Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kolégium dekana

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (dekan FF TU )
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka)
Mgr. Mária Dědová, PhD. (prodekanka)
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. (prodekanka)
PhDr. Peter Žitný, PhD. (predseda Akademického senátu)
(tajomníčka)
(vedúci Katedry filozofie)
prof. PhDr. Jaromír Féber, CSc. (vedúci Katedry etiky a morálnej filozofie)
PhDr. Peter Guráň, PhD. (vedúci Katedry sociológie)
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (vedúci Katedry politológie)
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (vedúca Katedry klasickej archeológie)
(vedúci Katedry histórie)
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (vedúci Katedry psychológie)
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (vedúca Katedry klasických jazykov)
 (vedúca Katedry dejín a teórie umenia)