Skočiť na hlavný obsah

Projekt APVV-15-0085:
Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov (2016-2019)

Žiadateľská organizácia:
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Spoluriešiteľská organizácia:
FF TU v Trnave

Anotácia (SK)
Autizmus je neurovývinové ochorenie s veľkou fenotypovou variabilitou, ktorého jadrovými príznakmi sú poruchy
v oblasti sociálnej interakcie, verbálnej a neverbálnej komunikácie a obmedzené, stereotypné správanie a
záujmy. Celosvetovo je zaznamenaný stúpajúci trend výskytu, čím sa autizmus stáva nielen zdravotným, ale i
spoločenským problémom. Etiológia je doposiaľ neobjasnená, predpokladá sa vplyv genetických a
environmentálnych faktorov. V porovnaní s neurotypickou populáciou boli u osôb s autizmom zistené odlišnosti v
metabolických, biochemických, imunologických, mikrobiologických markeroch, ktoré poukazujú na možné
mechanizmy participujúce v etiológii autizmu a jeho prejavov.
Cieľom projektu je zhodnotiť psychologické a behaviorálne ukazovatele, posúdiť celkovú mieru autizmu a
prevalenciu jednotlivých jeho symptómov v populácii detí s autizmom na Slovensku, analyzovať ich trajektóriu a
stabilitu v čase. Zámerom je preukázať význam vyšetrenia kognitívnych schopností pre komplexnú diagnostiku,
sledovať sprievodnú psychopatológiu z pohľadu možností diferenciálnej diagnostiky od iných komunikačných a
psychiatrických porúch, genetických alebo metabolických syndrómov. Výsledkom projektu budú informácie o
výskyte autizmu na Slovensku a efektívnosti skríningovej metódy MCHAT. Sledované budú hormonálne a
imunologické parametre, ukazovatele gastrointestinálnej dysfunkcie a porúch spánku, elektrická aktivita mozgu,
očné pohyby a ich vzťahy s psychologicko-behaviorálnymi ukazovateľmi. Hlavným cieľom projektu je odhaliť
doteraz neznáme súvislosti medzi medicínskymi a psychologickými aspektmi autizmu a detegovať tie markery,
ktoré by pomohli odlíšiť skupiny detí s rôznymi prejavmi autistickej symptomatiky a špecifikovať typické profily v
rámci subtypov detí s poruchou autistického spektra.

Anotácia (EN)
Autism is a neurodevelopmental disorder characterized by a great variability in phenotype, with core symptoms
represented by impaired social interaction, verbal and non-verbal communication skills and restricted,
stereotyped behaviour and interests. An increasing trend in incidence of autism is observed worldwide making
autism not only a medical, but also a social problem. The aetiology of autism is still unknown. It is assumed that
it is a multifactorial disease, involving genetic and environmental factors. When compared to neurotypical
population in individuals with autism differences in metabolic, biochemical, immunological, and microbiological
markers were found that indicate possible mechanisms involved in aetiology of autism and its symptoms. The
project is aimed at assessment of psychological and behavioural markers, evaluation of severity of autism and its
symptoms in a population of children with autism in Slovak Republic, and determination of trajectory and stability
of symptoms in time. The project aims to demonstrate the importance of the examination of cognitive abilities for
the complex process of diagnosis, to analyse the psychopathology associated with autism from the point of view
of differential diagnosis and recognizing of other communication and psychiatric disorders, genetic or metabolic syndromes. The project will provide information about autism prevalence and the efficiency of the screening tool
MCHAT in Slovak Republic. Hormonal, immunological markers will be assessed, as well as indicators of
gastrointestinal dysfunction, and sleep disorders, together with electric activity of the brain, and eye saccades.
Associations between behavioural and biological markers will be analyzed. The main aim of the project is to
reveal yet unknown relationships between medical and psychological aspects of autism, and to detect those
markers that might help to identify subgroups with different signs within the autism spectrum and to specify
typical profiles.

Zloženie riešiteľského kolektívu (FF TU) a počet hodín (2016/2017/2018/2019)
•    PhDr. Marián Špajdel, PhD.  (650/800/900/900)
•    PhDr. Daniela Jánošíková, PhD. (700/900/900/900)
•    PhDr. Peter Žitný, PhD. (300/300/300/300)
•    Mgr. Jana Vindišová, PhD. (400/400/400/400)