Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: Absolvent bakalárskeho štúdia etiky má vedomosti zodpovedajúce základnej problematike etiky a morálnej filozofie, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozoficko-etického myslenia, a to najmä v oblasti základných disciplín. Štúdium sa opiera o súčasný stav poznania. Je obohatené výkladom pôvodných filozofických textov, odbornými seminármi a vypracúvaním semestrálnych prác z profilových predmetov. Rozsah a hĺbka vedomostí oprávňuje absolventa pokračovať v štúdiu identického programu, prípadne v štúdiu 2. stupňa príbuzných odborov, pokiaľ to umožňujú ich študijné programy, alebo vykonávať povolania v príslušných oblastiach. Absolventi jednoodborového bakalárskeho štúdia sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore. Nachádzajú uplatnenie v nižších stupňoch verejnej správy a štátnej služby, ako asistenti manažérov pri styku s verejnosťou vo firmách, organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, inštitúciách a v oblasti výchovno-vzdelávacích, preventívnych a resocializačných inštitúcií.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+ 50 bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.*Magisterský stupeň štúdia: Absolventi magisterského štúdia etiky získavajú kompletné a komplexné vzdelanie z disciplín systematickej filozofickej etiky a morálnej filozofie, dejín etického myslenia, odborov aplikovanej etiky a príbuzných spoločenskovedných disciplín. Štúdium sa opiera o aktuálny stav príslušných vedeckých disciplín vo svete a špecializuje sa na systematickú filozofickú etiku a morálnu filozofiu. Je obohatené výkladom pôvodných filozofických textov, odbornými seminármi a vypracúvaním semestrálnych prác. Absolventi môžu získať, po doplnení pedagogického vzdelania, aprobáciu na vyučovanie filozofie, náuky o spoločnosti a etiky, ako aj etickej výchovy na stredných školách. Môžu sa uplatniť na všetkých fakultách, na ktorých sa vyučujú spoločenskovedné a humanitné disciplíny, ako aj na katedrách so spoločenskovedným zameraním. Absolventi môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, v expertných tímoch, inštitútoch, médiách, výboroch, verejnej správe či v manažmente.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného odboru Etika, resp. Filozofia, Dejiny filozofie a príbuzných študijných odborov s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: dejiny etiky, úvod do etiky resp. filozofická etika a sociálna etika resp. filozofická antropológia.