Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Úvod do kognitívnych vied

Autor: 
Mária Bednáriková
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
88
ISBN: 
978-80-8082-619-2
Anotácia: 

Kognitívne vedy sú v súčasnosti jedným z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich vedeckých smerov. Pritom samotný status ich multi-, inter-, či transdiciplinárneho charakteru je pomerne nejasný. Nevieme jednoznačne určiť, či ide o novú samostatnú vedeckú disciplínu, alebo skôr o súbor rôznych vedeckých odvetví, ktoré spája spoločná snaha vysvetliť fenomén kognície. Štruktúra textu úvodu do kognitívnych vied je podmienená predovšetkým autorovým postojom k tomuto problému.