Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Všeobecná a experimantálna psychológia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1. Osobnostné črty ako prediktory správania v online priestore
2. Na premennú zameraný vs. na osobu zameraný prístup v hodnotení kapacity osobnostných čŕt predikovať správanie

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
1. Implicitné teórie nadania
2. Kognitívny, emocionálny a sociálny vývin žiakov v inkluzívnej škole

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
1. Eyetracking ako diagnostický nástroj pri poruchách autistického spektra v predškolskom a mladšom školskom veku
2. Traumatické poškodenie mozgu u adolescentov následkom úrazu pri športe

Témy doktorandského štúdia v Študijnom programe Všeobecná a experimentálna psychológia realizované vo vedeckej časti na externej vzdelávacej inštitúcii – Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1. Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
1. Podpora vedeckého myslenia ako spôsob redukovania kognitívnych zlyhaní
2. Prediktory racionálneho myslenia a odolnosti voči heuristickým skresleniam z perspektívy teórii duálnych procesov

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
1. Agresívne prejavy správania v práci  zdravotnej záchrannej služby
2. Komunikácia s handicapovaným pacientom v ZZS