Skočiť na hlavný obsah

Aktuálny rozvrh hodín

Rozvrh hodín ZS 2021/2022

 

Formy štúdia

Katedra etiky ponúka študentom poznatky vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a možnosť prihlásiť sa na rigorózne konanie:

  1. bakalársky stupeň (Bc.) - denné a externé štúdium
  2. magisterský stupeň (Mgr.)- denné štúdium
  3. doktorandský stupeň (PhD.)- denné a externé štúdium (pozri tu)
  4. rigorózne konanie (PhDr.)

 

Názov akreditovaného študijného programu

Druh štúdia

Forma štúdia

Akreditácia

Dĺžka štúdia v semestroch Bc. + Mgr.

Etika

Bc.

D

A

6

Etika

Mgr.

D

A

4

Etika

Bc.

E

A

8

 


 

Knižnica Katedry etiky

Katalóg knižnice Katedry etiky je dostupný online. ====> Katalóg knižnice 

Knižnica bola nedávno doplnená o vyše sto nových titulov z oblasti etiky, bioetiky, ekoetiky, profesíjnej etiky, morálnej filozofie, či politickej filozofie, ktoré sú pedagógom a študentom k dispozícii priamo na katedre. Knihy si je možné vypožičať po dohode so školiteľom u kontaktnej osoby každý utorok a štvrtok v čase od 10:00 do 12:00 hod. 

Na výpožičke v inom čase sa je možné dohodnúť prostredníctvom mailu.

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Balážová

                                michal.ganovsky [at] tvu.sk

 

 

 

 

 

 

Učebné texty

K učebným textom majú študenti prístup prostredníctvom katedrovej knižnice.

 

  • Remišová, A.; Hrehová, H. a kol.: Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Vydavateľ: Kalligram
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 896
ISBN: 978808101103

 

 

 

 

 

 

 

  • Eva Orbanová: Náboženstvo a etika
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
208

ISBN: 978-80-568-0117-8
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  • Eva Orbanová - Katarína Mária Vadíková - Ondrej Čechvala: Terminológia filozofickej axiológie

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský
Počet strán: 176
ISBN: 978-83-7490-658-6

 

  • Helena Hrehová a kol.: Etika a kultúra

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2012
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 176
ISBN: 978-83-7490-543-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolventi

Profil absolventa

Absolvent sa osvedčuje v spolupráci s manažérmi v oblasti aplikovanej etiky a etiky profesijných činností,ako aj so špecialistami v iných príbuzných profesiách. Svoje uplatnenie môže nájsť vo verejnom i súkromnom sektore, v štátnej službe a tiež v oblasti výchovno-vzdelávacích a v preventívno-poradenských inštitúciách. Dokáže riešiť komplikované situácie, aplikovať morálne hodnoty do praxe, a tiež etické normy a zásady do spoločenského  kontextu. Rovnako sa môže podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pre pracovníkov v rozličných profesiách, navrhovať ich znenie, pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, v expertných tímoch, v riadiacich orgánoch a výboroch posudzujúcich stav etického rozhodovania v rôznych oblastiach sociálneho života spoločnosti a v oblasti spoločenských vzťahov.
Pracovné zaradenie absolventa sa môže týkať i výkonu etického auditu, poradenstva a etickej expertízy v rôznorodých komerčných aktivitách. Môže sa uplatniť aj ako pedagóg v pedagogicko-vzdelávacích inštitúciách a zariadeniach alebo aj v treťom sektore. Je odborne kompetentný aktívne vypracovávať spoločensko-právne analýzy a vyjadrovať sa k environmentálnym a globálnym problémom.

Absolventi vysokoškolského štúdia odboru Etika a morálna filozofia nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na základných a stredných školách (po absolvovaní pedagogického minima). Po úspešnom absolvovaní 3. doktorandského stupňa majú možnosť využiť zahraničný grant Erasmus+, alebo zostať pôsobiť vo vedecko-pedagogickej činnosti na univerzite.

 

Absolventské práce:

Rigorózne práce

Martina Kosturková : Súčasné ponímanie etického aspektu na strednej škole. (2008)

PaedDr. Tomáš Huda : Ľudský život ako hodnota a súčasné bioetické problémy v situácii oddiaľovania práva od morálky. (2012)

Mgr. MarieŠumberová : Cnost spravedlnosti – cesta k citlivosti pro lidskou důstojnost a lidská práva. (2016)

PhDr. Mgr. Kristián Bozay : Kresťanská identita ako nádej a orientačná sila postmoderny. (2019)

 

Dizertačné práce

Mgr. Marián Gliganič : Dobro vo filozofii a v etickom myslení Józefa Tischera. (2013)

Mgr. Radka Gábrišová : Modifikácia eticko-náboženských hodnôt v kontexte transmodernej religiozity. (2014)

Mgr. Ondrej Čechvala : Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania. (2014)

Mgr. Igor Strýček : Humánno-etické dilemy a kritika konzumného spôsobu života v ideách A. I. Solženicyna. (2015)

Mgr. Iveta Petríková : Morálno-antropologické riešenie medicínsky asistovanej reprodukcie v ideách Salvatora Priviteru (1945-2004). (2016)

Mgr. Romana Puškelová : Koncepcia slobody a hodnotového pluralizmu Isaiaha Berlina. Kritika a výzvy pre súčasnú liberálnu demokraciu. (2019)