Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. Anton Vydra, PhD.

Anton Vydra
E-mail: 
anton.vydra@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
Utorok 8:00 – 9:30
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
francúzska filozofia vedy (najmä Gaston Bachelard a Georges Canguilhem), dejiny filozofie, literatúra a výtvarné umenie, akademické písanie

Výber z publikačnej činnosti
Vydra, A.: Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Filozofická fakulta Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - 206 s. - ISBN 978-80-8082-556-0.

Vydra, A.: Bdelé snenie: komentár k Bachelardovmu Plameňu sviece. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2012. - 76 s. - ISBN 978-80-8082-528-7.

Vydra, A.: O tvorbe a nesmrteľnosti. Schola Philosophica v spolupráci s FF UCM v Trnave, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-969757-6-1.

Vydra, A.: Akademické písanie: ako vzniká filozofický text. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - 191 s. - ISBN 978-80-8082-380-1.

Vydra, A.: Bachelard vis-a-vis Phenomenology. In: Adventures in Phenomenology: Gaston Bachelard. - Albany, NY : SUNY Press, 2017, s. 91-106. ISBN 978-1-4384-6605-7.

Vydra, A.: Solitude as a Philosophical Stance in the Later Bachelard. In: Affectivity, Agency and Intersubjectivity / Peter Šajda et al. - Budapest: L'Harmattan, 2012. - ISBN 978-963-236-587-9. - S. 187-201; [1,02 AH].

Vydra, A.: Gaston Bachelard and his reactions to phenomenology. In: Continental Philosophy Review. - ISSN 1387-2842. - Vol. 47, Issue 1 (2014), s. 45-58; publ. 04.02.2014.

Vydra, A.: Intimate and Hostile Places : a Bachelardian Contribution to the Architecture of Lived Space. In: Studia Phaenomenologica. - ISSN 1582-5647. - Vol. 14 (2014), s. 53-72.

Vydra, A.: L'image et l'affectivité : le problème du sujet dans la notion bachelardienne d'imagination. In: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej : Affectivity and its Vicissitudes in Contemporary Humanities and Social Sciences. - ISSN 006-6874. - Vol. 57, Supplement (2012), s. 179-194.

Vydra, A.: Dissatisfied Life : Philosophy of the Living in Canguilhem and Merleau-Ponty. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013: Person - Subject - Organism an Overview of Interdisciplinary Insights / [Elizabeth A. Behnke et al.] ; [Editor A. Vydra]. - [1.]. - ISBN 978-3-631-65069-1. - ISSN 2198-8595. - S. 115-137; [1,78 AH].

Vydra, A.: The Twofold Concept of Normativity in Canguilhem. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2014: Normativity & Typification / [Sam Cocks et al.] ; [Editor A. Vydra]. - First Edition. - ISBN 978-3-631-66232-8. - ISSN 2198-8595. - S. 33-55.

Vydra, A.: Pojem živelnosti u Merleau-Pontyho a Bachelarda. In: Fenomenologie tělesnosti: [mimořádné číslo Filosofického časopisu - 2011/7] / Petr Urban (ed.). - 1. vyd. - ISBN 978-80-7007-350-6. - ISSN 0015-1831. - S. 143-155.

Vydra, A.: Sociálna patológia – filozofický pojem, alebo zle zvolená metafora?. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 9 (2015), s. 693-702.

Vydra, A.: Norma a normálne. In Filosofický časopis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 271 -283. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831.

Vydra, A.: Canguilhemove analýzy normality a výzvy pre filozofiu. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 3 (2014), s. 212-221.

Vydra, A.: Intimita v Bachelardovom Fragmente z denníka človeka. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, mimoriadne č. 1 (2013), s. 71-80.

Vydra, A.: K Marionovmu prekonaniu nihilizmu vo filozofii. In: Náboženstvo a nihilizmus : z pohľadu filozofie existencie a fenomenológie / Martin Muránsky et al. - [1. vyd.]. - Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010. - ISBN 978-80-970494-0-9. - S. 193-206.

Vydra, A.: Pojem synovstva u Levinasa a v Henryho filozofii kresťanstva. In: Michel Henry: život ako prelínanie subjektivity a intersujektivity / Róbert Karul et al. - Bratislava : Filozofický ústav SAV v spolupráci s OZ Schola Philosophica, 2009. - ISBN 978-80-969770-2-4. - s. 155-175.

Vydra, A.: Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda. In: Subjektivita / intersubjektivita / Róbert Karul et al. - 1. vyd. - Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011. - ISBN 978-80-970494-2-3. - S. 173-190.

Vydra, A.: Nabokov a textové obrazy. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 7 (2008), s. 611-618.

Vydra, A.: Načo potrebujeme vitalizmus? Canguilhemova reinterpretácia jedného pojmu. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 1 (2015), s. 13-22.

Vydra, A.: O dotýkaní, ktoré neuchopuje. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 451-456.

Vydra, A.: O filozofickom písaní: filozofické eseje sa menia pod rukami A. P. Martinicha. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 62, č. 4 (2007), s. 329-335.

Vydra, A.: Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii: nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 8 (2009), s. 793-803.

Vydra, A.: Otázka viny a trestu v Aristotelovej Poetike. - Spôsob prístupu: www.ostium.sk. In: Ostium: internetový časopis pre humanitné odbory. - ISSN 1336-6556. - Roč. 4, č. 4 (2008).

Vydra, A.: Historická rekurencia ako metóda filozofovania. In: Starosť o dušu : životy subjektivity a podoby myslenia / Jaroslava Vydrová et al. - 1. - Červený Kostelec : Pavel Mervat, 2014. - ISBN 978-80-7465-117-5. - S. 281-299.

Vydra, A.: Georges Canguilhem a vedecké ideológie. In: Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote: nové štúdie o dejinách a filozofii vied / Georges Canguilhem; z franc. orig. preložil Anton Vydra. - 1. vyd. - Trnava: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-834-9. - S. 158-179.