Skočiť na hlavný obsah

Výročná správa o vedecko – výskumnej a umeleckej činnosti Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

1. Vedeckovýskumná, umelecká a tvorivá činnosť

V procese poslednej akreditácie Filozofická fakulta TU v Trnave v oblasti historických a archeologických vied a rovnako aj humanitných vied obstála veľmi dobre. Okrem študijného odboru klasické jazyky sme nemuseli v týchto dvoch oblastiach robiť nápravu. Programy, ktoré boli posudzované, boli akreditované vo všetkých troch stupňoch štúdia buď do najbližšej akreditácie, alebo bola akreditácia podmienená dĺžkou veku garanta. V roku 2016 sa podarila dosiahnuť náprava ohľadom študijného odboru klasické jazyky, kedy sa Filozofickej fakulte podarilizískať akreditačné práva na magisterské štúdium študijného programu klasické jazyky – latinská medievalistika a neolatinistika. Hlavným garantom je prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. V oblasti spoločenských a behaviorálnych vied v poslednej akreditácii najlepšie obstáli programy v odbore psychológia. V roku 2016 sa podarilo získať akreditačné práva pre magisterské štúdium sociológie, zároveň sa otvorilo magisterské štúdium sociológie v akademickom roku 2016/17. Čo sa týka študijného odboru politológia, v súčasnosti sa rieši problém súvisiaci s nápravou ukazovateľov, ktoré neboli splnené. V študijnom odbore politológia je momentálne podaný návrh na zmenu garanta prvého stupňa štúdia. Na Filozofickej fakulte TU sa v roku 2016 v grantovej oblasti riešili projekty VEGA, KEGA a APVV. Projektov VEGA sa v roku 2016 riešilo 15, čo je o jeden projekt viac ako v roku 2015. Z nich jeden grant VEGA naznačuje možnosti kooperácie pracovísk FF TU (katedra dejín a teórie umenia a katedra filozofie) s ústavmi SAV (Ústav Dejín umenia). Projekty KEGA boli riešené štyri, čo je o jeden projekt viac ako v roku 2015.  Na FF TU boli v roku 2016 riešené dva granty APVV, jeden na katedre filozofie (Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania) a jeden na katedre psychológie (Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov). Oproti minulému roku sme zaznamenali úspech na poli spolupráce na zahraničných grantoch, kedy naši pedagógovia participujú spolu na šiestich zahraničných grantoch (z toho dva sú riešené v ČR).

V rámci pravidelného výnimočného cyklu prednášok One week with, ktoré organizuje katedra filozofie, v roku 2016 prednášali na FF TU: David Perrett (24. - 28.10.2016) a Dan Zahavi (29.2. - 4.3.2016).

Mimoriadnymi udalosťami boli aj usporiadania medzinárodných a domácich konferencií a pozvania zahraničných osobností vedeckého života. Z medzinárodných a domácich  konferencií možno uviesť nasledovné:

Katedra dejín a teórie umenia: Medzinárodné umelecko-historické sympózium SandrArt, 9.–10. 3. 2016

Katedra etiky a morálnej filozofie: Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí (vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou), Trnava, 26. 10. 2016

Katedra filozofie:

- Hereditas 2016, študentská konferencia, 11. - 12. 3. 2016

- Rojka, Ľuboš - spoluorganizátor XX. medzinárodnej konferencie Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike, 5. – 6. 9. 2016 v Olomouci. Téma konferencie: Qui est Deus?

Katedra histórie:

-konferencia Od cechového majstra k živnostníkovi (Remeslá, cechy a živnosti v trnavskom regióne), 22. - 23. novembra 2016, v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave a Spolkom trnavských historikov Tyrnavia SHS pri SAV, FF TU v Trnave

- Vedecký seminar Životné jubileum prof. PhDr. Pavla Petrufa, DrSc., spojený s prezentáciou publikácie Dejinné premeny v 20. storočí, 29. júna 2016, FF TU v Trnave

-vedecký seminár Panstvo a jeho funkcia výrobného podniku, FF TU v Trnave, 30. novembra 2016

Katedra klasickej archeológie:

-slávnostné medzinárodné kolokvium k životnému jubileu prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc., Bratislava, SNM-Archeologické múzeum, 28. 4. 2016  (Spoluorganizátori: SNM–Archeologické múzeum v Bratislave, Katedra archeológie UK v Bratislave, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Archeologický ústav SAV v Nitre, Pro Archaeologia Classica, o.z.).

-Archeológia pod vodou, Nitra - Trnava, 5.-6.12.2016 (spoluorganizátori: Archeologický ústav SAV v Nitre, Zavod za Podvodno arheologijo Ljubljana, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV).

- Stretnutie učiteľov, študentov a absolventov klasickej archeológie, Trnava, 14.12.2016.

Katedra klasických jazykov:

-spoluorganizovanie konferencie Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície k sedemdesiatinám Daniela Škovieru (Filozofická fakulta UK Bratislava, 18. - 19. 11. 2016)

Katedra politológie:

-spoluorganizovanie v spolupráci s Inštitútom politológie na UKSW série prednášok prof. dr hab. Radosława Zenderowského. Trnava, apríl 2016

-spoluorganizovanie v spolupráci s Univerzitou vo Vroclave série prednášok Dr. Piotra Sulu na témy Poľská politika v roku 2015 a 2016 - dôsledky parlamentných volieb v kontexte vládnej výmeny, Občianska spoločnosť v Poľsku po roku 1989, Štiepne línie v poľskej politike po roku 1989; Trnava, marec 2016.

