Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
1. Politické, hospodárske a sociálne aspekty slovenského vysťahovalectva v 19. a 20. storočí
2. Osobnosti slovenských dejín (19. a 20. storočie)
3. Politické aspekty slovenského exilu po r. 1945 a r. 1948 – východiská a paralely
4. Téma po dohode so školiteľkou

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
1. Dejiny vybraného kláštora v stredoveku
2. Ohraničovanie majetkov na Slovensku v stredoveku
3. Diplomatická analýza písomností vybraného hodnoverného miesta v 14. storočí
4. Nemecké osídlenie západného Slovenska v stredoveku
5. Štruktúra stredovekej spoločnosti vo vybranom meste (sociálna, zamestnanecká a národnostná stratifikácia)
6. Historicko-geografická charakteristika vybraného územia (župy) v stredoveku (formovanie stredovekej kultúrnej krajiny)
7. Trenčianske panstvo
8. Osídlenie Malohontu v stredoveku
9. Osídlenie Novohradskej župy alebo jej časti v stredoveku
10. Osídlenie Ostrihomskej župy v stredoveku
11. Osídlenie Tekovskej župy alebo jej časti v stredoveku
12. Téma po dohode so školiteľom

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
1. Tereziánske urbáre vybraných panstiev (analýza, porovnanie)
2. Náboženské pomery vo vybranom meste, prípadne regióne v novoveku
3. Hospodárske postavenie fár v novoveku
4. Ľudové školstvo na vybranom území v novoveku
5. Školstvo vo vybranom meste/oblasti v novoveku
6. Biografia významnej osobnosti v novoveku
7. Reformácia a rekatolizácia na vybranom území
8. Dejiny vybraného panstva v novoveku
9. Téma po dohode so školiteľkou

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
1. Biografia niektorej významnej stredovekej osobnosti (napr. Mikuláš Kont)
2. Šľachta v Trenčianskej stolici v období stredoveku
3. Stredoveké dejiny vybraného šľachtického rodu (Podmanickovci, Lošonciovci atď)
4. Dejiny osídlenia vybraného regiónu (stolice) v stredoveku
5. Dejiny vybraného hradného panstva v stredoveku
6. Kláštor paulínov v Marianke
7. Téma vybraná podľa dohody so školiteľom.