Skočiť na hlavný obsah

Významnými udalosťami na fakulte v  roku 2013 boli hosťovania prof. Petra Gärdenforsa z Univerzity v Lunde a prof. Timothy Williamsona z Oxfordskej univerzity na Katedre filozofie a ich verejné prednášky a kurzy otvorené ako pre fakultu a univerzitu, tak aj pre domácu či zahraničnú odbornú verejnosť.

V roku 2013 publikovali pedagógovia Filozofickej fakulty viac ako 20 monografií v cudzom jazyku, ktoré vyšli v zahraničných vydavateľstvách. Medzi najvýznamnejšie patria:

Brtáňová Erika: Na margo staršej literatúry. Zo žánrovej problematiky 11.-18. storočia. Bratislava : Kalligram, 2012, 294 s., ISBN 978-80-8101-678-3.
Démuth Andrej: Game Theory and the Problem of Decision-Making. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 88 s., ISBN 978-83-7490-607-4.
Démuth Andrej: Perception Theories. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 92 s., ISBN 978-83-7490-606-7.
Gáliková Silvia: Foundations of Cognitive Neuroscience. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 62 s., ISBN 978-83-7490-601-4.
Gáliková Silvia: Philosophy of Consciousness. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 62 s., ISBN 978-83-7490-608-8.
Hrnčiarik Erik: Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 1. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013, 264 s.,  ISBN 978-3-7749-3668-3.
Hrnčiarik Erik: Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 2. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013, 227 s., ISBN 978-3-7749-3668-3.
Kordoš Jozef: Cassius Dio a neskorá historiografia. Pertinax a Didius Iulianus v podaní Cassia Diona a ich portréty u Héródiana a v Historia Augusta. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 130 s., ISBN 978-83-7490-707-1.
Kozelková Mária: Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou. Montessori terapia. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 178 s., ISBN 978-83-7490-657-9.
Labanc Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 155 s., ISBN 978-83-7490-604-3.
Lipták Michal: Možnosti umeleckej kritiky. Fenomenologická analýza. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, 241 s., ISBN 978-80-80-82-702-1.
Marek Miloš: Archivum Familiae Majténi. Stredoveké dejiny rodiny Majténiovcov a listiny z jej archívu. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 657 s., ISBN 978-83-7490-672-2.
Mitášová Monika: Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie architektúry. In: Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury. Praha: Zlatý řez, 2012, ISBN 978-80-903826-5-7, s. 404-453.
Naništová Eva: Retrospective and Current Approaches to the Velvet Revolution in Slovakia. In: Beyond crowd psychology: The power of agoral gatherings. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, ISBN 978-3-631-64485-0, s. 81-123.
Rábik Vladimír: Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 193 s., ISBN 978-83-7490-537-4.
Štibraná Ingrid: Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni. Obdobie prvých troch generácií rodu v 16.-17. storočí. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 284 s., ISBN 978-83-7490-683-8.
Tkáčik Ladislav: Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 131 s., ISBN 978-83-7490-714-9.

V roku 2013 získala Cenu Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, ktorú udeľuje rektor Trnavskej univerzity, vedúca katedry klasickej archeológie, prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.Projektová a grantová činnosť

V roku 2013 pedagogickí a vedeckí zamestnanci Filozofickej fakulty participovali celkovo na 25 výskumných úlohách, z toho na 12 projektoch VEGA a 7 projektoch KEGA. Na 1 projekte APVV v pozícii spoluriešiteľa a na 5 domácich inštitucionálnych projektoch.

V roku 2013 boli na Filozofickej fakulte úspešne ukončené 3 granty VEGA a 3 granty KEGA boli úspešné zavŕšené záverečnou oponentúrou. Vedeckovýskumná činnosť zamestnancov fakulty je dofinancovávaná aj zo sponzorských zdrojov adresne určených na konkrétny projekt.

Z hľadiska dlhodobej perspektívy možno konštatovať, že počet grantov VEGA a KEGA riešených v roku 2013 predstavoval štandard. Ťažiskovými sú od roku 2008 granty VEGA, ktorých bolo riešených v roku 2008 18, v roku 2009 15, v roku 2010 20, v roku 2011 18, v roku 2012 12 a v roku 2013 12. Druhou využívanou grantovou schémou sú granty KEGA, ktorých bolo v roku 2008 riešených 4, v roku 2009 3, v roku 2010 3, v roku 2011 3, v roku 2012 4 a v roku 2013 7. Filozofická fakulta nebola v roku 2013 nositeľom žiadneho zahraničného projektu, ale prostredníctvom Katedry psychológie a Mgr. Márie Dědovej, PhD. bola zapojená do riešenia grantu českej grantovej agentúry.

V roku 2013 bol na fakulte úspešne ukončený projekt na podporu vzdelávania ESF č. 26110230028 Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní a fakulta pokračuje v riešení projekt ESF č. 26110230029 Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania. V roku 2013 Filozofická fakulta získala nový projekt ESF v programe vzdelávanie č. 26110230092 Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň realizovala nevýskumný ale významný projekt ESF HUSK–1101/1.7.1./0259, ktorý bol riešený v rámci programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou pod názvom Bezhraničná antikvita.

Výsledky dosiahnuté riešením vedeckovýskumných projektov a grantov Filozofická fakulta využíva v ďalšom výskume a bádaní vo všetkých svojich akreditovaných odboroch a súčasne ich aplikuje v pedagogickej praxi a prezentuje iným vedeckovýskumným pracoviskám doma a v zahraničí či širšej vedeckej verejnosti.

Jednotlivé špecializované pracoviská Filozofickej fakulty sú od roku 2012 súčasťou príslušných katedier. Výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti tvoria súčasť vykazovanej činnosti katedier. Na podporu ich činnosti neboli v roku 2013 pridelené žiadne špecifické príspevky a svoju činnosť financujú v rámci projektov a grantov, do ktorých sú zapojení ich členovia.


Inštitucionálna podpora vedy a výskumu

Filozofická fakulta vyvára vnútornú inštitucionálnu grantovú schému. Jej pedagogickí a vedeckovýskumní zamestnanci sa môžu každoročne uchádzať o vlastné inštitucionálne granty. Fakulta taktiež efektívne podporuje publikovanie doktorandských prác a publikovanie prác svojich zamestnancov v domácich a zahraničných vydavateľstvách.