Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Systematická filozofia

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.
1. Filozoficko - teologický koncept slobody v poňatí Karla Rahnera
2. Mezináboženskýdialog v poňatí H. Künga. Filozofické koncepty.
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
1. Ľudská psychika z pohľadu súčasnej kognitívnej vedy
2. Aktuálne špecifiká filozofického skúmania vnútorného sveta človeka.
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
1. Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti
2. Kognitívne aspekty emocionality.
3. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.
1. Od významu informácie k zmyslu života
2. Paradoxy vedomia
3. Ontologický status matematických objektov
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.
1. Premeny pojmu morálnej zodpovednosti a slobody pod vplyvom kognitívnych vied
2. Vyhodnotenie súčasnej filozoficko-neurovedeckej diskusie o ľudskej slobode a determinizme
3. Súčasné pojmy Boha: tradičný kresťanský a iné
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

1. Pozornosť a modlitba. Fenomenologická analýza
2. Fenomenológia priestoru a ticha
3. Terapeutické aspekty hermeneutiky
4. Téma po vzájomnej dohode