-zorganizovanie konferencie Etické a sociálne aspekty politiky: Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Katedra politológie, FF TU Trnava, 5. 12. 2016

K najvýznamnejším pozvaniam zahraničných osobností vedeckého života patria tieto:

Katedra filozofie:

-Beauty is in the brain of beholder – prednáška a seminár so Semirom Zekim (9. - 10.5.2016)

-Profesor Dan Zahavi a Dr. Thomas Szanto z univerzity v Kodani, február-marec 2016

-Dr. Marek Jastrzębsky z College of Pedagogy v Białystoku, apríl 2016

-Dr. Frank Zenker z univerzity v Lunde 17.3.2016

-Dr. Petr Dvořák z UPOL, apríl 2016

-Dr. Richard Gray z Cardiff University, jún 2016

-Prof. David Perrett zo St. Andrews University, október 2016

Katedra dejín a teórie umenia:

-Doc. Ondřej Jakubec, PhD., Seminář dejin umění Masarykova univerzita v Brne

-PhDr. Blanka Kubíková, PhD., Národní galerie v Prahe

Katedra etiky a morálnej filozofie:

-Dr. hab. Andrzej Kobyliński, UKSW vo Varšave, Wydzial Filosofii Chrześcijańskiej, Erazmus +, 26. 10. – 28. 10. 2016 

Katedra politológie:

-Dr. Piotr Sula, Inštitút politických vied Univerzity vo Vroclave, prednášky: 16. 3. 2016 Poľská politika v roku 2015 a 2016 – dôsledky parlamentných volieb v kontexte vládnej výmeny, Občianska spoločnosť v Poľsku po roku 1989; 17. 3. 2016 prednáška Štiepne línie v poľskej politike po roku 1989

-Prof. dr hab. Radoslaw Zenderowski, Inštitút politických vied UKSW vo Varšave, prednášky: 19. 04. 2016 Kultúra a medzinárodné vzťahy; Priame a nepriame faktory ovplyvňujúce kultúrnu spoluprácu a rivalitu;  20. 04. 2016 prednáška Medzinárodná komunikácia a public diplomacy

Katedra klasických jazykov:

-Prof. Jan Bažant, CSc., Akadémia vied ČR, Praha.

-Prof. Dr. Ivan Balta, CSc., Univerzita v Osijeku, Chorvátsko

Katedra psychológie:

-Prof. Dr. hab. Adam Biela

2. Medzi najvýznamnejšie publikácie na Filozofickej fakulte v roku 2016 patria tieto:

Bažant Jan: Klasická archeologie a české národní obrození (1872-1923). In: Ve stínu hellénského slunce : obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016. - ISBN 978-80-7007-460-2. s. 131-180.

Beran J. - Šalapová E. - Špajdel Marián: Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. 2016. BMC Infectious Diseases, 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5.

Démuth Andrej: Skepticizmus - rôzne podoby, rôzne problémy = Scepticism - Various Forms, Various Problems. In: Filosofický časopis. ISSN 0015-1831. Roč. 64, č. 5 (2016), s. 705-723.

Démuth Andrej: Tri historické matematické prístupy ku skúmaniu krásy. In: Filozofia. ISSN 0046-385X. Roč. 71, č. 9 (2016), s. 759-770.

Dobrotková Marta: Verum an falsum? In: Středočeský sborník historický. Praha : Státní oblastní archiv, 2016, s. 241-262.

Dobrotková Marta: Dejiny knižnice Spolku sv. Vojtecha v Trnave. In: Bibliotheca Antiqua 2016. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2016, s. 96-103.

Dolista Josef: Vztah filozofie a medicíny. In: Benefity využití sporotvních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. Vyd. Palestra, Vysoká škola. Praha 2016. s. 24-31. ISBN: 978-80-87723-30-2.

Dolista Josef: Genetika z pohledu filozofické etiky. In: Theologická revue 3 (2016), s. 31 – 48.

Dufferová Alžbeta: Náuka a život Edity Steinovej pod zorným uhlom etiky a morálnej filozofie [elektronický zdroj]. Trnava: FF TU, 2016, 173 s. ISBN 978-80-8082-968-1. Spôsob prístupu: http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=273

Feber Jaromír: Člověk a mravní odpovědnost. In: Rakowski, R. (ed.): Pojmy a jejich hranice: reflexe proměny pojmu člověka ve společenských vědách. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, s. 17-29. ISBN 978-80-248-3996-7.

Feber Jaromír – Petrucijová Jelena: On the issue of collective responsibility. In: SGEM 2016: Anthropology, archaeology, history and philosophy: conference proceedings, 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 6 - 9 April, 2016, Vienna, Austria / SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology, 2016, s. 665-670. ISBN 978-619-7105-52-0. ISSN 2367-5659.

Feber Jaromír – Petrucijová Jelena: Charity and principles of humanism. In: SGEM 2016: Anthropology, archaeology, history and philosophy: conference proceedings, 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 6 - 9 April, 2016, Vienna, Austria / SGEM 2016. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 397-402. ISBN 978-619-7105-52-0. ISSN 2367-5659.

Feber Jaromír – Petrucijová Jelena: Economic Activity and Economic Ethics in the Context of Globalization. In: ICEI 2016 [elektronický zdroj] : Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková (eds.). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016, s. 210-220. ISBN 978-80-248-3911-0.

Feber Jaromír – Petrucijová Jelena: The banality of evil in the context of deontology, aretology and utilitarianism. In: SGEM 2016: Anthropology, archaeology, history and philosophy: conference proceedings: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24-30 August, 2016, Albena, Bulgaria / SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology, 2016. s. 871-878. ISBN 978-619-7105-77-3. ISSN 2367-5659.

Feber Jaromír – Petrucijová Jelena: Sovremennyje issledovanija russkoj filosofii v Čechii i Slovakii. In: Istorija filosofii u vitčiznjanij duchovnij kuľturi [red. G. Aljaev]. Poltava: OOO ASMI, 2016, s. 177-191.

Feber Jaromír: Filozofická antropologie v kontextu ruské filozofie. In: Rakowski, R. (ed.): Pojmy a jejich hranice: reflexe proměny pojmu člověka ve společenských vědách. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, s. 102-113. ISBN 978-80-248-3996-7.

Gáliková Silvia: Modelling subjective experience. In: Vavrečka, Bečev, Hoffman (ed.)Kognice a umělý život XVI : sborník z 16.ročníku konference Kognice a Umělý život (KUZ XVI), Telč, Česká republika, 1. - 3.6. 2016. - Praha: ČVUT, ISBN 978-80-01-05915-9, CD-ROM, s. 37-48, 2016.

Garek Martin: Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918-1920. In: Stosunki polsko-slowacko-wegierskie na przestrzeni wieków. Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu, 2016, s. 111-132.

Halászová Ingrid (Ed.): Noblesse im Bild. Die adelige Porträtgalerien in der Frühen Neuzeit in den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie (Spectrum Slovakia, Bd. 13). Frankfurt: Peter Lang & Bratislava: Veda, 2016.  395 s.  ISBN 978-3-631-67175-7; ISBN 978-80-224-1518-7. 

Hrehová Helena – Feber Jaromír – Rusnák Peter: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Trnava: FF TU, 2016, 240 s.  ISBN 978-80-8082-960-5.

