Skočiť na hlavný obsah

TÉMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME VŠEOBECNÁ A EXPERIMENTÁLNA PSYCHOLÓGIA

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Osobnostné faktory optimálneho fungovania v období mladej dospelosti
Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie toho, ako mladí dospelí prežívajú nástup dospelosti a aké osobnostné činitele dokážu predikovať úspešné vs. neúspešné vyrovnávanie sa s nárokmi dospelosti. Zameria sa tiež na identifikáciu špecifických indikátorov optimálneho fungovania v období mladej dospelosti z teoretického aj metodologického pohľadu.

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Sledovanie očných pohybov (eyetracking) v kontexte psychologickej diagnostiky
V rámci riešenia témy doktorand rozpracuje prehľad rôznych oblastí aplikácie eyetrackingu v psychologickej diagnostike - z pohľadu teoretických možností, ktoré metóda ponúka, a z pohľadu aktuálneho stavu a reálnych možností psychologickej praxe (v zahraničí). Doktorand si môže vybrať užší okruh zamerania napr. na diagnostiku porúch autistického spektra, porúch pozornosti a pod. Výskum v rámci dizertačnej práce by mal smerovať k vytvoreniu a predbežnej štandardizácii podnetového materiálu pre eyetracking na zvolený diagnostický účel.
Kognitívne funkcie a spektrálne zloženie EEG: vzájomné vzťahy a súvislosti
Téma sa zameriava na hľadanie súvislostí medzi výkonom v rôznych testoch kognitívnych funkcií a spektrálnym zložením elektrickej aktivity mozgu. Cieľom je objasniť teoretické súvislosti a vzťahy a predovšetkým preskúmať možnosti aplikačného potenciálu analýzy spektrálneho zloženia EEG v psychologickej diagnostike kognitívnych funkcií.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Protektívne a rizikové faktory ako prediktory správania v oblasti kyberšikanovania počas pandémie COVID-19.
Téma sa bude venovať vybraným protektívnym faktorom (napr. významu sociálnej opora, rezilienciou) a rizikovým faktorom (maladaptívne zvládacie stratégie, sebapoškodzovanie, osamelosť, prežívanie úzkosti, depresie), ktoré predikujú kyberšikanujúce správanie.
Rodičovstvo a vzťah medzi učiteľom a žiakom ako ochranné faktory sociálno-patologických javov počas pandémie COVID-19 (závislosť od internetu, poruchy internetového hrania, kyberšikanovanie).
Téma sa bude zaoberať štýlom výchovy rodičov, poskytovaním sociálnej opory od rodičov v kontexte vzťah medzi učiteľom a žiakom (vnímanie kvality interakcii medzi žiakom a učiteľom, online- vzdelávanie) v súvislosti s vybraným sociálno- patologickým správaním.

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Odpúšťanie v kontexte sociálneho nadania
Výskum by mal sledovať, nakoľko sa tendencia odpúšťať uplatňuje v štruktúre nadania pre pomáhajúce profesie.
Postoje k spoločenskej i školskej inklúzii a fenomén odpúšťania
Inklúzia je výzvou súčasnosti; práca má preveriť, nakoľko súvisia postoje k inklúzii s odpúšťaním v rôznych cieľových skupinách.

 

TÉMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME VŠEOBECNÁ A EXPERIMENTÁLNA PSYCHOLÓGIA REALIZOVANÉ VO VEDECKEJ ČASTI NA EXTERNEJ VZDELÁVACEJ INŠTITÚCII – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE CSPV SAV

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Koncepty dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie toho, ako ľudia v rôznych fázach prípravy a adaptácie na dôchodok konceptualizujú svoju predstavu o dôchodku a o samotnom procese tranzície na dôchodok. Súčasťou dizertačnej témy bude aj skúmanie toho, ako individuálne koncepty dôchodku súvisia s kvalitou samotnej adaptácie na dôchodok.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Osobnostné faktory a metakognitívne deficity v detekcii nezmyslov (Personality factors and metacognitive deficits in bullshit detection)
Ľudia vo všeobecnosti nie sú príliš dobrí v hodnotení vlastných kognitívnych schopností a navyše, práve ľudia, ktorí v nejakej oblasti nie sú dobrí, majú tendenciu preceňovať sa najviac (Kruger & Dunning, 1999). Okrem nepodloženej a nadmernej sebaistoty si ľudia často myslia, že sú aj lepší ako ostatní (Littrel et al, 2021). Podľa Littrela a kolegov toto nadmerné preceňovanie sa slúži ako mechanizmus zvyšovaia sebaúcty. Dizertačná práca bude mať za cieľ preskúmať túto hypotézu pomocou experimentálneho prístupu a tiež overiť vzťah medzi schopnosťou rozoznávať nezmysly a vybraným osobnostnými premennými.
Efekt vybranej intervencie zameranej na znižovanie šírenia falošných správ a nepodložených presvedčení (Effect of selected intervention on reducing the sharing of fake news and epistemically suspect beliefs)
Predchádzajúci výskum ukázal, že pri znižovaní šírenia dezinformácií sa sľubným ukazuje byť aj jednoduchá intervencia na povzbudenie analytického myslenia. Napr. Pennycook et al. (2020) demonštrovali, že zhodnotenie presnosti (pravých a falošných) správ samo o sebe, znižuje ochotu šíriť falošné správy. Cieľom práce bude navrhnúť a overiť úspešnosť takýchto intervencií.

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
Pôsobenie percipovaných zdrojov pracovného stresu a dostupných zdrojov zvládania záťaže na well-being a vzťah k práci u zdravotníckych pracovníkov
Kvantitatívna štúdia longitudinálneho typu, zameraná na skúmanie pôsobenia zvýšenej pracovnej záťaže a obmedzených zdrojov pre jej zvládanie na rôzne aspekty well-beingu a vzťahu k práci u zdravotníckych pracovníkov. Práca bude súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0083/22 „Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Vyžaduje znalosť angličtiny a schopnosť štatistickej analýzy kvantitatívnych údajov.
Vzťah k práci a stratégie regulácie emócií u zdravotníckych pracovníkov s rôznou úrovňou reziliencie
Pracovný výkon u osôb, ktoré pracujú s ľuďmi, môže do určitej miery ovplyvňovať aj ich schopnosť a preferovaný spôsob regulácie emócií. Hlavným cieľom tejto štúdie bude identifikácia doménovo-špecifických variánt stratégií regulácie vlastných emócií, ako aj emócií iných ľudí, u zdravotníckych pracovníkov s rôznou úrovňou reziliencie, prostredníctvom tematickej analýzy pološtrukturovaných hĺbkových rozhovorov. Práca bude súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0083/22 „Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Vyžaduje znalosť angličtiny a záujem o kvalitatívnu analýzu údajov.