Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Systematická filozofia

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.
1. Filozoficko - teologický koncept slobody v poňatí Karla Rahnera
2. Mezináboženský dialóg v poňatí H. Künga. Filozofické koncepty 
3. Filozofické skúmanie teórie zodpovednosti Hansa Jonasa a jeho pochopenie etiky.
4. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
1. Ľudská psychika z pohľadu súčasnej kognitívnej vedy
2. Aktuálne špecifiká filozofického skúmania vnútorného sveta človeka 
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
1. Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti
2. Kognitívne aspekty emocionality
3. Kognitívne-sémantická analýza pojmu krása
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.
1. Paradoxy vedomia 2. Ontologický status matematických objektov
3. Paradoxy, postformálne myslenie a múdrosť
4. Téma po dohode s doktorandom

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.
1. Povaha ľudského ja z filozofickej perspektívy
2. Súčasné diskusie o ľudskej slobode
3. Premeny ateizmu
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.
1. Pozornosť a modlitba. Fenomenologická analýza
2. Fenomenológia priestoru a ticha
3. Hermeneutika kultúrnej krajiny 
4. Téma po vzájomnej dohode s doktorandom