Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Introduction to Philosophy of Language

Autor: 
Reginald A. Slavkovský - Michal Kutáš
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
anglický
Počet strán: 
88
ISBN: 
978-83-7490-614-2
Anotácia: 

Jazykom sa zaoberá mnoho vedných odborov. Tento učebný text sa sústreďuje iba na jednu líniu skúmania jazyka, pre ktorú sa vžilo pomenovanie filozofia jazyka. Je určený najmä pre študentov magisterského stupňa odboru Kognitívne štúdiá, ale siahnuť po ňom môžu aj všetci, ktorí sa chcú zoznámiť s touto problematikou.

Jadro textu tvorí podrobnejší výklad dôležitých myšlienok vybraných filozofov (najmä Fregeho a Russella, pretože ide takpovediac o „zakladateľov filozofie jazyka“). Mnohé diela, ktoré sú súčasťou tradície filozofie jazyka, nie sú iba nejakým vágnym hovorením o veľkých témach, ale sú pokusmi o veľmi presné riešenie určitých, hoci čiastkových, problémov. Najmä vďaka tomu niektorí analytickí filozofi významne prispeli k poznaniu v rámci takých disciplín, ako sú logika, sémantika, matematika, lingvistika, umelá inteligencia a ďalšie.