Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry etiky

Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020)

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa, ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (v prípade núdze online).

Oznam o vydaní novej publikácie členov našej katedry

 S radosťou vám dávame do pozornosti novú publikáciu členov našej katedry prof. PhDr. Jaromíra Febera, CSc., prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. a doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD.s názvom Man between Sacrum and Profanum in Russian Philosophy in 20th Century.   Autor obálky: Maľba – Isaac Levitan, Návrh obálky – vydavateľstvo Petra LangaKrátka anotácia: Názov monografie má vyjadrovať esenciálnu možnosť zaujať rôzne svetonázory vo filozofickom poznaní človeka. V súvislosti s tým chceme poukázať na alternatívy materialistického a náboženského prístupu, ktoré našli svoje dramatické vyjadrenie v ruskom filozofickom priestore. Individuálne antropologické myšlienky sú pôvodcom - či už explicitne alebo implicitne - zložiek a výsledkov konfliktu medzi dvoma protichodnými svetonázorovými orientáciami. Ruské filozofické prostredie 20. storočia možno vnímať ako historicky realizovaný filozofický experiment, ktorý vysvetlil východiská, možnosti a dopady oboch prístupov. Reflexia získanej historickej skúsenosti môže aj dnešnému človeku pomôcť zvážiť rôzne svetonázorové alternatívy kompetentnejším spôsobom. Skúsenosti ruskej filozofie potvrdzujú a konkretizujú predpoklad, že rozhodnutie o svetonázore do veľkej miery určuje smer a charakter filozofického poznania človeka.

Prvý oznam o medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) – call for interest; call for abstracts; call for papers

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave
Vás srdečne pozývajú
na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa,
ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch univerzity.

Vyjadrenie študijného poradcu k obmedzeniam výučby

Vážení študenti,informujem Vás, že od dnes, 9.3, najmenej na dva týždne, je vstup do školy, ako i na internáty, zakázaný.Po tomto dátume (23.3.2020) Vás budem opätovne informovať s aktuálnymi informáciami.Prajem Vám, nech nám ostanete zdraví a pomáhate si navzájom.Nepanikárte. Dodržujte pravidlá a hygienu. Necestujte, ak nemusíte, tiež odložte všetky stretnutia a návštevy, a to nielen u lekára. Komunikovať so školou a jednotlivými pedagógmi je možné a potrebné len cez ich mailové adresy, ktoré poznáte. Úlohy, ktoré Vám vyučujúci zadajú, ste aj naďalej povinní plniť.Ďakujem za porozumenie.S pozdravom,Vadíková PhD.študijný poradca

Pozvánka na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 21. novembra 2019 na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD. z Katedry pedagogických štúdií, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na tému: Spiritualita, náboženstvo a dialóg.

Pozvánka
 

Pozvánka na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 15. 11. 2019 na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD. z Katedry spoločenských vied, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na tému: Spoločenská zodpovednosť podnikania na globalizovanom trhu.

Pozvánka
 

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Pozvánka na stretnutie s doc. PhDr. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - správa

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, prostredníctvom programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 2.10.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.