Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Klasická archeológia

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
1. Terra sigillata v predpolí Brigetia a jej sociálno-ekonomické a historické súvislosti

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
1. Príspevky k osídleniu Bratislavskej brány v 1. storočí (Germánske sídlisko v Bratislave-Vajnoroch)

Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné vopred konzultovať s katedrou.