Skočiť na hlavný obsah

Magisterský stupeň štúdia: Študijný program Kognitívne štúdiá je tvorený štvorsemestrálnym kurzom kognitívno-vedných a filozofických disciplín so zameraním na nadobudnutie nových teoretických a praktických poznatkov v kognitívne-vedných oblastiach (teórie percepcie, kognitívna neuroveda, filozofia mysle, teória informácie, teória hier, metodológia vedy, kognitívna lingvistika, filozofia evolúcie...). Osobitosťou tohto stupňa vzdelávania je veľký dôraz na prehĺbenie vybraných vedeckých prúdov a škôl a ich recepcia vo filozofickom prostredí a filozofická analýza poznania formou voliteľných a povinne voliteľných prednášok, ktoré umožnia absolventovi relatívne vysoký stupeň jeho špecializácie a uplatnenia v teoretickom i praktickom riešení problémov.

Prijímacie skúšky: Výberové konanie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené bakalárske štúdium. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu Filozofia, resp. Dejiny filozofie, Psychológia, Informatika a príbuzných odborov. Vzhľadom na výrazne interdisciplinárny charakter kognitívnej vedy je štúdium otvorené aj pre absolventov bakalárskeho štúdia z ďalších prírodovedných, spoločenskovedných a technických odborov.