Skočiť na hlavný obsah

Absolvent

  • Je schopný tvorivo uplatňovať a rozvíjať svoje poznatky získané počas štúdia.
  • Dokáže samostatne a tvorivo pristupovať k riešeniu otázok základného výskumu.
  • Vie využívať najnovšie poznatky z literatúry a aplikovať ich pre potreby vlastného výskumu, či nového hodnotenia prameňov.
  • Vie interpretovať pamiatky materiálnej kultúry z hľadiska požiadaviek klasickej archeológie;
  • Vie sa orientovať v terénnej situácii a využiť materiál získaný výskumom pre analýzu a syntézu.
  • Je schopný viesť a organizovať terénny archeologický výskum, odborne vyhodnotiť výsledky výskumu z hľadiska regionálnych a nadregionálnych vzťahov.
  • Je vedený k tomu, aby po ukončení štúdia sa ďalej sám vzdelával a špecializoval i s ohľadom na možnosti, ktoré mu poskytuje pracovisko.
  • Vie tvorivo pristupovať k odbornej i vedeckej práci a publikovať dosiahnuté výsledky.