Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katedra etiky

                                                                                                                                     


 

Stručná charakteristika katedry

Poslaním katedry etiky je poskytovať ucelené humanitné vzdelanie so zameraním na morálne a hodnotové aspekty spoločenského života. Dôraz je kladený na aplikovanú etiku, čo vytvára priestor pre široké uplatnenie absolventov vo verejnom a súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovno-vzdelávacích inštitúcií.

Detailnejší obsah jednotlivých študijných programov dokumentujú povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety, ako aj prednášky zahrnuté v súbore bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Katedra, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú úroveň, sa usiluje aj o rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizovanú v domácom i zahraničnom prostredí.   


 

Opodstatnenie potreby etiky dnes

Etika je jednou z najstarších a najzákladnejších filozofických disciplín v dejinách ľudského poznania od čias Aristotela. Zaoberá sa filozofiou morálky, mravnými hodnotami, ako aj spôsobmi správania, ktoré robia ľudskú spoločnosť funkčnou. V modernej multikulturálnej spoločnosti na počiatku 21. storočia je dôležitosť etiky znásobená požiadavkou dlhotrvajúcej krízy hodnôt, a relativizáciou pravdy a morálnych noriem. Kriticko-teoretické vysvetlenia základných morálno-hodnotových kritérií a noriem a následná aplikácia v praxi, sú predpokladom zvládnutia náročných situácií, ktoré vyžadujú od súčasných ľudí nielen dobré, ale aj rýchle rozhodnutia. Cieľom etiky je zdôrazňovať univerzálnu platnosť morálnych hodnôt pravdy, dobra a krásy v dejinách, ako aj stále aktuálnu formáciu ľudí k spravodlivosti a k angažovanej aktivite pri sledovaní a zveľaďovaní spoločného dobra.

Štúdium a osvojovanie moderných metód, inšpirujúcich ľudstvo k vyššej humánnosti, korešpondujú so súčasnými trendmi, ktoré sa uplatňujú vo vyspelých demokratických krajinách a sú v súlade s ambíciami krajín EÚ. Etický apel zodpovednosti, má v súčasnosti širokospektrálny záber. Dotýka sa štruktúr, inštitucionálnej a legislatívnej pôsobnosti na všetkých úrovniach spoločnosti, vedeckých aplikácií, ktoré majú dosah na človeka a prírodu. Taktiež sa dotýka negociačných procesov a praktík, ako aj objektívnosti informácií až po autonómne morálne rozhodnutia a riešenie aktuálnych dilem na všetkých úrovniach spoločenského života. V súčasnosti sa zvyšuje potreba fundovaných odborníkov v oblasti aplikovanej etiky (sociálna etika, bioetika, etika komunikácie, internetu a reklamy, podnikateľská etika, politická etika, právna etika, deontologická etika, environmentálna etika, etika výchovy, etika vo verejnej správe, ako aj v policajnej, colnej a vojenskej oblasti a pod., ale tiež etika s osobitným zreteľom na globálne aktivity, ktoré podporujú prežitie ľudstva v súlade s požiadavkami otvoreného dialógu, tolerancie a solidarity. Nových profesionálnych odborníkov v oblasti etiky vyžadujú aj demografické prognózy, rozširovanie svetového trhu, neustále sa zvyšujúce životné nároky späté s enormným konzumom, s urbanizáciou a s narastajúcimi problémami súvisiace s migráciou, emigráciou a požiadavkami etnických menšín. Štúdium etiky má zásadným spôsobom prispieť k výchove, ktorá by výrazne ovplyvnila sociálne spolunažívanie a tvorivosť v zmysle vyššej humánnosti.