Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry etiky

Aktuálny rozvrh hodín

Rozvrh hodín ZS 2021/2022

 

Formy štúdia

Katedra etiky ponúka študentom poznatky vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a možnosť prihlásiť sa na rigorózne konanie:

  1. bakalársky stupeň (Bc.) - denné a externé štúdium
  2. magisterský stupeň (Mgr.)- denné štúdium
  3. doktorandský stupeň (PhD.)- denné a externé štúdium (pozri tu)
  4. rigorózne konanie (PhDr.)

 

Názov akreditovaného študijného programu

Druh štúdia

Forma štúdia

Akreditácia

Dĺžka štúdia v semestroch Bc. + Mgr.

Etika

Bc.

D

A

6

Etika

Mgr.

D

A

4

Etika

Bc.

E

A

8

 


 

Knižnica Katedry etiky

Katalóg knižnice Katedry etiky je dostupný online. ====> Katalóg knižnice 

Knižnica bola nedávno doplnená o vyše sto nových titulov z oblasti etiky, bioetiky, ekoetiky, profesíjnej etiky, morálnej filozofie, či politickej filozofie, ktoré sú pedagógom a študentom k dispozícii priamo na katedre. Knihy si je možné vypožičať po dohode so školiteľom u kontaktnej osoby každý utorok a štvrtok v čase od 10:00 do 12:00 hod. 

Na výpožičke v inom čase sa je možné dohodnúť prostredníctvom mailu.

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Balážová

                                andrea.balazova@tvu.sk

 

 

 

 

 

 

Učebné texty

K učebným textom majú študenti prístup prostredníctvom katedrovej knižnice.

 

  • Remišová, A.; Hrehová, H. a kol.: Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Vydavateľ: Kalligram
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 896
ISBN: 978808101103

 

 

 

 

 

 

 

  • Eva Orbanová: Náboženstvo a etika
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
208

ISBN: 978-80-568-0117-8
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  • Eva Orbanová - Katarína Mária Vadíková - Ondrej Čechvala: Terminológia filozofickej axiológie

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský
Počet strán: 176
ISBN: 978-83-7490-658-6

 

  • Helena Hrehová a kol.: Etika a kultúra

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2012
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 176
ISBN: 978-83-7490-543-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolventi

Profil absolventa

Absolvent sa osvedčuje v spolupráci s manažérmi v oblasti aplikovanej etiky a etiky profesijných činností,ako aj so špecialistami v iných príbuzných profesiách. Svoje uplatnenie môže nájsť vo verejnom i súkromnom sektore, v štátnej službe a tiež v oblasti výchovno-vzdelávacích a v preventívno-poradenských inštitúciách. Dokáže riešiť komplikované situácie, aplikovať morálne hodnoty do praxe, a tiež etické normy a zásady do spoločenského  kontextu. Rovnako sa môže podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pre pracovníkov v rozličných profesiách, navrhovať ich znenie, pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, v expertných tímoch, v riadiacich orgánoch a výboroch posudzujúcich stav etického rozhodovania v rôznych oblastiach sociálneho života spoločnosti a v oblasti spoločenských vzťahov.
Pracovné zaradenie absolventa sa môže týkať i výkonu etického auditu, poradenstva a etickej expertízy v rôznorodých komerčných aktivitách. Môže sa uplatniť aj ako pedagóg v pedagogicko-vzdelávacích inštitúciách a zariadeniach alebo aj v treťom sektore. Je odborne kompetentný aktívne vypracovávať spoločensko-právne analýzy a vyjadrovať sa k environmentálnym a globálnym problémom.

Absolventi vysokoškolského štúdia odboru Etika a morálna filozofia nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na základných a stredných školách (po absolvovaní pedagogického minima). Po úspešnom absolvovaní 3. doktorandského stupňa majú možnosť využiť zahraničný grant Erasmus+, alebo zostať pôsobiť vo vedecko-pedagogickej činnosti na univerzite.

 

Absolventské práce:

Rigorózne práce

Martina Kosturková : Súčasné ponímanie etického aspektu na strednej škole. (2008)

PaedDr. Tomáš Huda : Ľudský život ako hodnota a súčasné bioetické problémy v situácii oddiaľovania práva od morálky. (2012)

Mgr. MarieŠumberová : Cnost spravedlnosti – cesta k citlivosti pro lidskou důstojnost a lidská práva. (2016)

PhDr. Mgr. Kristián Bozay : Kresťanská identita ako nádej a orientačná sila postmoderny. (2019)

 

Dizertačné práce

Mgr. Marián Gliganič : Dobro vo filozofii a v etickom myslení Józefa Tischera. (2013)

Mgr. Radka Gábrišová : Modifikácia eticko-náboženských hodnôt v kontexte transmodernej religiozity. (2014)

Mgr. Ondrej Čechvala : Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania. (2014)

Mgr. Igor Strýček : Humánno-etické dilemy a kritika konzumného spôsobu života v ideách A. I. Solženicyna. (2015)

Mgr. Iveta Petríková : Morálno-antropologické riešenie medicínsky asistovanej reprodukcie v ideách Salvatora Priviteru (1945-2004). (2016)

Mgr. Romana Puškelová : Koncepcia slobody a hodnotového pluralizmu Isaiaha Berlina. Kritika a výzvy pre súčasnú liberálnu demokraciu. (2019)