Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Klasická archeológia

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.
1. Vojenstvo a militáriá v ikonografii egejskej neskorej doby bronzovej. Porovnanie s Homérom a archeologickými svedectvami.

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
1. Terra sigillata v predpolí Brigetia a jej sociálno-ekonomické a historické súvislosti

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
1. Rímsko-germánske vzťahy v 4. storočí a neskoroantická rezidencia Veľký Kýr/Milanovce

doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik
1. Zobrazenie a význam tancujúcej ženy v etruskom umení / Zobrazenie a význam tanca u Etruskov
2. Reliéfna výzdoba neskoroantických/včasnokresťanských sarkofágov

Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné vopred konzultovať s katedrou.