Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického

Autor: 
Tomáš Zálešák
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU - Kalligram
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
282
ISBN: 
978-83-7490-777-4
Anotácia: 

Potreba aj schopnosť politiky predstavujú jedinečné vlastnosti ľudského druhu. Človek je tvor politický, pretože je zároveň schopný myslieť v abstraktných pojmoch, osvojiť si a používať verbálny jazyk. Nasledujúci text sa zaoberá ľudskou podstatou politiky a politického myslenia v širšom kontexte než je v moderných pojednaniach obvyklé. Nevyhýba sa ani niektorým otázkam metafyziky či teológie. Zaoberá sa tiež krízovými javmi, špecifickými deformáciami v konaní aj myslení, aké sa vo svete politiky deštruktívne prejavujú a ohrozujú tak realizáciu prirodzených ľudských potrieb aj kapacít, inými slovami: ľudskú prirodzenosť samotnú. Kniha je zároveň koncipovaná ako „malé pozvanie do politickej filozofie“, poukazujúce na dôležitosť opätovného objavovania jej klasického dedičstva pri hľadaní východísk z modernej krízy, nadväzujúc v tejto oblasti na viaceré reprezentatívne, ale aj menej často citované pramene. Politická filozofia je tu chápaná aj ako legitímny spôsob kritiky politickej obce či konkrétnych zriadení, a zároveň ako spôsob, akým je možné obhájiť legitimitu politiky a jej inštitúcií; predstavuje sa tiež ako východisko pre obnovenie relevancie a dôstojného štatútu politickej vedy a politického vzdelávania.

Kniha je akiste v prvom rade určená študentom politických a sociálnych disciplín, na tieto skupiny sa však neobmedzuje. Je určená všetkým inteligentným osobám, ktoré nerezignovali na hodnotu občianstva ani na hodnotu kritického myslenia v politických aj všeobecne ľudských záležitostiach. Ako „obhajoba politiky“ je vedená snahou vrátiť politike jej dôstojnosť, poukázať na jej nenahraditeľnú hodnotu a potrebnosť (napriek všetkým jej zlyhaniam a nedostatkom), čeliť zhubným ideologickým trendom našich čias, ktoré opäť ohrozujú princípy slobodnej a spravodlivej spoločnosti. V tejto súvislosti učí chápať aj pôvod katastrof čias nedávno minulých a vyvodiť z nich poučenie.

Tomáš Zálešák (1967) študoval politológiu na Univerzite Komenského, filozofiu na Filozofickom ústave SAV a University College Univerzity v Oxforde. Publikoval viacero vedeckých, odborných a populárnych textov na témy medzinárodnej politiky a bezpečnosti, revolúcií, totalitarizmu, vojny, politickej a morálnej filozofie. Pracoval o. i. ako výskumný pracovník v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ), v kancelárii NR SR vo funkcii štátneho radcu. Medzi predchádzajúce autorove práce patrí monografia Diablova práca; úvahy o totalitarizme (Bratislava: Kalligram, 2005). Vyučuje na katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Žije v Bratislave.

Cena: 
14 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.