Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Psychológia

Bakalársky stupeň štúdia: Štúdium umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti základných disciplín psychológie (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia, psychológia osobnosti). Absolvent tiež získa spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky, ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského života. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné v interpersonálnej interakcii. Tí absolventi, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu psychológie, majú možnosť uplatniť sa v rozličných oblastiach a profesiách spoločenského a hospodárskeho života, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti. Ide napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde môžu absolventi v práci s rôznymi sociálne handicapovanými skupinami, či inými ľuďmi na okraji spoločnosti participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov aj celej spoločnosti, ďalej o oblasť verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania (napr. vo vzdelávacích inštitúciách a agentúrach ako metodici vzdelávania). Široké uplatnenie môžu nájsť v hospodárskej oblasti, a to na širokej škále manažérskych pozícii, obchodných zástupcov, v oblasti personalistiky, či riadenia a rozvoja ľudských zdrojov atď.

Prijímacie skúšky: Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou písomného testu, ktorý bude obsahovať otázky z týchto oblastí: základné predpoklady pre štúdium (úroveň rozvoja kognitívnych schopností), poznatky na úrovni stredoškolského učiva z predmetov psychológia, biológia a anglický jazyk (úroveň: mierne pokročilí).

Odporúčaná literatúra: Košč, M.: Základy psychológie. 7. vydanie. Bratislava, SPN 2009; Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6: Biológia človeka, evolúcia a vznik života na zemi. Bratislava, Expol pedagogika 2005; Uhereková, M. a kol.: Biológia a starostlivosť o zdravie: Pre stredné zdravotnícke školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. Bratislava, Expol pedagogika 2006. (Pozn.: Otázky písomnej časti z predmetu biológie budú len z tých kapitol odporúčaných učebníc, ktoré sa týkajú biológie človeka.) Písomný test, v prípade neúčasti v stanovenom čase, nie je možné vykonať v náhradnom termíne.


Magisterský stupeň štúdia: Odborný profil absolventa magisterského stupňa štúdia sa utvára v kompatibilite s kresťanským chápaním človeka na súčasnej vedeckej báze teoretických a praktických poznatkov v odbore psychológia. Odborné zameranie absolventa vychádza z chápania psychológie ako pomáhajúcej profesie, zameranej na riešenie najrozmanitejších výchovno-vzdelávacích, osobnostno-sociálnych a mentálno-zdravotných problémov súčasného človeka. Odborná príprava absolventa sa sústreďuje na rozvíjanie jeho schopnosti tvorivo uplatňovať psychologické poznatky a praktické zručnosti najmä z edukačných, poradenských a klinických psychologických disciplín. Tvorivé zvládnutie profesijného zamerania absolventa zabezpečujú aj doplňujúce poznatky a zručnosti z takých profesijne kompatibilných oblastí, ako sú sociálna psychológia, psychodiagnostika, psychická intervencia a psychoterapia. Absolvent magisterského štúdia psychológie získava predpoklad uplatniť sa v najrozmanitejších sférach spoločenskej praxe, najmä však ako edukačný a školský psychológ (vo výchovno-vzdelávacích a najmä školských inštitúciách), ako poradenský psychológ (v profesijnom, partnerskom, manželskom, forenzno-psychologickom a pastorálnom poradenstve), ako klinický psychológ (v oblasti riešenia problémov zdravia, choroby, psychopatológie a pod.).

Prijímacie skúšky: O magisterské štúdium sa môžu uchádzať len absolventi jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore psychológia.  Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou písomného testu – prehľad základných vedomostí získaných počas bakalárskeho štúdia v študijnom programe psychológia. Písomný test, v prípade neúčasti v stanovenom čase, nie je možné vykonať v náhradnom termíne.