Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry etiky

SPRÁVA Z KONFERENCIE: Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) - online medzinárodná interdisciplinárna konferencia

 Krátka správa z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE)/ Short Report on the International Interdisciplinary Conference on Topic Actual Models of Evasions out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe  (15/10/2020 ONLINE)             Dňa 15. októbra 2020 sa v systéme Microsoft Teams Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila online medzinárodná interdisciplinárna celodenná konferencia na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa. Úsilie nielen hovoriť, ale aj prakticky interdisciplinárne premyslieť návrhy a odporúčania pre život na Slovensku a v Európe, ocenila aj prezidentka Slovenskej republiky Mgr. Zuzana Čaputová, ktorá účastníkom písomne zaslala pár láskavých povzbudivých slov: „Téma, ktorej sa budete na konferencii venovať je veľmi podnetná a hodnotná. Cením si, že sa hodláte zaoberať otázkami, ktoré sú dôležité a významné pre kvalitu a úroveň verejného života. Vážim si, že ste sa rozhodli opustiť oblasť akademického komfortu a že budete rozoberať témy, ktorých zodpovedanie si vyžaduje samotný život.“            Konferencia bola plánovaným výstupom trojročného grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021  Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie na rok 2020 (Vedúca projektu: Dr. K. M. Vadíková, KEaMF FFTU) a nadväzovala na minuloročnú pilotnú diskusiu národného kolokvia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku (30.9.2019, FFTU, SK). Hlavným cieľom tohoročnej medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie sa stal  problém výhovoriek zo záväzkov ku osobnej zodpovednosti. Nadviazalo sa na zistenia z interdisciplinárnej praxe, podľa ktorých dlhodobé neuvážené zneužívanie pojmu zodpovednosť viedlo k vyprázdneniu jeho obsahu, rozleptaniu rozsahu a síce etickému uvedomeniu si prítomnosti väzby niečím, alebo niekým, avšak bez pripísateľne dokázateľných znakov alebo vlastností.            Podujatia sa zúčastnili experti z oblasti etiky, filozofie, sociológie, psychológie, pedagogiky, histórie, politológie, sociálnej práce, teológie, žurnalistiky, cestovného ruchu, masmediálnej komunikácie, športu, hudby, vrcholového i nadnárodného manažmentu, bankovníctva, znalci práva a národného i medzinárodného hospodárstva, kulturológovia i environmentalisti z krajín V4. Do diskusie vstúpili nielen zúčastnení odborníci, ale i doktorandi a študenti. O pasívnu registráciu na konferenciu prejavili záujem reprezentanti rôznych odvetví, ktorí síce pasívne, ale neskôr aj písomne vyjadrili podporu a záujem o ďalšie podujatia na danú tému. Konferencia bola medzinárodná a interdisciplinárna nielen čo sa týka prednášateľov, ale všetkých registrovaných účastníkov.             Účastníci konštatovali nielen významný informačný prínos, ale aj motiváciu sa zamyslieť nad svojím vlastným správaním a správaním svojich zverených. Výhovorka bola interdisciplinárne označená ako plne ľudsky pochopiteľná, ale neetická, nesprávna, nemravná reakcia na nepríjemnú situáciu – situáciu ohrozenia (pohodlia, úspechu, komfortu, prestíže, postu, tzn. túžob a uspokojení). Nie je volaním o pomoc, ale zákerným premysleným odmietnutím identifikovať sa s výsledkami vlastnej činnosti a slobodného rozhodnutia. Ide o nedôstojné správanie voči sebe a druhým. V takýto etický odkaz konferencie organizátori ani nedúfali. Možno teda záverom konštatovať, že medzinárodná interdisciplinárna konferencia priniesla výsledky, ktoré sú nielen reprezentačným výstupom v rámci projektu KEGA 008TTU-4, dôstojným podujatím reprezentujúcim hodnoty Trnavskej university v Trnave pri príležitosti osláv 385. výročia jej vzniku, ale prinášajú významný odkaz tým, ktorý majú záujem o Slovensko ako krajinu uprostred Európy, a to v medzinárodnom kontexte.                Podrobná správa bude zverejnená v Zborníku z konferencie: VADÍKOVÁ, K. M. (Ed.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť dnes – výzva či výhovorka? Trnava, FFTU, 2020 – v príprave. Správa z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) ONLINE

Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) - ORGANIZAČNÁ ZMENA: ONLINE medzinárodná interdisciplinárna konferencia

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave usporiadajú online medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa, ktorá sa bude konať 15. októbra 2020, ONLINE, v systéme Microsoft Teams (technickí experti konferencie: Ing. Milan Richnák, Mgr.

Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020)

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa, ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (v prípade núdze online).

Oznam o vydaní novej publikácie členov našej katedry

 S radosťou vám dávame do pozornosti novú publikáciu členov našej katedry prof. PhDr. Jaromíra Febera, CSc., prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. a doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD.s názvom Man between Sacrum and Profanum in Russian Philosophy in 20th Century.   Autor obálky: Maľba – Isaac Levitan, Návrh obálky – vydavateľstvo Petra LangaKrátka anotácia: Názov monografie má vyjadrovať esenciálnu možnosť zaujať rôzne svetonázory vo filozofickom poznaní človeka. V súvislosti s tým chceme poukázať na alternatívy materialistického a náboženského prístupu, ktoré našli svoje dramatické vyjadrenie v ruskom filozofickom priestore. Individuálne antropologické myšlienky sú pôvodcom - či už explicitne alebo implicitne - zložiek a výsledkov konfliktu medzi dvoma protichodnými svetonázorovými orientáciami. Ruské filozofické prostredie 20. storočia možno vnímať ako historicky realizovaný filozofický experiment, ktorý vysvetlil východiská, možnosti a dopady oboch prístupov. Reflexia získanej historickej skúsenosti môže aj dnešnému človeku pomôcť zvážiť rôzne svetonázorové alternatívy kompetentnejším spôsobom. Skúsenosti ruskej filozofie potvrdzujú a konkretizujú predpoklad, že rozhodnutie o svetonázore do veľkej miery určuje smer a charakter filozofického poznania človeka.

Prvý oznam o medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) – call for interest; call for abstracts; call for papers

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave
Vás srdečne pozývajú
na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa,
ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch univerzity.

Vyjadrenie študijného poradcu k obmedzeniam výučby

Vážení študenti,informujem Vás, že od dnes, 9.3, najmenej na dva týždne, je vstup do školy, ako i na internáty, zakázaný.Po tomto dátume (23.3.2020) Vás budem opätovne informovať s aktuálnymi informáciami.Prajem Vám, nech nám ostanete zdraví a pomáhate si navzájom.Nepanikárte. Dodržujte pravidlá a hygienu. Necestujte, ak nemusíte, tiež odložte všetky stretnutia a návštevy, a to nielen u lekára. Komunikovať so školou a jednotlivými pedagógmi je možné a potrebné len cez ich mailové adresy, ktoré poznáte. Úlohy, ktoré Vám vyučujúci zadajú, ste aj naďalej povinní plniť.Ďakujem za porozumenie.S pozdravom,Vadíková PhD.študijný poradca

Pozvánka na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 21. novembra 2019 na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD. z Katedry pedagogických štúdií, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na tému: Spiritualita, náboženstvo a dialóg.

Pozvánka
 

Pozvánka na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 15. 11. 2019 na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD. z Katedry spoločenských vied, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na tému: Spoločenská zodpovednosť podnikania na globalizovanom trhu.

Pozvánka