Hrehová Helena: The vision  and Models of the Family in the Social-Cultural Context in Slovakia. In: Rodzina i polityka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 101 – 114. ISBN 978-83-6061- 203-7

Hrehová Helena: Reflexia o ľudských pojmotvorných limitoch v premenách časov a morálnej dimenzii v spoločenských vedách. In: Rakowski, R. (ed.): Pojmy a jejich hranice: reflexe proměny pojmu člověka ve společenských vědách. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, s. 87-101. ISBN 978-80-248-3996-7.

Hrehová Helena: Zážitok ako skúsenosť a šport ako etická kategória osobnej sebadisciplíny. In: Švamberk Šauerová, M. (ed.): Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. Praha: Palestra, 2016, s. 10-22. ISBN 978-80-87723-30-2.

Hrnčiarik Erik: Roman bone artifacts from Iža. In: Close to the bone. Belgrade : Institute of Archaeology, Belgrade, 2016. ISBN 978-86-6439-006-4, s. 140-145.

Juríková Erika - Dobrotková Marta: História domus ako prameň : na príklade kroniky pezinského kapucínskeho kláštora. In: Studia Capuccinorum Boziniensia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016, s. 76-87.

Karabová Katarína: Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 201 s. ISBN 978-80-8082-977-3.

Katuninec Milan (ed.): Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 261 s. ISBN 978-80-8082-984-1.

Katuninec Milan:A few Thoughts on the Relation between Ethics as a Doctrine of Morality and Politics as a Human Activity. In: Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016, s. 9-37. ISBN 978-3-631-67158-0. ISSN 2195-1845.

Katuninec Milan: Ethical Foundations for the Creation of Sustainable Growth within Social and Environmental Barriers - the Eco-Social Market-Economy - as a Valuable Force for Integration. In: Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016, s. 87-115. ISBN 978-3-631-67158-0. ISSN 2195-1845.

Kišoňová Renáta: Art Therapy and Poverty, In: Poverty, Solidarity and Justice, Bursa, 2016, s. 440-443. ISBN 978-975-8149-55-1.

Labanc  Peter. Personálne obsadenie Spišskej kapituly v čase pôsobenia Pavla a Henricha (1301-1323). In: Konštantínove listy. Roč. 9, č. 1 (2016), s. 39-49.

Labanc Peter: Personálne obsadenie a štruktúra Spišskej kapituly v 14. storočí - možnosti výskumu. In: Studia Historica Tyrnaviensia XVIII. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, s. 52-71.

Labanc Peter: ...qui demum ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quod... Niekoľko poznámok o spôsobe získavania informácií v právnych konaniach v 13. a 14. storočí. In: Hlavačková Miriam a kol. Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, Historický ústav SAV 2016, s. 143 - 158.

Lančarič Adrián: Hospodárska činnosť na panstve Ostrý Kameň v 18. Storočí. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. 158 s. http://ukftp.truni.sk/epc/13454.pdfISBN 978-83-7490-948-8.

Liebhart Karin: A Multi-Method Approach to the Comparative Analysis of Anti-Pluralistic Politics. Challenges for Comparative Analysis. In: Kiess, Johannes/Decker, Oliver/Brähler, Elmar (eds.): German Perspectives on Right-Wing Extremism. Routledge. London-New York, 2016, s. 61-80.

Liebhart Karin – Kritzinger S.: Austria. In: Viola, Donatella M. (ed.): Routledge Handbook of European Elections. Routledge. London-New York, 2016, s. 377-395.

Lopatková Zuzana - Koltaiová Andrea: Problematika husitského a bratríckeho hnutia v malokarpatskom regióne a jeho vplyv na formovanie národnej a jazykovej identity. In: Husiti a bratríci na Slovensku. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016, s. 159-171.

Lopatková Zuzana: Kanonická vizitácia ako prameň k dejinám školstva. In: Studia Historica Tyrnaviensia XVIII. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, s. 133-140.

Martinkovič Marcel: Moral Aspects of Politics and their Relation to the Legitimacy of Liberal Democracies. In: Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016, s. 39-62. ISBN 978-3-631-67158-0. ISSN 2195-1845.

Mathias Marek: Agentové systémy ako nástroj sociologického skúmania. In Sociológia - Slovak Sociological Review. Vol. 48, no. 1 (2016), 2016, p. 25-47.

Miś Lucjan:  To be like Copenhagen: Central European city residents' dreams versus reality. In: The welfare society: an aim for social development. Zurich : Lit Verlag, 2016, s. 87-108.

Nováková Lucia: Tombs and burial customs in the Hellenistic Karia. [rev. Piotr Dyczek, Marie Dufková]. 1. Ausgabe. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016. - 184 s.  (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 282). ISBN 978-3-7749-4008-6. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13144.pdf

Nováková  Lucia – Pagáčová Monika: Dexiosis : a meaningful gesture of Classical antiquity. In: Iliria international review. ISSN 2192-7081. Vol.6, No. 1 (2016), s. 207-222. Spôsob prístupu: http://iliriapublications.org/index.php/iir/article/view/213

Nováková Lucia: Symbolic figures in early Imperial Asia Minor. Reshaping of funerary architecture? In: Iliria international review. Vol.6, No. 2 (2016), s. 99-115. Spôsob prístupu: http://iliriapublications.org/index.php/iir/article/view/246

Orbanová Eva: Náboženstvo a etika (kult a hodnota) [elektronický zdroj]. Trnava: FF TU, 2016, 208 s. ISBN 978-80-8082-946-9.

Orbanová Eva: Duchowe korzenie aikido. In Wschodnie sztuky walki – mistrowie ostrzegaja. Warszawa: Monumen, 2016. ISBN 978-83-64789-29-8, s. 46-57.

Orbanová  Eva: Concept Modifications in the Family Politics in Slovakia. In: Rodzina i polityka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 115-126. ISBN 978-83-6061- 203-7.

Pinterič Uroš: Education policy as the factor of development. Novo mesto : Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, 2016. 132 s. ISBN 978-961-6974-05-9.

Pinterič Uroš: Glocalisation of the crisis: could Slovenia survive economic crisis better? Novo mesto : Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, 2016. 101 s. ISBN 978-961-6974-08-0.

Pinterič Uroš: Poslovne vrednote mladih v Sloveniji  Novo Mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2016. 120 s. ISBN 978-961-6974-12-7.

Pinterič Uroš – Franzke Jochen – Klimovský Daniel: Does Inter-Municipal Cooperation Lead to Territorial Consolidation? A Comparative Analysis. In: Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. London : Palgrave Macmillan UK, 2016, s. 81-98. ISBN 978-1-137-52547-5.

