Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

Myseľ vo vede Sulvia Gáliková
Základy kognitívnej neurovedy Silvia Gáliková
Filozofické aspekty dejín vedy Andrej Démuth
Teória hier a problém rozhodovania Andrej Démuth
Teórie percepcie Andrej Démuth
Kognícia v morálnom správaní Josef Dolista
Kognitívna estetika Renáta Kišoňová
Kognícia v sociálnom kontexte Renáta Kišoňová
Filozofia evolúcie Renáta Kišoňová - Michal Kutáš
Racionalita a ľudská kognícia Reginald A. Slavkovský