Skočiť na hlavný obsah

Medzi význané udalosti roku 2014 patrilo hosťovanie významných zahraničných odborníkov na katedre filozofie: prof. Ernesta Sosu z Rutgers University v USA, prof. Ronalda de Sousu Pernesa z University of Toronto a prof. Anthonyho J. Steinbocka z Carbondalle University v USA. Katedra etiky a morálnej filozofie 4. 11. 2014 usporiadala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Súčasné sociálno-etickétrendy a problematika spravodlivosti v kontexte strednej Európy. Katedra klasickej archeológie organizovala s veľkým ohlasom medzinárodnú konferenciu Centre and Periphery Over the Passage of Time. From the Bronze Age to Late Antiquity (Trnava, 17. – 19. 10. 2014) a sprievodnú výstavu Turecko očami klasického archeológa (Trnava, 17. – 24. 10. 2014). Taktiež vydala tri cudzojazyčné publikácie: Arts and Crafts over the Passage of Time (Anodos 12/2012, zborník z medzinárodnej konferencie), Bernstein für die Göttin (Anodos – Supplementum 6) a Turkey through the eyes of Classical Archaeologists. Katedra histórie organizovala v roku 2014 vedeckú konferenciu a vedecký seminár a vydala recenzovaný vedecký zborník v zahraničnom vydavateľstve Litteribus ac moribus imbutus (Studia historica Tyrnaviensia XVI.). Katedra sociológie zorganizovala odborný seminár Migračné stratégie mládeže a ich sociokultúrne kontexty.

Medzi najvýznamnejšie publikácie pedagógov Filozofickej fakulty v roku 2014 patria:
Budáč Stanislav – Riečanský Igor – Marián Špajdel: Emotional arousal and temporal resolution of the visual system. In: Activitas Nervosa Superior Rediviva, Volume 56 No. 3–4 (2014), s. 79-86.
Dobrotková Marta: Aktivity slovenských žien v USA v rokoch 1891 – 1918. In: Ženy a politika (1890 – 1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 168-186, ISBN 978-80-87782-24-8.
Dufferová Dominika: La ripresa degli studi steiniani in Slovacchia : una storia ancora tutta da riscrivere In: Manganaro, P. – Nodari, F. (eds.): Ripartire da Edith Stein: La scoperta di alcuni manoscritti inediti. Brescia: Morcelliana, 2014, s. 389-394, ISBN 978-88-372-2837-8, ISSN 2282-2399.
Feber Jaromír: Ruská filozofie všejednoty a její metodologické základy. In: Schneiderová, M. (ed.): Člověk – Ideje – Společnost II. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 21-34. ISBN 978-80-248-3645-4.
Hrehová Helena: Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II. (19. – 20. storočie a špecifické morálne témy 21. storočia). Brno: Muni PRESS, 2014, 279 s., ISBN 978-80-210-6768-4.
Jurásová Kinga Izsóf – Biela Adam – Špajdel Marián: Impact of emotional valence and different source problem conditions on there solution of analogical target problems. In: Studia psychologica, vol. 56, no. 2 (2014), s. 99-107, ISSN 0039-3320.
Juríková Erika: Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. 199 s., ISBN 978-83-7490-750-7.
Karabová Katarína: The Habsburg’s on the Hungarian throne in Babai’s epigrams. In: Graeco-Latina Brunensia. Vol. 19, No. 2 (2014), s. 25-51, ISSN 1803-7402.
Kohútová Mária – Lopatková Zuzana a kol.: Metodologické limity historického prameňa. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, ISBN 978-83-7490-795-8.
Lopatková Zuzana: Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 179 s., ISBN 978-83-7490-740-8.
Marek Miloš: Monumenta Vaticana Slovaciae III/3. Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. res gestas Slovaciae illustrantia (1352 – 1362). Trnava: Slovenský historický ústav v Ríme pri Trnavskej univerzite v Trnave, 2014, 360 s., ISBN 978-80-8082-822-6.
Matej Bel: Liptovská stolica. Zostavili: Mgr. Martin Turóci, Mgr. Jozef Kordoš, PhD. Preklad latinského textu Mgr. Jozef Kordoš, PhD. Žilina: Kysucké múzeum v Čadci 2014. ISBN 978-80-89751-06-8.
