Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Teória hier a problém rozhodovania

Autor: 
Andrej Démuth
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
88
ISBN: 
978-80-8082-580-5
Anotácia: 

Predkladaný text má ambíciu poskytnúť ideový a terminologický úvod do teórie hier a procesov rozhodovania. Napriek tomu, že téma, ktorú sa pokúša sprístupniť, býva doménou matematických, ekonomických, štatistických, sociálno-politických či psychologických prístupov, ponúkaný prístup sa pokúša o filozofickú analýzu uplatňovania racionality v decíznych procesoch. Na rozdiel od úvodov iných vysokoškolských textov z teórie hier v ňom preto nenájdeme vzorce, rovnice ani matematické symboly približujúce opis výpočtu výplatných funkcií či zohľadnenie pravdepodobnosti výskytu konkrétneho skúmaného javu. Týmto sa tak trochu binmoreovsky vopred ospravedlňujem všetkým, ktorí siahnu po texte s nádejou na presné a matematicky vyčísliteľné vyjadrenie účinnosti jednotlivých stratégií a výnosnosť použitých postupov. Absencia matematizácie, ako dúfam, však nevyhnutne nespôsobuje nižšiu exaktnosť a použiteľnosť predkladaných myšlienok. Práve naopak.

Ponúkaný text sa pokúša o sprístupnenie jadra myslenia zahŕňajúceho širokú paletu problémov a prístupov (počnúc ekonomickými, matematickými, ekologickými, mravnými, politickými problémami), skrývajúcich sa pod spoločným označením teória hier, humanitne orientovaným záujemcom. Dôvod pre tento krok nespočíva len v skutočnosti, že autor textu sám podlieha humanistickej (filozoficko-psychologickej) orientácii, ale najmä v tom, že verí v osožnosť a zmysluplnosť sprístupňovania celkov a štruktúr pred detailmi (Kolmogorovova zložitosť). Napokon – úlohou akéhokoľvek úvodu je sprístupniť podstatu problému, jeho hlavné elementy a vzťahy v ňom. Prípadní záujemcovia o jeho ďalšie a hlbšie skúmanie môžu siahnuť po detailnejších matematickejších modeloch výkladu a nuáns problému.

Druhým dôvodom humanisticky orientovaného prístupu je osobná skúsenosť s využitím teórie hier a procesov rozhodovania v nematematických každodenných situáciách. Neskrývanou motiváciou mi bol Nils-Eric Sahlin, filozof, ktorý vyučuje teóriu hier a problém rizika lekárov na Lekárskej fakulte Univerzity v Lunde (vedúci Katedry medicínskej etiky). Ukázal mi, že v medicíne narážame na množstvo problémov a fatálnych rozhodnutí s nemalou mierou neurčitosti či rizika, pritom časť z rozhodnutí môže mať (a často má) nezvratné dôsledky. Podobne ako v mnohých ďalších oblastiach (právo, veda...).

Nazdávam sa, že jednou z hlavných predností teórie hier je aplikovateľnosť a prenosnosť jej hlavných poznatkov do najrozmanitejších raritných, ale i každodenných rozhodovaní. Práve preto je problém rozhodovania a zvažovania optimálnych stratégií dôležitou súčasťou akýchkoľvek kognitívne orientovaných štúdií. Pri poznávaní poznávania nejde len o poznanie elementov a mechanizmov poznania, ale najmä o vyvodenie dôsledkov z takto nadobudnutého poznania. O to viac, ak ide o kognitívne štúdiá v rámci „humanities“.

Cieľom uvedeného textu preto nie je len vysvetliť základné teórie, pojmy a elementy rozhodovacích procesov, ale aj viesť jeho čitateľov k hľadaniu uplatnenia spomínaných poznatkov v širokospektrálnej každodennej praxi – počnúc sociálnym a ekonomickým správaním cez biológiu, ekológiou, etiku až po optimalizáciu inteligentných zariadení a systémov. Tomu je prispôsobená aj stavba textu. Jednotlivé kapitoly sú zamerané najmä na objasnenie základných termínov (uvádzaných kurzívou ako kľúčové slová), teoretických rámcov a problémov, ale i na problematizovanie možného použitia a uvádzanie ďalších príkladov, ktoré sú súčasťou odporúčaných textov na konci každej z kapitol. Odporúčané texty však často odkazujú aj na klasické state či kapitoly v bežne používaných (najmä anglosaských) vysokoškolských učebniciach. Pri tvorbe predkladaného textu nemožno nespomenúť trilógiu Binmoreho kníh o racionalite v sociálnom kontexte, ktoré čitateľom odporúčam na hlbšie preštudovanie evolučných aspektov sociálneho správania. Podobne aj Petersenov Úvod do teórie rozhodovania, ktorý spolu s Hrami stratégie od Dixita a i. tvoria jadro mapovania relevantných problémových tém predkladanej učebnice. Záver textu je doplnený zoznamom relevantných a voľne dostupných zdrojov pre ďalšie štúdium záujemcom v tejto oblasti.