Skočiť na hlavný obsah

Rok 2015 bol pre Filozofickú fakultu TU v Trnave rokom akreditácie. V procese akreditácie Filozofická fakulta v oblasti historických a archeologických vied a rovnako aj humanitných vied obstála veľmi dobre. Okrem klasických jazykov nemusí v týchto dvoch oblastiach robiť nápravu a programy, ktoré boli posudzované, boli akreditované vo všetkých troch stupňoch štúdia buď do najbližšej akreditácie, alebo bola akreditácia podmienená dĺžkou veku garanta. V oblasti spoločenských a behaviorálnych vied veľmi dobre obstáli len programy v odbore psychológia. Študijné programy politológia a sociológia v súčasnosti riešia problémy súvisiace s nápravou ukazovateľov, ktoré nespĺňali. Filozofická fakulta získala v akreditácii právo konať habilitačné a vymenúvacie konania v 5 odboroch a začiatkom roku 2016 získala práva aj pre 6. odbor Dejiny a teória umenia. Fakulta vo svojej histórii nikdy nemala priznané tieto práva pre 6 odborov. Ide o významný úspech svedčiaci o raste úrovne vedeckej činnosti na fakulte.
V hodnotení ARRA bola Filozofická fakulta vyhodnotená ako piata, pričom ale v parametroch ako je veda a výskum, doktorandi a grantová úspešnosť sa pohybuje FF TU na treťom alebo štvrtom mieste, čo je po zohľadnení nesprávne zaraďovanej FHPr PU výborné umiestnenie. Obdobie počas akreditácie je vzhľadom na náročnosť procesu zvyčajne charakterizované poklesom grantovej a publikačnej aktivity. Na Filozofickej fakulte zaznamenala grantová činnosť v roku 2015 len mierny pokles. Oproti roku 2014 poklesol počet riešených grantov o jeden, ale v porovnaní s rokom 2013 je to stále o dva granty VEGA viac. Za zmienku však stojí nový grant VEGA, ktorý naznačuje možnosti kooperácia pracovísk fakulty: Do grantu sú zapojené Katedra dejín a teórie umenia a Katedra filozofie s Ústavom dejín umenia SAV. Počet projektov KEGA takisto klesol v porovnaní s rokom 2014 o jeden a zdá sa, že v tejto grantovej schéme ma krivka úspešnosti klesajúcu tendenciu. Pracovníci Katedry psychológie boli podobne ako v roku 2014 aj v roku 2015 spoluriešiteľmi projektov APVV, ktorých nositeľmi sú iné pracoviská. Tradičnou slabinou Filozofickej fakulta zostávajú zahraničné granty. Oproti minulému roku, keď fakulta vďaka Katedre psychológie participovala na jednom zahraničnom grante, v roku 2015 nebola v tejto oblasti úspešná.
V rámci pravidelného výnimočného cyklu prednášok One week with, ktoré organizuje Katedra filozofie, v roku 2015 na fakulte hosťovali prof. Alan Hajek z Australian National University, prof. Fiona MacPherson z Glasgow University a prof. Paul Thaqard z University of Waterloo. Na Katedre politológie hosťoval doc. David Dzurec zo Scranton University v USA. Medzi mimoriadne udalosti možno započítať aj medzinárodnú konferenciu, ktorú organizovala Katedra etiky „Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta“, ktorej sa zúčastnili prednášajúci z Ruskej federácie, Poľska, Českej Republiky a slovenských akademických pracovísk.


V roku 2015 sa na Filozofickej fakulte nekonalo žiadne vymenúvacie konanie. Úspešne bolo ukončené habilitačné konanie Mgr. et Mgr. Petra Šajdu, PhD. v odbore Systematická filozofia.

