Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kolégium dekana

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (poverený výkonom funkcie dekana FF TU )

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka)

Mgr. Mária Dědová, PhD. (prodekanka)

PhDr. Peter Žitný, PhD. (predseda Akademického senátu)

(tajomníčka)

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. (vedúci Katedry filozofie)

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (vedúca Katedry etiky a morálnej filozofie)

PhDr. Peter Guráň, PhD. (poverený vedením Katedry sociológie)

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (vedúci Katedry politológie)

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (vedúca Katedry klasickej archeológie)

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (vedúci Katedry histórie)

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (vedúci Katedry psychológie)

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (vedúca Katedry klasických jazykov)

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (poverený vedením Katedry dejín a teórie umenia)