Skočiť na hlavný obsah

Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov)

Absolvent odboru História (1. stupeň) je schopný vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, archívov, pamiatkových ústavov, prípadne odborné práce vo vedeckých inštitúciách.

Teoretické vedomosti

V bakalárskom stupni štúdia poslucháči získavajú poznatky z propedeutických historických disciplín. Absolventi musia zvládnuť základné faktografické, teoreticko-metodologické a praktické znalosti v odbore. Ich zvládnutie sa preverí pri ústnej bakalárskej skúške a obhajobe bakalárskej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru História (1. stupeň) dokážu aplikovať teoretické vedomosti z prípravných historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Zvládnu koncipovanie odborných textov (na úrovni bakalárskej práce).

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru História (1.stupeň) je schopný samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi činnými v príbuzných povolaniach (archivármi, etnografmi, historikmi umenia). Má predpoklady pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.