Miś Lucjan: Internet, Social Welfare and Participatory Democracy. In: S. Elsen – W. Lorenz (eds.): Social Innovation, Participation and the Development of Society. Soziale Innovation, Partizipation und die Entwicklung der Gesellschaft. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, 2014, s. 129-148 (spoluautor: Marek Szepski), ISBN 978-88-6046-070-7.
Miś Lucjan: The „natural history“ of unemployment in Poland during past two decades. In: Schaefer, M. (ed.): Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. Ausgabe 2013/4, Osthofen, Germany/Poitiers, France: Journal L’Association 1901 “Sepike”, s. 157-167, ISSN: 2196-9531.
Naništová Eva: Retrospective and Current Approaches to Velvet Revolution in Slovakia. In A. Biela (Ed.), Beyond the Crowd Psychology: The Power of Agoral Gathering. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 79-123, ISBN 978-3-631-64485-0.
Nováková Lucia – Gúčik Lukáš: Powerful figures and images: Contribution to Personification of Polis in Hellenistic Art. In: Iliria International Review 2014/2, 241-52. ISSN 2192-7081.
Rábik Vladimír: Monumenta Vaticana Slovaciae IV/1. Camera apostolica (Libri formatarum 1425 – 1524). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis – Slovenský historický ústav v Ríme pri Trnavskej univerzite v Trnave, 2014, 360 s., ISBN 978-80-8082-821-9.
Rastislav Tóth: Krizis identichnosti politicheskogo liberalizma: Liberalizm yavlyaetsya bol‘shiy parol‘, no kak zastavit‘ ego effektivnym? (Russian Edition, November 2014). LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-10: 3659621854, ISBN-13: 978-3659621857.
Teplan Michal – Krakovská Anna – Špajdel Marián: EEG features of psycho-physiological relaxation. In: Measurement Science Review, 14/2014, s. 237-242.
Vladimír Rábik (ed.): Litteribus ac moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia XVI. Kraków: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, ISBN 978-83-7490-690-6.
Vydra Anton: Dissatisfied Life: Philosophy of the Living in Canguilhem and Merleau-Ponty. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 115-137, ISBN 978-3-631-65069-1, ISSN 2198-8595.
Vydra Anton: Gaston Bachelard and his reactions to phenomenology. In: Continental Philosophy Review, roč. 47, 2014, č. 1, s. 45-58, ISSN 1387-2842.
Vydra Anton: Intimate and Hostile Places: a Bachelardian Contribution to the Architecture of Lived Space. In: Studia Phaenomenologica, roč. 14, 2014, s. 53-72, ISSN 1582-5647.
Wolt Richard – Halama Peter: Vzťahová väzba v kontexte rizikového užívania alkoholu, nelegálnych drog a interpersonálnych problémov. In: Adiktologie. Roč. 14 (2014) č. 2, s. 146-157, ISSN 1213-3841.
Zálešák Tomáš: Obec v kríze. Krakow: Towarzystwo Słowaków w Polsce/FF TU/Kalligram, 2014. ISBN 978-83-7490-777.
Zervan Marian: Fenomenologická interpretácia architektúry Christiana Norberga-Schulza. In: Filozofia. Roč. 69, č. 8 (2014), s. 653-665, ISSN 0046-385X.
Žitný Peter: Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze a počítačovom adaptívnom testovaní. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-751-4.
Ocenenia pedagógov
V roku 2014 získala Cenu Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, ktorú udeľuje rektor Trnavskej univerzity, vedúca katedry etiky a morálnej filozofie, prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Cenu Antona Hajduka, ktorú uudeľuje rektor Trnavskej univerzity v Trnave za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti, získal v roku 2014 prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc. Cenu Daniela Rapanta, ktorú udeľuje Historický odbor Matice slovenskej, získala prof. PhDr. Marta Dobrotková, PhD. Historický inštitút v Baranja, v Chorvátsku udelil v roku 2014 cenu za celoživotný prínos prof. Dr. Ivanovi Baltovi.
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD. získal Prémiu Literárneho fondu (Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy) za trojročný vedecký ohlas. Kolektívna monografia Adama Bielu Beyond the Crowd Psychology: The Power of Agoral Gathering (2014) bola vyhodnotená medzinárodným vydavateľstvom Peter Lang ako Bestsellers Psychology 2014 – Peter Lang International Academic Publisher.


