Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky stupeň štúdia: Štúdium sa zameriava najmä na zvládnutie normatívnej gramatiky latinského jazyka, na preklad a výklad diel významných antických autorov (Caesar, Cicero, Ovidius, Vergilius) tzv. klasického obdobia, ako aj na získavanie vedomostí z antických literatúr a na zachytenie poznatkov o starovekých dejinách a civilizácii. Neodmysliteľnú súčasť klasickej filológie tvorí stará gréčtina, ktorej výučba prebieha v kurzoch gréckeho jazyka. Veľmi dobré predpoklady pre štúdium i vedecké bádanie poskytuje seminárna knižnica Okalianum, ktorej stále sa rozrastajúci fond v súčasnosti predstavuje cca 6000 zväzkov (grécke a latinské texty, preklady, vysokoškolské učebnice, slovníky, odborné a vedecké publikácie domáce i zo zahraničia, zborníky) predovšetkým z oblasti klasických štúdií, ale taktiež príbuzných odborov, ako je história, filozofia či kunsthistória. Absolvent odboru klasickej filológie dokáže prekladať a interpretovať menej náročné latinské a grécke texty, a preto sa môže uplatniť ako pracovník vo vedeckých inštitúciách, v archívoch i v odborných knižniciach.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov stredoškolského štúdia.


Magisterský stupeň štúdia · Medzi priority Katedry klasických jazykov patrí aj výskum tradícií antiky v novších historických obdobiach (humanizmus, barok). Preto sa v pedagogickom procese magisterského štúdia ako aj v bádateľskej profilácii tohto pracoviska kladie veľký dôraz na poznávanie a výskum novolatinských štúdií, a to najmä so zreteľom na výskum latinskej spisby z produkcie prvej Trnavskej univerzity (1635 - 1777). V súlade s týmto zameraním sa program výučby orientuje na písomníctvo, dejiny a kultúru novoveku s možnosťou špecializácie aj na stredoveké dejiny, latinčinu a literatúru. Možnosť špecializácie je zabezpečená vlastným výberom predmetov z veľkého množstva povinne voliteľných predmetov odboru klasické jazyky a jej príbuzných odborov. Vzácnou súčasťou knižného fondu seminárnej knižnice Okalianum je zbierka trnavských starých tlačí zo 17. a 18. st. (tyrnavík), ktoré prezentujú bohatosť výskumného materiálu na poli neolatinistiky. Popri odbornom zameraní na medievalistiku a neolatinistiku poskytuje magisterské štúdium aj prekladové semináre diel antických autorov, ako aj predmety dopĺňajúce teoretické i praktické vedomosti o antickej vzdelanosti v širších interdisciplinárnych súvislostiach. Študentom klasickej filológie je v priebehu štúdia poskytnutá možnosť absolvovať doplnkové pedagogické štúdium, ktoré im pomôže uplatniť sa v školstve. Absolvent je schopný samostatne preložiť a spracovať neznámy latinský text, má výborné znalosti pre ďalšiu vedeckú prácu, a preto sa môže uplatniť ako pedagogický či výskumný pracovník na stredoškolských, univerzitných pracoviskách, vedeckých inštitúciách, archívoch či knižniciach.

Prijímacie skúšky · Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu Klasické jazyky a príbuzných štud. programov s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: Preklad do latinčiny, latinská gramatika, rímska literatúra, ústny rozbor textu predpísaného antického autora.