Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Edičné aktivity pedagógov Filozofickej fakulty: rok 2020 v znamení nových monografií

Ani počas pandémie koronavírusu v roku 2020 pedagógovia Filozofickej fakulty nezaháľali a popri online výuke intenzívne pracovali na svojich vedecko-výskumných a umeleckých projektoch a publikovaní ich výsledkov. Nové vedecké monografie, vydané v domácich i zahraničných vydavateľstvách, prinášajú výsledky ich často dlhoročných výskumov.  Vo vydávaní monografií boli v tomto roku mimoriadne úspešní pedagógovia z viacerých katedier.

Prof. I. Gerát z Katedry dejín a teórie umenia vydal svoju monografiu Iconology of Charity : Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe v prestížnom zahraničnom vydavateľstve, jeho kolegyne doc. I. Halászová  vydala monografiu Pred portrétom : Úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku, dr. Z. Dzurňáková monografiu Univerzitný ranobarokový Jezuitský kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave, obe v domácich vydavateľstvách. Aktívni v publikovaní boli aj pedagógovia z Katedry etiky, kde sa podarilo prof. J. Feberovi vydať monografiu Obecná etika. Dr. M. Franko z Katedry histórie vydal monografiu s názvom Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva a dr. S. Anderáková Odpustkové listiny za vlády Anjouovcov a Žigmunda Luxemburského na území Slovenska. Dr. J. Kordoš z Katedry klasických jazykov vydal monografiu Tyrnavia crescens,  doc. K. Liebhart z Katedry sociológie (v spoluautorstve) vydala vo Viedni monografiu s názvom Wie Bilder Wahlkampf machen. Aktívni boli aj pedagógovia z Katedry psychológie, doc. M. Špajdel vydal monografiu Dichotická stimulácia v psychologickej diagnostike, a pedagogičky dr. M. Dědová a dr. J. Vindišová monografiu Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislostiach. Významným edičným počinom v roku 2020 bolo aj vydanie štvordielnej učebnice Úvod do štúdia klasickej archeológie I.-IV., na ktorej sa autorsky podieľali pedagógovia z Katedry klasickej archeológie.   

Srdečne gratulujeme jednotlivým autorom k vydaným publikáciám a prajeme im veľa tvorivých síl v ich ďalšej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti!

Vybrané publikácie sú všetkým záujemcom k dispozícii prostredníctvom uvedených linkov:

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/pred-portretom

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/obecna-etika

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/vznik-posobenie-slovenskeho-vinohradnickeho-druzstva

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/odpustkove-listiny-za-vlady-anjouovcov-zigmunda-luxemburskeho-na-uzemi-slovenska

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/tyrnavia-crescens

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/dichoticka-stimulacia-v-psychologickej-diagnostike

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/problemy-postmodernej-generacie-v-psychologickych-suvislostiach

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-i

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-ii

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-iii

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-iv

Text: Zuzana Lopatková