Projektová a grantová činnosť
V roku 2014 pedagogickí, vedeckí zamestnanci a doktorandi Filozofickej fakulty participovali celkovo na 28 výskumných úlohách, z toho na 15 projektoch VEGA a 5 projektoch KEGA. Na 1 projekte APVV a 1 zahraničnom projekte v pozícii spoluriešiteľa a na 6 domácich inštitucionálnych projektoch.
V roku 2014 bolo na Filozofickej fakulte úspešne ukončených 7 grantov VEGA a 2 granty KEGA boli úspešné zavŕšené záverečnou oponentúrou. Vedeckovýskumná činnosť zamestnancov fakulty je dofinancovávaná aj zo sponzorských zdrojov adresne určených na konkrétny projekt.
Z hľadiska dlhodobej perspektívy možno konštatovať, že počet grantov VEGA a KEGA riešených v roku 2014 predstavoval štandard. Ťažiskovými sú od roku 2008 granty VEGA, ktorých bolo riešených v roku 2008 18, v roku 2009 15, v roku 2010 20, v roku 2011 18, v roku 2012 12, v roku 2013 12 a v roku 2014 15. Druhouvyužívanou grantovou schémou sú granty KEGA, ktorých boli v roku 2008 riešené 4, v roku 2009 3, v roku 2010 3, v roku 2011 3, v roku 2012 4, v roku 2013 7 a v roku 2014 5. Fakulta má deficit výskumných projektov APVV a medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Filozofická fakulta nebola v roku 2014 nositeľom žiadneho zahraničného projektu, ale prostredníctvom Katedry psychológie a Mgr. Márie Dědovej, PhD. bola zapojená do riešenia grantu českej grantovej agentúry (Školní šikana jako proces – sociálněkognitivní analýza třídní šikany. Reg. č. P407-12-2325, 2012 – 2014, Psychologický ústav AV ČR). Katedra psychológie taktiež participovala na APVV projekte a Mgr. Katarína Ihringová, PhD. z Katedry dejín a teórie umenia získala v roku 2014 grant Ministerstva kultúry SR „Kultúrne premeny očami Milana Hamadu“.
V roku 2014 bol na fakulte úspešne ukončený projekt na podporu vzdelávania ESF č. 26110230029 Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania a pokračoval projekt ESF získaný v roku 2013 v programe vzdelávanie č. 26110230092 Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave.
Výsledky dosiahnuté riešením vedeckovýskumných projektov a grantov Filozofická fakulta využíva v ďalšom výskume a bádaní vo všetkých svojich akreditovaných odboroch a súčasne ich aplikuje v pedagogickej praxi a prezentuje iným vedeckovýskumným pracoviskám doma a v zahraničí či širšej vedeckej verejnosti.
Jednotlivé špecializované pracoviská Filozofickej fakulty sú od roku 2012 súčasťou príslušných katedier. Výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti tvoria súčasť vykazovanej činnosti katedier. Na podporu ich činnosti neboli v roku 2014 pridelené žiadne špecifické príspevky a svoju činnosť financujú v rámci projektov a grantov, do ktorých sú zapojení ich členovia.
Inštitucionálna podpora vedy a výskumu
Filozofická fakulta vyvára vnútornú inštitucionálnu grantovú schému. Jej pedagogickí a vedeckovýskumní zamestnanci sa môžu každoročne uchádzať o vlastné inštitucionálne granty. Fakulta taktiež efektívne podporuje publikovanie doktorandských prác a publikovanie prác svojich zamestnancov v domácich a zahraničných vydavateľstvách.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
V roku 2014 boli na Filozofickej fakulte otvorené 3 habilitačné konania a 1 inauguračné konanie. Úspešne sa habilitovali v odbore „Systematická filozofia“ RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský, PhD. a Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. Neúspešné habilitačné konanie HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD. v odbore „Slovenské dejiny“ bolo ukončené a otvorené bolo habilitačné konanie Mgr. et Mgr. Petra Šajdu, PhD. v odbore „Systematická filozofia“. Mgr. Erika Juríková, PhD. sa úspešne habilitovala na docentku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore „Klasické jazyky“ a Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. sa úspešne habilitovala na docentku na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe.
Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. bol po úspešonom inauguračnom konaní v roku 2013 v roku 2014 menovaný prezidentom Slovenskej republiky za profesora v odbore „Slovenské dejiny“. V roku 2014 prešiel úspešne inauguračným konaním na vymenovanie za profesora v odbore „Systematická filozofia“ Doc. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. a v marci 2015 bol prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom menovaný za profesora.