Skočiť na hlavný obsah
prof. Eduard Droberjar
E-mail
eduard.droberjar@truni.sk
Telefón
033/5939371
Konzultačné hodiny
utorok 11:00-12:30 (LS 2022/23)
Miestnosť
413

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: VUPCH

Vo výskumnej práci sa zaoberá rôznymi aspektmi štúdia doby rímskej v barbariku, archeológiou polabských Germánov (Svébov), rímsko-germánskymi vzťahmi (špeciálne Marobudova ríša a markomanske vojny) a dobou sťahovania národov. Vedie archeologické výskumy v Jevíčku v kontaktnej rímsko-germánskej zóne na Malej Hanej (CZ). Absolvoval Humboldtovo vedecké štipendium (Mainz 1998), založil medzinárodné protohistorické konferencie „Archeológia barbarov“ (od r. 2005).

Štúdium

1985–1989: štúdium archeológie na Masarykovej univerzite v Brne

1989: rigorózna skúška (PhDr.)

1996: PhD. (Dr.) – dizertačná práca: Studie k relativní chronologii germánských sídlišť starší doby římské na Moravě. Masarykova univerzita v Brne (školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.; oponenti: PhDr. Titus Kolník, DrSc.; PhDr. Karla Motyková, DrSc.)

2009: docent, habilitácia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – habilitačná práca: Droberjar, E.: Dobřichov-Pičhora. Ein Brandgräberfeld aus der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen (Ein Beitrag zur Kenntnis des Marbod-Reichs). Praha 1999, 430 strán.

2020: profesor, inauguračné konanie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Dňa 16.11.2021 bol prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaný profesorom.

Členstvá

Dopisujúci člen Nemeckého archeologického ústavu (Deutsches Archäologisches Institut), Berlin
Člen českého klubu Alexandra von Humboldta, Praha
Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore archeológia, Univerzite Hradec Králové
Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore archeológia, Juhočeská univerzite v Českých Budějoviciach
Člen redakčnej rady časopisu Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, Łódź
Člen redakčnej rady časopisu Analecta Archaeologica Ressoviensia, Rzeszów
Člen redakčnej rady časopisu Archeologie ve středních Čechách, Praha
Člen redakčnej rady časopisu Materialy i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka  Archeologicznego, Rzeszów
Člen redakčnej rady časopisu Ostrogothica, Charkov
Člen redakčnej rady časopisu Rocznik Wieluński, Wieluń
Člen redakčnej rady časopisu Přehled výzkumů - Archeologický ústav AV ČR, Brno
Člen redakčnej rady časopisu Studia historica Tyrnaviensia, TU

Najvýznamnejšie publikácie

DROBERJAR, E.: Die römische Keramik vom Burgstall bei Mušov, Mähren. Wien: Archaeologia Austriaca 77, 1993, s. 39-87.

DROBERJAR, E.: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Praha: Národní muzeum, 1997, Fontes archaeologici Pragenses 21, 378 s. ISBN 80-7036-039-9

DROBERJAR, E.: Dobřichov-Pičhora. Ein Brandgräberfeld aus der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen (Ein Beitrag zur Kenntnis des Marbod-Reichs). Praha: Národní muzeum, 1997, Fontes archaeologici Pragenses 23, 430 s. ISBN 80-7036-104-2

DROBERJAR, E.: Contributions to the History and Archaeology of the Maroboduus Empire. In: Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2009. s. 81-106. ISBN 978-80-87365-20-5

DROBERJAR, E.: Thüringische und langobardische Funde und Befunde in Böhmen. Zum Problem der späten Phasen der Völkerwanderungszeit. In: Kulturwandel in Mitteleuropa: Langobarden, Awaren, Slawen. Bonn: Dr. R. Habelt, 2008. s. 229-248. ISBN 978-3-7749-3593-8

Najnovšie publikácie

DROBERJAR, E. 2020: Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia). Archeologické rozhledy 72, s. 479–522.

DROBERJAR, E. 2020: Vinařice-Gruppe. Zur kulturellen und sozialen Differenzierung der Barbaren im 5. Jahrhundert. In: M. Bohr – M. Teska (eds.), Extra limites Continuatio, Poznań – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s. 17–41. ISBN 978-83-7717-348-0

DROBERJAR, E. – KOMORÓCZY, B. – VLACH, M. 2020: Remarks on the possibilities of studying armed conflicts between the Romans and Germans during the Marcomannic Wars in Moravia. In: P. Drnovský – P. Hejhal (eds.), Archaeology of Conflicts. Červený Kostelec: Pavel Mervart, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 11–25. ISBN 978-80-7465-469-5

DROBERJAR, E. 2021: Römische Schwerter aus dem germanischen Gräberfeld von Třebusice (Mittelböhmen). In: E. Droberjar – B. Komoróczy (eds.), Příspěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie barbarů 2016 a 2018). Brno: Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 70, s. 221–243. ISBN 978-80-7524-047-7

DROBERJAR, E. – KNÁPEK, R. 2021: Rich Elbe Germanic graves from 3rd to 5th century and their relations with the Mediterranean. In: P. de Vingo – Y. A. Marano – J. Pinar Gil (eds.), Sepolture di prestigio nel bacino mediterraneo (IV-IX s.). Definizione, immagini, utilizzo. 1. Saggi. Atti del convegno, Pella (NO), 28-30 giugno 2017. ArcheoAlpMed – Archeologia delle Alpi e del Mediterraneo tardoantico e medievale 2.1, 2020, Atti di Convegni, 2. Sesto Fiorentino: AlľInsegna del Giglio, 455–461.

Aktuálne riešené granty

APVV-21-0257 - Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov

Doba riešenia: 2022–2026; Vedúci projektu: prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty

•    1993: Mainz, Nemecko, Römisch-Germanisches Zentralmuseum

•    1997: Štokholm, Švédsko, Statens Historiska Museum

•    1998: Mainz, Nemecko, Johannes Gutenberg-Universität

•    2005: Frankfurt/M., Nemecko, Römisch-Germanische Kommission des DAI

•    2012: Tübingen, Nemecko, Eberhard Karls Universität

•    2018: Łódź, Polsko, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódziego

Pedagogická činnosť

•    Teória archeologického výskumu I–II

•    Antický svet – okrajové oblasti I–II

•    Rímskoprovinciálna archeológia I

•    Rímskoprovinciálna keramika

•    Seminár z rímskoprovinciálnej archeológie

•    Antické spony