Medzi najvýznamnejšie publikácie na Filozofickej fakulte v roku 2015 patria tieto:
Adam Biela a kol.: The scale of psycho-immunological structure: assessing factorial invariance in Poland and Slovakia. In: Studia psychologica, ISSN 0039-3320, roč. 57, č. 3 (2015), s. 163-176.
Démuth Andrej: Introduction to the Study of the History of Epistemology. Peter Lang Verlag, 2015, ISBN 978-3-631-67339-3.
Démuth Andrej: Prolegomena to the Study of Modern Philosophy. Peter Lang Verlag, ISBN 978-3-631-67338-6.
Feber Jaromír: S. L. Frank v kontextu ruské filozofie. In: Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015, ISBN 978-80-248-3747-5, s. 16-42.
Gáliková Silvia: Academic writing. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67340-9.
Gáliková Silvia: Death and Life of The Self. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67341-6.
Gerát Ivan: De Lübeck à Košice: les transferts iconographiques et stylistiques entre deux cycles iconographiques consacrés à Élisabeth de Thuringe vers 1450. In: Les transferts artistiques dans l’Europe gothique : repenser la circulation des artistes, des oeuvres, des themes et des savoir-faire (XIIe-XVIe siecle). Paris: Picard, 2014. ISBN 978-2-7084-0972-9, s. 319-336.

Hrnčiarik Erik: Rímske a germánske výrobky z kosti, parohoviny a slonoviny z auxiliárneho kastela v Iži v kontexte severopanónskej hraničnej zóny. Trnava: FF TU, 2015, 151 s., ISBN 978-80-8082-935-3.
Jahelka Tomáš: Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918-1948. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, 106 s., ISBN 978-80-8082-856-1.
Kolon Tomáš: Keramika typu Gnathia a „West Slope“. Úvod do štúdia helenistickej keramiky. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 190 s., ISBN 978-83-7490-716-3.
Marek Miloš: Archivum Familiae Očkaj. Stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, 428 s. ISBN 978-83-7490-775-0.
Mitášová Monika: Forma a jej recepcia v architektúre: na príklade areálu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, ISSN 0044-8680, roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 121-143.
Slavkovský Adrián: Indian and Chinese Philosophy. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67466-6.
Slavkovský Adrián: Religious Studies. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67465-9.
Šimončič Jozef – Karabová Katarína: Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, 847 s.,ISBN 978-83-7490-842-9.
Škoviera Daniel – Juríková Erika: Barocke Buchproduktion im Raum Trnava (Jesuitenliteratur) In: Barock. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2015, ISBN 978-3-201-01995-8, s. 539-591.
Tkáčik Ladislav: Introduction to Philosophical Hermeneutics. Peter Lang, 2015.
Tkáčik Ladislav: The History of Medieval Philosophy I. Selected Figures of Scholastic Tradition. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67460-4.
Tkáčik Ladislav: Zmysel domu. K Levinasovmu významu pre myslenie o architektúre. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, ISSN 0044-8680, roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 145-153.
Trajtelová Jana: On Verticality and De-Limitation. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2014 : Normativity & Typification. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, ISBN 978-3-631-66232-8, s. 131-159.
Trajtelová Jana: Philosophical Anthropology. Selected Chapters. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67462-8
Trajtelová Jana: Philosophy of Transcendence. Selected Issues. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67461-1
Vydra Anton: Načo potrebujeme vitalizmus? Canguilhemova reinterpretácia jedného pojmu. In: Filozofia, ISSN 0046-385X, roč. 70, č. 1 (2015), s. 13-22.
Zervan Marian: Analýza interpretačných postupov v knihe Petra Eisenmana Ten Canonical Buildings. In: Architektúra & Urbanizmus = Journal of Architectural and Town-planning Theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, ISSN 0044-8680, roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 105-119.
Zvarík Michal: History of Philosophy I. From Heraclitus to the Sophists. Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-67464-2
Zvarík Michal: History of Philosophy II. Plato and Aristotle. Peter Lang, 2015.
Zvarík Michal: Political World, Cultural Normality and Multiculturalism. In: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2014 : Normativity & Typification. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, ISBN 978-3-631-66232-8, s. 77-98.


Ocenenia pedagógov
V roku 2015 bola vyznamenaná Cenou Antona Hajduka prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. a prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. boli ocenení Zlatou medailou Trnavskej univerzity v Trnave.


