Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

ÚVOD DO ŠTÚDIA KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE IV.

Autor: 
M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, V. Varsik, L. Nováková, M. Daňová, T. Kolon
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
165
ISBN: 
978-80-568-0201-4
Anotácia: 

Predložená publikácia je poslednou zo štvordielnej vysokoškolskej učebnice „Úvod do štúdia klasickej archeológie“, ktorej predchádzajúce časti vychádzali postupne. Prvý diel obsahuje definíciu, chronologický rámec, dejiny bádania, pramene, prehľad základnej metodológie a terminológie klasickej archeológie, významné inštitúcie i zaužívané princípy písania a citovania, a osobitná pozornosť je venovaná minojskej a mykénskej kultúre. Druhý diel je zameraný výlučne nagrécku antiku, kým tretí je vyhradený etruskej a rímskej civilizácii. Rozdelenie učebnice do štyroch častí nebolo náhodné. Vychádzalo z rozvrhnutia výučby, v centre ktorejstojí grécka a rímska antická spoločnosť so všetkými jej atribútmi, a to rovnako na materskom území, ako aj v gréckych kolóniách, rímskych provinciách a v priľahlých oblastiach. Texty dopĺňa bohatá obrazová príloha a odporúčaná literatúra.

Štvrtý diel pozostáva z dvoch častí. Prvyá z nich je zameraný na rímske provincie, na dejiny ich bádania, základnú chronológiu a pramene, a zároveň na ich definíciu, stručné dejiny, právny status a administratívnu správu. Osobitná pozornosť patrí vojenstvu a civilnému životu, ich základným formáma vybraným súčastiam materiálnej kultúry. Nemenej dôležité sú témy ako umenie, pohrebný rítus a funerálna architektúra, náboženstvo a synkretizmus, a zvlášť náboženstvo a kult v Panónii, ktoré uzatvára kapitola o významných zbierkových fondoch, múzeách a galériách.Druhá časť tohto dielu je venovaná okrajovým oblastiam antického sveta, ktorej ťažisko spočíva na tých etnikách (Skýti, Židia, Feničania, Kelti, Germáni, Sarmati)a územiach (Anatólia, Egypt), ktoré boli významne prepojené s gréckou či rímskou civilizáciou.

Učebnica sa v prvom rade obracia na súčasných a budúcich poslucháčov odboru klasická archeológia, ale aj príbuzných disciplín akými sú dejiny umenia a kultúry, estetika, výtvarné umenie, história, klasická filológia či religionistika. Rímskymi reáliami sausiluje oživiť oblasť rímskeho práva: verejného i súkromného. Očakávame, že predložená učebnica bude užitočná aj pre študentov a učiteľov stredných škôl a rovnako osloví aj záujemcov z radov širokej verejnosti. A to tým skôr, že elektronická podoba všetkých štyroch dielov publikácie bude dostupná na internete bez obmedzenia.