Skočiť na hlavný obsah


Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava predovšetkým na zvládnutie gramatiky jazyka a na preklad a výklad diel predpísaných antických autorov (Caesar, Salustius, Cicero, Ovidius, Vergilius). Postupuje sa pritom od základného, morfologického jazykového plánu (prvý rok) cez syntax (druhý rok) k vyššej jazykovej úrovni, ktorou je štylistika (tretí rok štúdia). Absolvent 1. stupňa odboru klasické jazyky vie spracovať starogrécky a latinský text v konfrontácii so svojím materinským jazykom a pohotovo reagovať na možné gramatické a syntaktické javy nachádzajúce sa v origináli.

Teoretické vedomosti absolventa
- základné poznatky v lingvistických disciplínach skúmajúcich jednotlivé roviny jazykového systému starogréckeho a latinského jazyka v konfrontácii s materinským jazykom
- základné poznatky z literárnych dejín a teórie literatúry orientované na starogrécku a rímsku literatúru
- základné poznatky z politických dejín a dejín filozofie starovekého Grécka a Ríma

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa
- praktické ovládanie gréckeho a latinského jazyka písmom
- sebavzdelávacie návyky a vedeckopoznávacie potreby
- ovládanie cudzieho jazyka (svetového)

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa
- pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen vedeckého kolektívu.


Predpokladané uplatnenie absolventa
1. stupeň: Mimoškolské zariadenia rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, knižnice, archívy, cestovné kancelárie, galérie, múzeá apod.)


Štruktúra študijného programu
morfológia a syntax latinského jazyka
morfológia a syntax gréckeho jazyka
dejiny antického sveta
štylistika latinského jazyka
teória a dejiny rímskej literatúry
teória a dejiny gréckej literatúry
dejiny antickej kultúry a civilizácie
základy jazykovedy

Súčasťou štúdia podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho schopnosti používať ich pri riešení úloh v rámci príslušného študijného odboru. (Študenti preukazujú bakalárskou prácou schopnosť samostatne získavať a používať teoretické a praktické poznatky). Rozsah bakalárskej práce je minimálne 35 normotvorných strán textu formátu A4. Bakalárska práca sa považuje za predmet a je hodnotená 13 kreditmi. Témy bakalárskych prác vypisuje a zverejňuje vedúci katedry. Študent si môže (okrem vypísaných tém) i sám navrhnúť tému svojej bakalárskej práce. Študent najneskôr na konci štvrtého semestra odovzdá na katedre písomnú prihlášku s názvom bakalárskej práce a súhlasom vedúceho/konzultanta bakalárskej práce. Bakalárska práca musí spĺňať príslušné formálne kritériá stanovené platnou štátnou normou. Termín odovzdávania bakalárskych prác určuje dekan v harmonograme štúdia. Študent sa môže zúčastniť štátnej skúšky iba ak obháji bakalársku prácu.