Pinterič Uroš – Klimovský Daniel – Šaparnienė Diana: Human limitations to introduction of smart cities : comparative analysis from two CEE cities. In: Transylvanian Review of Administrative Sciences. ISSN 1842-2845. No. 47E, february (2016), s. 80-96.

Rábik Vladimír: Právna autentifikácia mestských pečatí na Slovensku v stredoveku. In: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016, s. 329-338.

Rábik Vladimír: Camera apostolica a jej význam pre slovenské stredoveké cirkevné dejiny. In: Studia Historica Tyrnaviensia XVIII. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, s. 43-51.

Rojka Ľuboš: La causa prima del tempo e dell’universo: l’argomento di Giovanni Filopono oggi. In: Caruana, L. (ed.): L’inizio e la fine dell’Universo: Orientamenti scientifici, filosofici, e teologici. Roma: G&B Press, 2016, s. 41−62. ISBN 978-88-7839-335-6.

Rojka Ľuboš: The Modal Argument for the Soul / Body Dualism. Studia Neoaristotelica, vol. 13, 2016, no.1, s. 45−70. ISSN 1214-8407.

Rojka Ľuboš – Halamová Júlia: Divine Justice and the Problem of Evil. Gregorianum, vol. 97, 2016, no. 3, s. 565–578. ISSN 0017-4114.

Rojka Ľuboš: Fede, esperienza religiosa e garanzia epistemica. In margine al testo di Mario Micheletti. In: Aquinas,vol. LVII, 2014, no. 2, s. 369−375.

Rojka Ľuboš: Sebapotvrdenie a sebakritickosť človeka. In: Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 1, s. 21-36. ISSN 1338-0508.

Rusnák Peter: Political and Ethical Problem of Interpersonality and Human Rights. In: Katuninec, M. – Martinkovič, M. (eds.): Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag, 2016, pp. 63-86. 159 p. ISBN 978-3-631-67158-0.

Schmidtová Jaroslava – Daňová Miroslava – Šefčáková Alena: New Finds of Roman Rings from a Rich Grave in Cemetery III, Rusovce-Gerulata. In: Studia Hercynia. ISSN 1212-5865. Vol. 20, No. 1 (2016), s. 83-99.

Špajdel Marián: Medzipohlavné rozdiely v kognícii a funkčnej asymetrii mozgových hemisfér.   Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. 132 s. ISBN 978-80-8082-956-8.

Tkáčik Ladislav: Priestor, miesto, kláštor. Trnava: Filozofická fakulta TU – Kapucíni na Slovensku, 2016, 212 s., ISBN 978-80-8082-981-0.

Trajtelová J. - Steinbock A. J: Transcendence as Creativity. Vocation in Andrei Tarkovsky. In The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology2016. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, s. 125 – 159.

Vadíková Katarína Mária: Komunikácia náboženských prvkov vo virtuálnej realite kybernetického priestoru: prípad, či situácia v morálnom rozhodovaní osoby? In: Koudelková, P. (ed.) Komunikace církve: Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: FSV Univerzita Karlova, 2016. (CD-ROM)  ISBN 978-80-87404-59-1.

Zervan Marian: Konferencia o vedeckých problémoch architektúry z roku 1958 a jej možné rekapitulačné, generujúce a modelujúce línie.In: Architektúra a urbanizmus 50, 2016, č.3–4, s.210–221.

Zervan Marian - Mitášová Monika: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance. - First edition. - Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5.

Zvarík Michal: The Decline of Freedom. Jan Patočka’s Phenomenological Critique of Liberalism. In: Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2016. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, s. 79-100.

 

3. Najvýznamnejší umelecký výstup FF TU v Trnave za rok 2016

Zervan Marian: La Biennale di Venezia / Bienále Architektúry 2016: 15. medzinárodné Bienále Architektúry v Benátkach - Core (Sorge) for Architecture /Starosť o architektúru (28. 5.-27. 11. 2016 : Benátky, Taliansko); spolukurátor výstavy a spoluautor architektonického diela

4. Ocenenia pedagógov

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD. - cena Benefactor Musaei Scepusiensis. Udelilo SNM, Spišské múzeum v Levoči, 21. januára 2016

Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. (Katedra dejín a teórie umenia) – člen víťazného autorského tímu, ktorý vybrala v januári 2016 sedemčlenná medzinárodná porota pod vedením Adama Gebriana. Tento víťazný tím reprezentoval Slovensko na 15. medzinárodnom Bienále architektúry v Benátkach 2016, kde bol sprístupnený pre odbornú verejnosť a médiá Pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky s projektom Starosť o architektúru: vyzvanie arché architektúry do tanca / Care for Architecture: Asking the Arché of Architecture to Dance.

Prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD. - ocenený dekanom 1. Lekárskej fakulty UK  prof. MUDr. Alexi Šedem, DrSc. za jedného z najlepších pedagógov fakulty v akademickom roku 2015/2016, 22. 12. 2016

Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, OFMCap., PhD. - ocenenie rektora Trnavskej univerzity v Trnave za najvýznamnejší prínos v oblasti publikačnej činnosti za rok 2015 na Filozofickej fakulte TU, december 2016

Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc. - Prémia Literárneho fondu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí

Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc. - cena Martina Palkoviča za vynikajúcu pedagogickú prácu, obetavosť a nezištnosť pri vedení kvalifikačných prác

5. Projektová a grantová činnosť

V roku 2016 bolo ukončených šesť grantov VEGA a jeden grant KEGA. Grant VEGA prof. PhDr. Milana Katuninca, PhD. Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku výrazne rozšíril tematický záber historickej a politickej vedy o problematiku, ktorá napriek jej závažnosti nie je na Slovensku doteraz detailnejšie spracovaná. Výsledky grantu VEGA Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky doc. PhDr. Vladimíra Varsika, CSc. akcentujú výnimočné postavenie územia Slovenska na pomedzí medzi antickým rímskym svetom a svetom "barbarských" Germánov. Na základe riešenia grantu VEGA s názvom Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií sa riešiteľ Mgr. Marek Mathias, PhD. usiloval pomocou historicko-sociologického výskumu dosiahnuť hlavný cieľ grantu, a to preukázať, že tak rodičovské investície do školského vzdelávania, ako aj rodičovské vzdelávacie ašpirácie sú súčasťou systému strategických rozhodnutí. Rovnako grant VEGA Interpretačné metódy v architektúre doc. Ing. Arch. Moniky Mitášovej, PhD. je významným príspevkom k identifikácii používaných interpretačných metód architektúry v dejinách architektúry a dejinách výtvarného umenia. Grant VEGA Vrchnostenská správa panstiev riešiteľky prof. PhDr. Márie Kohútovej, CSc. je kvalitným príspevkom nielen k hospodárskym dejinám, ale aj k slovenským novovekým dejinám vôbec. Grant VEGA Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii riešiteľky prof. ThDr. Heleny  Hrehovej, PhD. prispel k hľadaniu a nachádzaniu motivácie pre sociálne idey v ruskom filozofickom, kultúrnom a politickom prostredí 19. a 20. storočia s presahom do súčasnosti.

