Skočiť na hlavný obsah

KELEMANTIA 2023 - Archaeological Summer School and research of a UNESCO World Heritage Site.

Applicant: Department of Classical Archaeology, Faculty of Philosphy and Arts, Trnava University in Trnava, Slovakia

PROJECT PARTNERS
Partner Nr. 1: Institute of Archaeology SAS, Nitra, Slovakia
Partner Nr. 2: The Municipality of Iža, Iža, Slovakia
Partner Nr. 3: Danube Region Museum, Komárno, Slovakia
Partner Nr. 4: Institute for the Classical Archaeology at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czechia
Partner Nr. 5: Department of Archaeology and Museology at Masaryk University, Brno, Czechia
Partner Nr. 6: Department of Ancient Archaeology, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Partner Nr. 7: Institute of Archaeology at Jagellonian University, Krakow, Poland

IMPLEMENTATION PERIOD: 12/06/2023–31/10/2023

PROJECT ORGANISATION MEETING: 20/06/2023
SUMMER SCHOOL COURSES: 10/07/2023–22/07/2023 and 24/07/2023–05/08/2023

Project description: The project is focused on practical activities and training of young people in the field of research, protection and presentation of the Roman fort at Iža as well as relevant Roman monuments in the surrounding Danube region. The place of project realization is mainly the area of Roman fort Kelemantia at Iža (SK) and the village of Iža. The professional level of the project is guaranteed by highly qualified specialists of national and foreign institutions, which have practical experience and long-term tradition in the field of excavation, protection and presentation of historical monuments, and in additional pedagogic activities. The successful completion of the summer schools will require the involvement of specialists from all institutions, who will participate in the implementation of the individual parts of the summer school (excursion to the site at the beginning of each summer school, excursions to other institutions, the organization and implementation of the archaeological research itself, workshops led by specialists from partner institutions). Archaeological research at this site has been limited in recent years. As it is a culturally and historically extremely important site with potential for tourism, the intensification of archaeological activities in the area will be beneficial for to build avareness of the local community as well as wider public.

Contact: miroslava.danova [at] truni.sk

The activity is supported by the Visegrad Fund (grant no. 22310184)
Visegrad logo

 

PROJECT IMPLEMENTATION:

Programme of the 1st tour
Programme of the 2nd tour
Handout of the epigraphic workshop

The summer school met with interest from both students and the general public. The students got a unique chance to study directly at a Roman military camp, visit monuments connected with the Romans' activity in the area (Iža Museum, Lapidarium of the Danube Museum in Komárno, Komáromi Klapka György Museum), archaeological research of the legionary camp in Brigetia (Eötvös Loránd University) as well as the newly discovered Roman spolia in the foundations of the church in Patince. During the summer school, students from 5 universities had the opportunity to meet leading researchers from Bohemia, Hungary, and Slovakia during lectures, research, and workshops.

The summer school was covered by RTVS on 20 July 2023 in the Main News, RTVS Morning News (50:10 min), and the daily news bulletins.

The Minister of Culture, Mrs. Silvia Hroncová, also visited the summer school on 3 August 2023 as part of a trip to UNESCO sites.

Photo credits: M. Daňová, P. Dragonidesová, K. Daňová.

RTVS na výskume Brigetio - návšteva výskumu maďarskej univerzity Brigetio - návšteva novej expozície múzea Cestovanie na exkurziu bicyklami Návšteva múzea v Iži prednáška dr. Jílka prednáška doc. Hrnčiarika Návšteva pani ministerky kultúry


KELEMANTIA 2023 - Letná archeologická škola a výskum lokality svetového dedičstva UNESCO.

Žiadateľ: Katedra klasickej archeológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko

PARTNERI PROJEKTU

Partner č. 1: Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovensko
Partner č. 2: Obec Iža, Iža, Slovensko
Partner č. 3: Podunajské múzeum, Komárno, Slovensko
Partner č. 4: Ústav pre klasickú archeológiu Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, Praha, Česko
Partner č. 5: Katedra archeológie a muzeológie Masarykovej univerzity, Brno, Česko
Partner č. 6: Katedra antickej archeológie, ELTE Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko
Partner č. 7: Ústav archeológie Jagellonskej univerzity, Krakov, Poľsko

OBDOBIE REALIZÁCIE: 12.6.2023 – 31.10.2023

ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE K PROJEKTU: 20.6.2023
TURNUSY LETNEJ ŠKOLY: 10/07/2023-22/07/2023 a 24/07/2023-05/08/2023

Popis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj historických pamiatok na území Slovenska: Projekt je zameraný na praktické aktivity a vzdelávanie mladých ľudí v oblasti výskumu, ochrany a prezentácie rímskej pevnosti v Iži, ako aj relevantných rímskych pamiatok v okolitom Podunajsku. Miestom realizácie projektu je najmä areál rímskej pevnosti Kelemantia pri Iži (SK) a obec Iža. Odbornú úroveň projektu garantujú vysokokvalifikovaní odborníci domácich a zahraničných inštitúcií, ktorí majú praktické skúsenosti a dlhoročnú tradíciu v oblasti vykopávok, ochrany a prezentácie historických pamiatok a v doplnkovej pedagogickej činnosti. Úspešná realizácia letných škôl si bude vyžadovať zapojenie odborníkov zo všetkých inštitúcií, ktorí sa budú podieľať na realizácii jednotlivých častí letnej školy (exkurzia na lokalitu na začiatku každej letnej školy, exkurzie do iných inštitúcií, organizácia a realizácia samotného archeologického výskumu, workshopy pod vedením odborníkov z partnerských inštitúcií). Archeologický výskum na tejto lokalite bol v posledných rokoch obmedzený. Keďže ide o kultúrne a historicky mimoriadne významnú lokalitu s potenciálom pre cestovný ruch, zintenzívnenie archeologických aktivít v tejto oblasti bude prínosom pre budovanie povedomia miestnej komunity, ako aj širšej verejnosti.

Kontakt: miroslava.danova [at] truni.sk

Aktivita je podporená Vyšehradským fondom (č. grantu 22310184)

Visegrad logo

 

REALIZÁCIA PROJEKTU:

Program 1. turnusu (v angličtine)

Program 2. turnusu (v angličtine)

Handout epigrafického workshopu (v angličtine)

Letná škola sa stretla so záujmom študentov aj širokej verejnosti. Študenti získali jedinečnú šancu vzdelávať sa priamo na rímskom vojenskom tábore, navštívili pamiatky spojené s pôsobením Rimanov v oblasti (Múzeum v Iži, Lapidárium Podunajského múzea v Komárne, Komáromi Klapka György Múzeum), archeologický výskum legiového tábora v Brigetiu (Eötvös Loránd University) aj novoobjavené rímske spoliá v základoch kostola v Patinciach. Počas letnej školy mali študenti 5 univerzít možnosť počas prednášok, výskumu aj workshopov stretnúť popredných bádateľov z Čiech, Maďarska a Slovenska.

O letnej škole informovala 20.júla 2023 RTVS v Hlavných správach, Ranných správach RTVS (50:10 min) aj v celodennom spravodajstve.

Na letnej škole sa v rámci výjazdu na pamiatky UNESCO zastavila 3.augusta 2023 aj ministerka kultúry, pani Silvia Hroncová.

Autori fotografií: M. Daňová, P. Dragonidesová, K. Daňová.

Workshop s dr. TušlovouNávšteva múzea v IžiKikaWorkshop keramiky s P. TušlovoukreslenieKelemantiahrnčekykonzultácie na základnivýskum