Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Úvod do štúdia klasickej archeológie III.

Autor: 
M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, T. Kolon, M. Daňová, A. Ďurianová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
128
ISBN: 
978-80-568-0344-8
Anotácia: 

Predložená publikácia je treťou zo štvordielnej vysokoškolskej učebnice „Úvod do štúdia klasickej archeológie“, ktorej jednotlivé časti vychádzajú postupne. Prvý diel obsahuje definíciu, chronologický rámec, dejiny bádania, pramene, prehľad základnej metodológie a terminológie klasickej archeológie, významné inštitúcie. Podáva informácie o zaužívaných princípoch písania a citovania. Osobitná pozornosť je venovaná minojskej a mykénskej kultúre. Druhý diel je zameraný výlučne na grécku antiku, tretí na etruskú a rímsku civilizáciu. Predmetom štvrtého dielu sú rímske provincie a okrajové oblasti antického sveta, ktoré sa v toku času prejavovali ako dedičstvo gréckej a rímskej antiky. Rozdelenie učebnice do štyroch častí nebolo náhodné. Vychádzalo z rozvrhnutia výučby, v centre ktorej stojí grécka a rímska antická spoločnosť so všetkými jej atribútmi, a to rovnako na materskom území, ako aj v gréckych kolóniách, rímskych provinciách a v priľahlých oblastiach. Texty dopĺňa bohatá obrazová príloha a odporúčaná literatúra.

Predložený tretí diel je rozdelený na dve hlavné kapitoly. Prvá je venovaná etruskej civilizácii, jej vzniku, dejinám, písmu, prameňom, architektúre, nástennému maliarstvu, keramike, šperkárstvu, toreutike, náboženstvu a bohom. Druhá kapitola pojednáva o rímskej civilizácii. V jednotlivých podkapitolách sú zhrnuté základné informácie o dejinách, topografii, sochárstve, historickom reliéfe, urbanizme, architektúre, freskách, mozaikách, náboženstve, šperkoch a pod. Obidve časti uzatvára prehľad o najvýznamnejších etruských či rímskych múzeách a ich zbierkach.

Učebnica sa v prvom rade obracia na súčasných a budúcich poslucháčov odboru klasická archeológia, ale aj príbuzných disciplín akými sú dejiny umenia a kultúry, estetika, výtvarné umenie, história, klasická filológia či religionistika. Rímskymi reáliami sa usiluje oživiť oblasť rímskeho práva: verejného i súkromného. Očakávame, že predložená učebnica bude užitočná aj pre študentov a učiteľov stredných škôl a rovnako osloví aj záujemcov z radov širokej verejnosti. A to tým skôr, že elektronická podoba všetkých štyroch dielov publikácie bude dostupná na internete bez obmedzenia.