Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Všeobecná a experimantálna psychológia

TÉMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME VŠEOBECNÁ A EXPERIMENTÁLNA PSYCHOLÓGIA

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1. Osobnostné faktory psychosociálneho fungovania v období vynárajúcej sa dospelosti

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
1. Implicitné teórie nadania
2. Odpúšťanie sebe a druhým ako stratégia dosahovania úspechu nadanými jedincami

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
1. voľná téma zo všeobecnej psychológie alebo kognitívnej neuropsychológie

PhDr. Mária Dědová, PhD. - školiteľ - konzultant
1. Kognitívno - existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)

 

TÉMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME VŠEOBECNÁ A EXPERIMENTÁLNA PSYCHOLÓGIA REALIZOVANÉ VO VEDECKEJ ČASTI NA EXTERNEJ VZDELÁVACEJ INŠTITÚCII – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE CSPV SAV

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1. Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
1. Efekt informačnej intervencie zameranej na znižovanie šírenia falošných správ a nepodložených presvedčení
2. Socio-psychologické dôsledky podliehania nepodloženým presvedčeniam

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
1. Dôsledky onkologického ochorenia a spôsobu jeho liečby na kvalitu života onkologických pacientova ich blízkych