Grant KEGA, ktorého riešiteľom bol doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, OFMCap., PhD. s názvom Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska prešiel záverečnou oponentúrou a Rada záverečnej oponentúry navrhla hodnotenie, že splnil ciele výborne. Na základe grantu bola vydaná plánovaná monografia (Tkáčik, Ladislav: Priestor, miesto, kláštor).

Projekt APVV s názvom  Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (s hlavným riešiteľom, Dr. Katarínou Babinskou, PhD., z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava), na ktorom participovali PhDr. Marián Špajdel, PhD. a PhDr. Daniela Jánošíková, PhD. z katedry psychológie, bol na základe vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov koncom roka 2016 zaradený medzi tzv. "excelentné projekty". Informácia o ňom je aj v publikácii "Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou", ktorú vydala agentúra APVV. Elektronická verzia je dostupná tu: http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/publikacia-2017.html

V roku 2016 evidujeme spoluprácu pedagógov viacerých katedier na zahraničných projektoch. Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. z katedry etiky a morálnej filozofie je spoluriešiteľkou medzinárodného výskumného projektu na roky 2016 – 2017 v spolupráci s CRVP - Council for Research in Values and Philosophy, Washington (koordinátor George Mclean). Doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD. z katedry etiky a morálnej filozofie je koordinátorkou programu CEEPUS III AT 0705 „Ethics and Politics in European Context.“ Katedra klasickej archeológie spolupracuje na projekte Coin Hoards of the Roman Empire. Tento projekt zastrešuje University of Oxford a Ashmolean Museum of Art and Archaeology University of Oxford. Riešiteľmi projektu sú doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik a Mgr. Františka Dunajová, na ich pozícii sú zodpovední za evidenciu a sprístupnenie hromadných nálezov mincí zo Slovenska. Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. z katedry klasických jazykov spolupracuje na projekte New Sommervogel, Boston College, USA a projekte s názvom Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume (projekt financovaný českou Spoločnosťou Ježišovou). Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. tiež spolupracuje na projekte GAČR 16-09064S Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622).

Viacerí pedagógovia Filozofickej fakulty TU uskutočňujú spoluprácu s praxou. Prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. z katedry etiky a morálnej filozofie aktívne spolupracuje s inštitúciami FF UKSW vo Varšave, MGU a RUDN v Moskve, s Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie, so Slovensko-Ruskou spoločnosťou v Bratislave. Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. z katedry etiky a morálnej filozofie aktívne spolupracuje s VŠTaS Palestra, Praha a zároveň je hovorkyňou za SR na Portáli Collaboratory on Advance Dirrectives (Portal VVAA) Andalusian School of Public Health, Granada – SPAIN [online; 21.5.2016]; dostupné na: http://www.voluntadesanticipadas.com/file.php?file=/128/SLOVAKIA.pdf.

PhDr. Peter Rusnák, PhD. z katedry etiky a morálnej filozofie spolupracuje s občianskym združením Minerva a občianskym združením Obnova kalvárie – Kalvársky fond, Banská Štiavnica. Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, OFMCap., PhD. z katedry filozofie rozvinul projektovú spoluprácu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a s Ústavom dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik z katedry klasickej archeológie realizuje archeologické výskumy v Trnave – MPR, Rubrorum, NKP Bazilika sv. Mikuláša,  Dolná brána, a v Modre – NKP Kostol sv. Jána Krstiteľa. Mgr. Nicol Sipekiová z katedry klasických jazykov realizovala prednášky na gymnáziách a stredných školách v rámci projektu KEGA č. 014TTU-4/2016 s názvom Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách. Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. a Mgr. Jozef Kordoš, PhD. spolupracujú s Kysuckým múzeom v Čadci na edícii a preklade diela Mateja Bela – Turčianska stolica; doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR v oblasti prekladu z latinského jazyka pre súdy a verejné inštitúcie. Doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA z katedry politológie spolupracuje s Globsec Policy Institute: Národná reflexná skupina – New Pact for Europe a tiež realizuje odbornú prax poslucháčov TU a FF TU v poslaneckej kancelárii. Katedra psychológie spolupracuje na projekte s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty UK. V rámci tohto projektu katedra psychológie tiež spolupracuje s odbornými psychologickými pracoviskami na území Slovenska a s neziskovými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou autizmu, napr. Andreas (Bratislava), 3lobit (Bratislava) a pod. V roku 2016 pre organizáciu 3lobit testovali kognitívne schopnosti a zvládanie stresových situácií u osôb s poruchami autistického spektra, za účelom nájdenia alebo vytvorenia vhodných pracovných pozícií pre tieto osoby. Mgr. Iveta Schusterová, PhD. z katedry psychológie spolupracuje s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, ktoré predstavuje celoslovenský systém regionálnych poradní pre pomoc obetiam a svedkom trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof a nešťastných udalostí. Niektorí členovia katedry psychológie poskytujú psychologické poradenstvo pre študentov TU v rámci Centra podpory pre študentov (zriadila Trnavská univerzita v Trnave). V rámci grantov VEGA (č.1/0045/14: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky a č. 1/0346/15: Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku) členovia katedry klasickej archeológie spolupracujú s Archeologickým ústavom SAV.

Výsledky dosiahnuté riešením vedeckovýskumných projektov a grantov Filozofická fakulta využíva v ďalšom výskume a bádaní vo všetkých svojich akreditovaných odboroch a súčasne ich aplikuje v pedagogickej praxi a prezentuje iným vedeckovýskumným pracoviskám doma a v zahraničí či širšej vedeckej verejnosti. Jednotlivé špecializované pracoviská Filozofickej fakulty sú od roku 2012 súčasťou príslušných katedier. Výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti tvoria súčasť vykazovanej činnosti katedier. Na podporu ich činnosti neboli v roku 2016 pridelené žiadne špecifické príspevky a svoju činnosť financujú v rámci projektov a grantov, do ktorých sú zapojení ich členovia.

6. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

V roku 2016 bolo na FF TU úspešne ukončené habilitačné konanie Dr. phil. Erika Hrnčiarika v odbore klasická archeológia a habilitačné konanie PhDr. Evy Orbanovej, PhD. v odbore etika. V roku 2016 bolo tiež úspešne ukončené vymenúvacie konanie doc. PhDr. Ivana Geráta, PhD. v odbore dejiny a teória umenia.

7. Pozvané prednášky

Bažant Jan: Jak byla vynalezena Venuše. Hradecké klasické rozhovory 2016. Hradec Králové, 29.06.2016

Bažant Jan: Antická keramika. Filosofický ústav Akademie věd Slovenské republiky. Bratislava, 28.04.2016.

Brtáňová Erika: Od eposu k románu. Augustín Doležal a jeho Tragoedia. Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko), 20. 4. 2016.

Brtáňová  Erika: Slovanský svet v kázňach Jána Kollára. III. medzinárodné vedecké sympózium Slovanské jazyky a kultúry v súčasnom svete, Moskva, 23. – 26. 5. 2016.

Brtáňová  Erika: S. H. Vajanský a dejiny staršej slovenskej literatúry. Slovakistická konferencia venovaná stému výročiu od narodenia S. H. Vajanského. Moskva, 24. 5. 2016.   

Brtáňová Erika: Doležalov pokus o veľkú epiku. Vedecký seminár Diskurzivita literatúry 19. storočia, Bořetice, 24.-25. 11. 2016.

Brtáňová Erika: Jonáš Záborský a jeho vzťah k antike. Medzinárodná vedecká konferencia Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, Bratislava, 17.-18. 11. 2016.

Dědová Mária: Skúmanie noodynamiky u adolescentov. Vedecké kolokvium s názvom Faktory rozvoja prosociálneho správania v školskom prostredí, Trnava, 10. 11. 2016. Organizátori: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdii.

Démuth Andrej: 7. decembra 2016 na FF UP v Olomouci s prednáškou "Konceptuálna analýzy pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní." Organizátor – KF FF UPOL

Démuth Andrej: 17.05.2016 na Mei:CogSci FMFI UK v Bratislave v rámci Seminára z kognitívnej vedy a umelej inteligencie s prednáškou: Cognitive aspects of aesthetical experience. Organizátor: FMFI UK

Démuth Andrej: 20.11.-26.11. Pozvaný prednáškový pobyt na UKSW Varšava

Dobrotková Marta: Úloha ochotníckeho divadla v národných dejinách Slovenska s dôrazom na podiel Slovákov na Dolnej zemi, Nadlak, Rumunsko. marec 2016. Organizátor: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku; Konferencia – názov: Divadelné múzy na Dolnej zemi.

Dobrotková Marta: Dejiny knižnice Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Olomouc, ČR. 2016, 9. – 10. 11. 2016. organizátor: Vědecká knihovna  Olomouc, názov konferencie Bibliotheca Antiqua.

Dobrotková Marta: Protihabsburské stavovské povstanie Františka II. Rákociho a jeho dôsledky na vidiecke obyvateľstvo. Praha, ČR. 2016, Konferencia – organizátor: Národní zemědělské muzeum, názov podujatia: Venkov a válka ve střední Evropě novověku. Od válek šestnáctého století do války studené.

Dolista Josef: Vysoká škola PALESTRA, Praha: Mezinárodná konferencia: Zážitková pedagogika. Vztah filosofie a medicíny.  20.10.2016

Dolista Josef: Filozofická fakulta v Trnave, Katedra etiky: Mezinárodná konferencia: Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí . 26.10.2016. Príspevok: Smysl lidského utrpní a víry v myšlení Bohuslava Reynka

Dufferová Alžbeta: Čo za život ponúka Boh duši, sotva kto tuší. Celovečerná prednáška s diskusiou. Bratislava – Organizátori: Dom Quo Vadis 12.10.2016

Dufferová Alžbeta: Človečenstvo Ježiša Krista dvíha ducha k pravej a najvyššej kontemplácii. Bratislava – Organizátori: Dom Quo Vadis 16.11.2016

Dufferová Alžbeta: Bez ilúzií k dokonalosti cestou vnútornej modlitby. Terézia Veľká o svojej skúsenosti. Bratislava – Organizátori: Dom Quo Vadis 14.12.2016

Gáliková Silvia: Noc Filosofie: prednáška „Journey into the wonderland“, Národní galerie – Veletržní Palác, Praha, 16.-17.6.2016 (pozvanie organizátorov - Clara Woelflinger, Night of Philosophy, Images, sciences and politics)

Gáliková Silvia: Pozvanie prof. Igora Farkaša, vedúci Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK, Bratislava v rámci cyklu prednášok Kognitívnej vedy a Umelej inteligencie, 25.10.2016 prednáška: „Human mind in experimental research“

Gerát Ivan "Marxist Iconology and Social Art History in Czechoslovakia during the Cold War" (samostatná pozvaná prednáška, University of Michigan, Ann Arbor, USA);

Gerát Ivan: prednáška a diskusia na tému “Marriage, Poverty and Bridal Mysticism in a 14th-Century Franciscan Convent: Remarks on the Pictorial Life of St Elizabeth in the Liber Depictus”, (University of Michigan, Ann Arbor, USA)

Gerát Ivan: „Chudoba v kontextu: Násilí, utrpení a manželská mystika v obrazové legendě o sv. Alžbětě“, (samostatná pozvaná prednáška, Karlova Univerzita, Praha, ČR)

Gerát Ivan: “Marxist Iconology in Czechoslovakia before 1968”, na konferencii “Art History and Socialism(s) after World War II”,  Estónska akadémia vied, Tallinn, Estónsko

Gerát Ivan: “Eternal Values and Historical Situations in Visual Cult of St Elizabeth”, na konferencii “Time and Temporality in Medieval and Early Modern Art“, The Open University of Israel, Raanana, Izrael

Gerát Ivan: “The Princess at Work – Some Questions Concerning the Vita of Saint Elizabeth in Cod. Vind. 370 (Liber depictus), na konferencii „Unity and diversity of medieval (Central) Europe“, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Hrehová Helena: Zážitok ako skúsenosť a šport ako etická kategória osobnej sebadisciplíny. Pozvaná prednáška. 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Šport a zážitková pedagogika 2016. Praha, 17. - 18. 10. 2016. Organizátor: Vysoká škola telesné výchovy a sportu, Palestra, Česká republika.

