Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Systematická filozofia

prof. Mgr. Tomáš Hauer, PhD.
1. Pojem pravdy vo filozofii Richarda Rortyho
2. Funkcionalizmus vo filozofii mysle
3. Problém hyperreality a simulácie v diele Jeana Baudrillarda

doc. Mgr. Peter Šajda, PhD.
1. Politické nepriateľstvo ako filozofický problém

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.
1. Význam Bachelardovho pojmu fenomenotechniky pre súčasnú vedu
2. Vlyv Kurta Goldsteina na filozofiu živého v 20. storočí
3. Kríza filozofií identity v kontexte religióznej skúsenosti