Projektová a grantová činnosť
V roku 2015 pedagogickí, vedeckí zamestnanci a doktorandi Filozofickej fakulty participovali celkovo na 20 výskumných úlohách, z toho na 14 projektoch VEGA a 5 projektoch KEGA, na 1 projekte APVV a na 10 domácich inštitucionálnych projektoch.
Z hľadiska dlhodobej perspektívy možno konštatovať, že počet grantov VEGA a KEGA riešených v roku 2015 predstavoval štandard. Ťažiskovými sú od roku 2008 granty VEGA, ktorých bolo riešených v roku 2008 18,v roku 2009 15, v roku 2010 20, v roku 2011 18, v roku 2012 12, v roku 2013 12, v roku 2014 15 a v roku 2015 14. Druhou využívanou grantovou schémou sú granty KEGA, ktorých boli v roku 2008 riešené 4, v roku 2009 3, v roku 2010 3, v roku 2011 3, v roku 2012 4, v roku 2013 7, v roku 2014 a 2015 5. Fakulta má deficit výskumných projektov APVV a medzinárodných vedeckovýskumných projektov.
V roku 2015 boli úspešne ukončené dva granty KEGA a dva granty VEGA. Grant KEGA, ktorého riešiteľkou bola Mgr. Ingrid Halászová, PhD. Portrétna maľba v 16. a 17. storočí na našom území v stredoeurópskom kontexte a formovanie sa šľachtických portrétnych galérií prešiel oponentúrou a Rada záverečnej oponentúry navrhla hodnotenie „splnil ciele vynikajúco“. Výstupom grantu je medzinárodná kolektívna monografia, ktorá sa bude využívať v galerijnej a muzeálnej praxi a takisto na školách s umeleckým zameraním, ako aj v rámci odboru Dejiny a teória výtvarného umenia. Záverečnou oponentúrou prešiel taktiež úspešne grant Mgr. Kataríny Karabovej, PhD. Antológia z diel profesorov filozofie na historickej Trnavskej univerzite (1635-1777). Jeho výstupom je taktiež bilingválna Antológia, ktorá bude unikátnym zdrojom poznatkov pre všetkých, ktorí sa zaoberajú dejinami slovenskej filozofie a dejinami historickej Trnavskej univerzity. Grant VEGA Mgr. Petra Labanca, PhD. Spišské prepošstvo na prelome stredoveku a novoveku je kvalitným príspevkom k dejinám Spiša, ale aj k slovenským cirkevným dejinám. Publikované výstupy sa budú využívať predovšetkým v ďalšej vedeckej a pedagogickej práci. Rovnako aj grant VEGA doc. Antona Vydru, PhD. Interpersonalita, normativita, generativita je výrazným príspevkom do diskusie o aktuálnych otázkach fenomenologickej filozofie. Jeho uplatnenie vidíme predovšetkým v ďalšom fenomenologickom bádaní a v pedagogickej praxi na filozofických fakultách.
V roku 2015 bol na Filozofickej fakulte úspešne ukončený projekt Európskych štrukturálnych fondov (ITMS kód 26110230092) viacerých jej pracovísk Zvýšenie kvality Trnavskej univerzity, ktorého hlavným koordinátorom bol prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Výsledky dosiahnuté riešením vedeckovýskumných projektov a grantov Filozofická fakulta využíva v ďalšom výskume a bádaní vo všetkých svojich akreditovaných odboroch a súčasne ich aplikuje v pedagogickej praxi a prezentuje iným vedeckovýskumným pracoviskám doma a v zahraničí či širšej vedeckej verejnosti.
Jednotlivé špecializované pracoviská Filozofickej fakulty sú od roku 2012 súčasťou príslušných katedier. Výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti tvoria súčasť vykazovanej činnosti katedier. Na podporu ich činnosti neboli v roku 2015 pridelené žiadne špecifické príspevky a svoju činnosť financujú v rámci projektov a grantov, do ktorých sú zapojení ich členovia.

Inštitucionálna podpora vedy a výskumu
Filozofická fakulta vytvára vnútornú inštitucionálnu grantovú schému. Jej pedagogickí a vedeckovýskumní zamestnanci sa môžu každoročne uchádzať o vlastné inštitucionálne granty. Fakulta taktiež efektívne podporuje publikovanie doktorandských prác a publikovanie prác svojich zamestnancov v domácich a zahraničných vydavateľstvách.