Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Politológia

Bakalársky stupeň štúdia: Absolvent získava v priebehu štúdia znalosti najmä v oblasti teórie politiky a dejín politického myslenia, komparatívnej politológie, moderných dejín, medzinárodných vzťahov, komunálnej a  sociálnej politiky, bezpečnostnej politiky a politickej filozofie. Absolvent bakalárskeho štúdia sa môže uplatniť v praxi v nižších stupňoch štátnej správy, v občianskych združeniach, politických inštitúciách, nadáciách a masovokomunikačných prostriedkoch, alebo vykonávať povolania v občiansky orientovaných inštitúciách a organizáciách tretieho sektora, redakciách odborných a spoločenských časopisov a nadáciách.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+ 50 bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.