Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry etiky

Formy štúdia

Katedra etiky a morálnej filozofie ponúka študentom poznatky vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a možnosť prihlásiť sa na rigorózne konanie:

  1. bakalársky stupeň (Bc.) - denné a externé štúdium
  2. magisterský stupeň (Mgr.)- denné štúdium
  3. doktorandský stupeň (PhD.)- denné a externé štúdium (pozri tu)
  4. rigorózne konanie (PhDr.)

 

Názov akreditovaného študijného programu

Druh štúdia

Forma štúdia

Akreditácia

Dĺžka štúdia v semestroch Bc. + Mgr.

Etika

Bc.

D

A

6

Etika

Mgr.

D

A

4

Etika

Bc.

E

A

8

 


 

Učebné texty

  • Remišová, A.; Hrehová, H. a kol.: Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Vydavateľ: Kalligram
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 896
ISBN: 9788081011030


 

Knižnica Katedry etiky a morálnej filozofie

Katalóg knižnice

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Gánovský

 michalganovsky@gmail.com

 

 
 

Profil absolventa

Absolvent sa osvedčuje v spolupráci s manažérmi v oblasti aplikovanej etiky a etiky profesijných činností,ako aj so špecialistami v iných príbuzných profesiách. Svoje uplatnenie môže nájsť vo verejnom i súkromnom sektore, v štátnej službe a tiež v oblasti výchovno-vzdelávacích a v preventívno-poradenských inštitúciách. Dokáže riešiť komplikované situácie, aplikovať morálne hodnoty do praxe, a tiež etické normy a zásady do spoločenského  kontextu. Rovnako sa môže podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pre pracovníkov v rozličných profesiách, navrhovať ich znenie, pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, v expertných tímoch, v riadiacich orgánoch a výboroch posudzujúcich stav etického rozhodovania v rôznych oblastiach sociálneho života spoločnosti a v oblasti spoločenských vzťahov.
Pracovné zaradenie absolventa sa môže týkať i výkonu etického auditu, poradenstva a etickej expertízy v rôznorodých komerčných aktivitách. Môže sa uplatniť aj ako pedagóg v pedagogicko-vzdelávacích inštitúciách a zariadeniach alebo aj v treťom sektore. Je odborne kompetentný aktívne vypracovávať spoločensko-právne analýzy a vyjadrovať sa k environmentálnym a globálnym problémom.

Absolventi vysokoškolského štúdia odboru Etika a morálna filozofia nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na základných a stredných školách (po absolvovaní pedagogického minima). Po úspešnom absolvovaní 3. doktorandského stupňa majú možnosť využiť zahraničný grant Erasmus+, alebo zostať pôsobiť vo vedecko-pedagogickej činnosti na univerzite.