitia výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi. V oblasti získavania spätnej informačnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľa je jedným z prostriedkov na univerzite a jej fakultách anonymný dotazník, mapujúci indikátory kvality vzdelávania, ktorý umožňuje získať spätnú väzbu zo strany študenta. To poskytuje možnosť hlbšie analyzovať kvalitu výučby pedagóga, zefektívniť výučbu a zlepšovať najmä didaktickú a sociálnu kompetenciu učiteľa s cieľom zvýšiť jeho vlastnú spokojnosť s výkonom v edukačnom procese, ako aj spokojnosť študentov s kvalitou výučby.

 

Spätná väzba študentov, súvisiaca s efektivitou a dostupnosťou podporných materiálnych, technických a informačných zdrojov sa na všetkých fakultách zisťuje primárne prostredníctvom dotazníka na zisťovanie kvality vzdelávania. Výsledky študentských dotazníkov spokojnosti a kvality vzdelávacieho procesu sa zverejňujú dvakrát ročne na webovom sídle univerzity, resp. fakúlt.

 

 Dotazník študenta na zisťovanie kvality vzdelávania (vyplň)


Vyhodnotenie dotazníkov:

Viaceré štandardné anonymné dotazníky hodnotenia kvality výučby, jednotlivých predmetov, pedagógov a dotazník skúmajúci spokojnosť zamestnancov, boli v roku 2014 nahradené elektronickými formulármi dotazníkov, ktoré sú prístupné študentom v pravidelných každoročných termínoch v rozhraní MAISu. Dotazníky hodnotenia výuky jednotlivých pedagógov a jednotlivých predmetov sú prístupné vedeniu a adresne pedagógom.