Hrehová Helena: Sapienciálno-filozoficko-etická integrita človeka a príčiny krízy religiozity v 21. storočí. Pozvaná prednáška. Žilina, 5.4.2016. Organizátor: Fakulta humanistiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Hrnčiarik Erik: Barbarian bone and antler industry from Slovakia (1st-5th century AD). 11th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, Univerzita Iasi, Rumunsko, 26.5.2016.

Ihringová Katarína: (De)humanizácia umenia ako maliarsky princíp. Konferencia Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Plzeň, 25.-27. február 2016

Ihringová Katarína: Umelecké invencie versus moderné technológie. Konferencia Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění Střední Evropy., Olomouc 29.- 30. marca 2016

Juríková Erika: Letní škola klasických studií – Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli). Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV., jejich návaznost na antické vzory a jejich obraz v pozdější historiografii. Třešť, Česká republika. 01.– 05. 07. 2016.

Juríková Erika: Bibliotheca Antiqua. Vedecká konferencia. Olomouc, Česká republika, 9.-10.11.2016. Názov príspevku: História zámockej knižnice v Topoľčiankach a jej súčasný stav.

Karabová Katarína: Enjeux des controverses autour de la Bible en langue vernaculaire en Slovaquie jusqu’en 1989. Medzinárodná konferencia na Université Sorbonne Nouvelle v Paríži, 6. 12. 2016.

Katuninec Milan: Atény/Grécko. Medzinárodná konferencia "The Rule of Law as the Foundation for Freedom and Democracy - The Social Dialogue as an Instrument to Safeguard Lagal Certainty and Social Justice. 19. - 22. mája 2016. Prednáška s diskusiou: "Europe - democracy and social constitutional state".

Klus Martin: Aktuálne postavenie Slovenska v kontexte migračnej kríz, 24. február 2016. Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, Euroatlantické centrum.

Klus Martin: Parlamentné voľby 2016, 17. marec 2016. Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, Centrum národov Slovensko.

Klus Martin: Najväčšie zahranično-politické výzvy v roku 2016, 30. marec 2016. Organizátor: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica.

Klus Martin: Najväčšie zahranično-politické výzvy v roku 2016, 12. apríl 2016. Organizátor: Inštitút politológie, Prešovská univerzita v Prešove. 

Klus Martin: Národný konvent o EÚ: Výzvy Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, 26. apríl 2016. Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, MZVaEZ.

Klus Martin: Budúcnosť EÚ v kontexte BREXITU, hybridnej vojny a výsledkov amerických prezidentských volieb, 21. november 2016. Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Organizátor: Inštitút politológie, Prešovská univerzita v Prešove.

Kutáš Michal: Klasické vs. neklasické kategórie. Olomouc, 26.10.2016. Organizátor: Katedra filosofie a patrologie, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika.

Labanc Peter: Jedna kritika jazykovedcov, jedno spytovanie svedomia historikov a jeden návrh riešenia (niekoľko slov o on-line databáze toponymického materiálu), Hradec Králové, 2. decembra 2016. Organizátor Katedra pomocných věd historických a archivnictví, FF Univerzita Hradec Králové.

Labanc Peter: Mariášiovci v 14. storočí - rodokmeň a vzťahy, Markušovce, 3. septembra 2016. Organizátor Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves.

Labanc Peter: Vzdelanosť členov Spišskej kapituly v stredoveku, Medzinárodná konferencia Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku, 4. - 5. októbra 2016, Nitra, Katedra histórie FF UKF v Nitre.

Lopatková Zuzana: Stav farských knižníc vo svetle tzv. baťániovských vizitácií. Medzinárodná konferencia Knižnice ako fenomén kultúry a vzdelanosti. 11. – 13. 5. 2016, SNK Martin.

Lopatková Zuzana: Pramene cirkevnej povahy k vzdelanosti vidieckeho obyvateľstva v 17. storočí, Medzinárodná konferencia Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku, 4. - 5. októbra 2016, Nitra, Katedra histórie FF UKF v Nitre.

Lopatková, Zuzana: Panstvá na slovensko-moravskom pohraničí - stabilita a premeny v období raného novoveku. Zahraničná konferencia Hranice a pohraničia – miesta stretávania sa kultúr a tradícií Krakov, 15. – 16. novembra 2016.

Lopatková Zuzana: Dôsledky vojenských udalostí pre vidiecke obyvateľstvo v Bratislavskej stolici na začiatku 18. storočia, Zahraničná konferencia "Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od třicetileté války do války studené."Praha, Národní zemědelské muzeum, 13. a 14. októbra 2016

Liebhart Karin: Visual Framing of Refugees on Twitter: The Visual Representation of the Refugee Crisis at the Twitter Account of Melissa Fleming, UNHCR, 3.12. 2016. Trans- und Interdisziplinäre Tagung Tagung "Flüchtige Bilder: Affekt // Repräsentation.  Universität Hamburg.

Liebhart Karin: Metaphors of the European Financial and Economic Crisis. 30.9. 2016. 40th German Studies Association Conference. San Diego.

Liebhart Karin: Visual Representation of Politicians’ and Parties’ Performance in Times of Crisis. A comparative Analysis with Particular Reference to Greece and Spain. 10.9. 2016. ECPR General Conference, Prag.

Liebhart Karin: Visual Metaphors of the European Financial Crisis: The Example of Political Cartoons. Panel “In View of Politics: Visual Studies in Political Science”. 26.7. 2016. 24th IPSA World Congress. Posen.

Liebhart Karin: A tweeted refugee crisis: Visual framing of refugees on social media accounts. 2016 IMISCOE Conference. 1.7. 2016. Prague (mit Leila Hadj-Abdou).

Liebhart Karin: Metaphors of the European Financial Crisis. Panel “Visual Responds to Crisis”. 22.6. 2016. International Visual Sociology Association Annual Conference 2016 Conference. Lillehammer.

