Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

TEORETICKÉ ASPEKTY ABSTRAKTNÉHO UMENIA

Autor: 
K. Ihringová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
97
ISBN: 
978-80-568-0219-9
Anotácia: 

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na myslenie vybraných predstaviteľov abstraktného umenia, ktorí svoje nové, moderné videnie a vnímanie sveta pretavili do maľby, ale aj do teoretických textov. O svojej filozofii, vplyvoch a podnetoch písali vlastné úvahy, eseje, denníkové záznamy, ale aj manifesty či dokonca teoretické odborné štúdie. Kým prvé spomenuté mali výsostne osobný, až intímny charakter, druhé sa stali teoretickou základňou moderného umenia. V nich umelci prezentovali svoj postoj k modernému umeniu, ale aj intelektuálne presahy do oblasti filozofie, teozofie, synestézie, psychológie, či dokonca do oblasti vedy. Prostredníctvom analýzy a interpretácie týchto textov môžeme sledovať etablovanie sa abstraktnej maľby v zložitom diskurze modernej maľby.

HESLO na otvorenie pdf. môžete získať na: katarina.ihringova@truni.sk