Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 1/0363/18

Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte

Skúmanie päťfaktorovej štruktúry osobnosti má overenú tradíciu v psychológii osobnosti u nás aj v zahraničí. Na Slovensku je oficiálne dostupný len jeden osobnostný dotazník pre diagnostiku piatich faktorov osobnosti. Cieľom projektu je štandardizácia a validizácia najnovšej verzie Inventára Veľkej Päťky – BFI-2 na Slovensku. V rámci tohto procesu bude overený slovenský preklad tejto metodiky, budú skúmané psychometrické vlastnosti a vytvorené slovenské normy. Po sfinalizovaní slovenskej verzie prebehne niekoľko výskumov zameraných na validizáciu BFI-2 prostredníctvom skúmania súvislostí s vybranými ukazovateľmi psychologického fungovania, aj v interakcii so socio-demografickými charakteristikami. Na Slovensku tak pribudne nová, voľne prístupná a overená metodika pre skúmanie osobnosti spolu s normami pre slovenskú populáciu. Dôležitým prínosom bude tiež súbor výskumných zistení, ktorými budeme môcť prispieť k medzinárodným výskumom osobnosti.

 

Exploration of the five-factor structure of personality is well established within the personality psychology abroad. There is only one officially available personality questionnaire for diagnosing the five personality factors in Slovakia. The aim of this project is standardization and validation of the latest version of the Big Five Inventory – BFI-2 - in Slovakia. The Slovak translation of this method will be verified, and psychometric features and created Slovak standards will be examined throughout this process. After that, there will be several studies focused on BFI-2 validation by studying the connections to the selected indicators of psychological functioning, and in interaction with socio-demographic characteristics. There will thus be a new freely accessible and verified method to study personality together with standards for the Slovak population. Another benefit of the project will be the set of research findings which will help us to contribute to the international personality research.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:

PhDr. Peter Žitný, PhD.

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Mgr. Michal Kohút