Miháliková, Silvia: Právna regulácia politiky v Európe. Prednáška na jesennej škole práva organizovanej Ústavom štátu a práva SAV, Piešťany, 11. - 19. 11. 2016

Mitášová Monika: Architekt Vladimír Dedeček. Moravská Galerie v Brne. 29. 1. 2016.  Organizátor: Variabilní klturní prostor Praha. Dostupné na: http://prahavbrne.cz/?p=1926

Mitášová Monika: Interpretácia súčasnej architektúry (príklad SNG v Bratislave). Plato Ostrava. 10. 5. 2016. Organizátor: Marek Pokorný a Plato Ostrava. Dostupné na http://plato-ostrava.cz/monika-mitasova-interpretace-soucasne-architekt….

Mitášová Monika: Mies van der Rohe in: 1. Kenneth Frampton: Comparative Critical Analysis of Built Form. 2. Peter Eisenman: Ten Canonical Buildings. Cyklus: Koncept a interpretace. ČVUT Praha. 21. 12. 2016. Organizátor: ČVUT Praha. Dostupné na: https://www.fa.cvut.cz/Cz/Predmety/Ki

Mitášová Monika: Psát město. U hradeb, Praha. 27.9. 2016. Organizátor: FF Univerzita Karlova, Praha. Dostupné na: https://www.fa.cvut.cz/Cz/Predmety/Ki. Pozvánka: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2016/09/TZ1.pdf

Nováková Lucia, Ďurianová Andrea: Civic elite and social dynamics of Hellenistic Karia: some remarks on the extent of the Ionian Renaissance. Inspirationen und Funktion der Ur- und Frühgeschichtlichen Kunst, Biskupin, 27.-29.06.2016. Organizátori: Archaeological museum in Biskupin, Archaeological Commision of Wroclaw Department of the Polish Academy of Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences.

Rábik Vladimír: „In civitate nostra Tyrnauia“. Diplomatická schôdzka českého a uhorského kráľa v Trnave v roku 1327, Trnava, 10. novembra 2016, Trnava v 14. storočí – mesto európskeho významu - odborný seminár pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie; organizátor: Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Trnave a Rehoľa menších bratov – Františkánov v Trnave

Rusnák Peter: Údel filozofa v totalite: P. A. Florenskij. Pozvaná prednáška. Prešov, Prešovská univerzita, 18.2.2016. Organizátor: SFZ pri SAV v Bratislave.

Schwarz Mário: Dajú sa konflikty riešiť aj inak, než sme zvyknutí? 6. apríla 2016 Katedra psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Schwarz Mário: Mediácia ako spôsob efektívneho riešenia konfliktov. 3. mája 2016 Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Sipekiová Nicol: Letní škola klasických studií – Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli). Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV., jejich návaznost na antické vzory a jejich obraz v pozdější historiografii. Třešť, Česká republika. 01.– 05. 07. 2016.

Tibenský Martin: Kunst des Festens, Boston, USA, 7. - 9. októbra 2016, Iron Gate Exhibition

Trajtelová, Jana: “A Plea for Elusiveness. On Vocation and Identity in Western Mysticism”. Conference in Phenomenology of Religious Experience, Berkeley, CA, USA (4. - 5.11. 2016); http://sophere.org/biennial-conference/.

Vadíková K. M. Axiologicko-aretologický rozmer zážitku športu v období sénia. Etické dôsledky. Pozvaná prednáška. 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Šport a zážitková pedagogika 2016. Praha, 17.-18.10.2016. Organizátor: Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra, Česká republika.

Varsik Vladimír: Rímska architektúra pre barbarskú nobilitu. Palackého univerzita Olomouc, ČR, 1.4.2016.

Varsik Vladimír: Hospodárstvo kvádskych sídlisk na Slovensku. Palackého univerzita Olomouc, ČR, 1.4.2016.

Zervan Marian: Estetická funkcia architektúry vo svetle uvažovania Jana Mukařovského a Karla Honzíka. Medzinárodná konferencia Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava 12.-14. októbra 2016

Zervan Marian a Gerát Ivan: Problematika obrazov askézy z pohľadu filozofickej antropológie. XII. ročník Bratislavských filozofických dní – medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV organizovaný v spolupráci s Katedrou filozofie FF UCM s názvom Filozofická antropológia namiesto metafyziky konania. 13.-15. apríl 2016

Zvarík Michal: Aristotelova rozumnosť medzi rétorikou a etikou. 4. medzinárodné kolokvium grantového projektu Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii, Trnava, 6. 4. 2016. Organizátori: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM, Česká společnost pro studium Aristotela a jeho odkazu. 

7. Edičná a publikačná činnosť

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2016 - Filozofická fakulta [FF] ku dňu 31.3.2017

 

 

Typ publikačného záznamu

2015

2016

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie

50

39

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

24

6

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

4

7

ABB

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

2

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

15

19

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

6

5

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie

37

23

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

22

1

BAA

Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

-

BAB

Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

-

1

BCI

Skriptá a učebné texty

1

2

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

10

18

CAB

Umelecké monografie, preklady, katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

2

1

EAJ

Odborné preklady publikácií - knižné

1

-

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch

11

5

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

2

1

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

8

4

BDD

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

1

-

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus

2

5

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

2

3

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

-

2

Skupina D - Ostatné publikácie

175

194

ADE

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

14

19

ADF

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

17

15

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

25

45

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

32

21

AFB

Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

-

2

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

16

29

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

40

33

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

1

2

AFH

Abstrakty z príspevkov z domácich konferencii

4

-

AFF

Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií

3

-

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

1

-

BDE

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

9

3

BDF

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

9

9

BEE

Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)

-

9

BEF

Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)

-

5

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

4

1

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

-

1

Skupina N - Nezaradené

86

87

BDM

Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných vo WoS alebo SCOPUS

1

-

BEE

Odborné práce v nerecenzovaných zahr. zborníkoch (konferenčných a nekonferenčných)

3

-

BEF

Odborné práce v nerecenzovaných dom. zborníkoch (konferenčných a nekonferenčných)

8

-

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

41

25

EDJ

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

7

3

GHG

Práce zverejnené na internete

4

5

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

22

54

Počet záznamov spolu:

361

353

 

Prehľad katedrovej publikačnej činnosti vykazovanej za rok 2016 ku dňu 31.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDaTU

KEaMF

KF

KH

KKA

KKJ

KPol

KPsy

KS

Spolu

A1

3

6

9

3

1

5

8

2

2

39

A2

5

1

5

2

1

3

4

2

 

23

B

1

 

2

 

 

 

 

1

1

5

C

 

 

1

1

 

1

1

1

 

5

D

19

29

24

36

20

14

16

31

5

194

N

5

5

12

9

8

37

1

8

2

87

Spolu

33

41

53

51

30

60

30

45

10

353