Skočiť na hlavný obsah

Trnavská univerzita v Trnave a jej Filozofická fakulta majú vlastný vnútorný systém kvality, ktorý je vytvorený na základe:

(1) európskych noriem a štandardov (ESG),
(2) všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
(3) štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií,
(4) kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality,
(5) kritérií komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF,
(6) kritérií Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)
(7) a smerníc upravujúcich implementáciu Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS Label) a Dodatku k diplomu (Diploma Supplement Label).


Smernica dekana o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na FF TU, ktorou sa zriaďuje Rada pre kvalitu FF TU a definujú nástroje a procesy zabezpečovania kvality na fakulte.