Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kolégium dekana

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (dekan)

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka)

Mgr. Mária Dědová, PhD. (prodekanka)

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (prodekan)

PhDr. Peter Žitný, PhD. (predseda Akademického senátu)

Ing. Jana Matejová (tajomníčka)

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. (vedúci Katedry filozofie)

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (vedúca Katedry etiky a morálnej filozofie)

doc. Mgr. Ivan Chorvát M.A., CSc. (vedúci Katedry sociológie)

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (vedúci Katedry politológie)

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (vedúca Katedry klasickej archeológie)

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (vedúci Katedry histórie)

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (vedúci Katedry psychológie)

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (vedúca Katedry klasických jazykov)

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. (vedúci Katedry dejín umenia)