Skočiť na hlavný obsah

Dĺžka štúdia: tri roky

Študijný program Dejiny a teória umenia sa v bakalárskom stupni štúdia zameriava na prehľad európskeho a slovenského umenia, umeleckých remesiel, architektúry a dejín kultúry. Výtvarné umenie je predstavené v širšom kontexte ostatných humanitne orientovaných odborov: histórie, filozofie, estetiky, kultúry, literatúry a klasických jazykov, najmä latinčiny. Nezanedbateľnou súčasťou je aj znalosť dejín estetického a filozofického myslenia, znalosť z dejín teoretického myslenia o výtvarnom umení, dejín kultúrneho kontextu, rôznych metodologických prístupov k poznávaniu dejín daného odboru. Súčasťou odboru je aj dôraz kladený na nutné prepojenie teórie a praxe. Študenti absolvujú odborné praxe v odborných inštitúciách, ako sú galérie, múzeá, a pamiatkovú prax, tiež rôzne exkurzie po slovenských a blízkych európskych pamiatkach.

Podmienky prijatia študentov

Podmienky prijímacieho konania určuje dekan a schvaľuje Akademický senát Filozofickej fakulty TU. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Štruktúra študijného programu

Študent bakalárskeho štúdia sa oboznamuje zo základnými odbornými témami a metódami  z oblastí:

 • dejiny umenia,
 • teórie umenia,
 • analýza umeleckého diela,
 • metodológia výskumnej práce,
 • ročníkové výskumné projekty.

Bakalárske štúdium je ukončené bakalárskou skúškou a vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce. Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho schopnosti používať ich pri riešení úloh v rámci príslušného študijného odboru.

Katedra dejín a teórie umenia je zapojená do výmenných programov pre študentov CEEPUS a Erazmus+.

PROFIL ABSOLVENTA bakalárskeho študijného programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu Dejiny a teória umenia je pripravený využiť nadobudnuté poznatky, zručnosti a kompetencie vo viacerých odvetviach, ktoré si vyžadujú tvorivý prístup, kritický prístup k riešeniu problémov či odvetvie, pri ktorom budú môcť aplikovať svoje analytické schopnosti.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Dejiny a teória umenia nadobúda štúdiom nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:

Vedomosti:

 • disponuje znalosťami z dejín teoretického myslenia: filozofického, estetického, tiež znalosťami z dejín teoretického myslenia o výtvarnom umení,  
 • vníma širší európsky kultúrny kontext, v ktorom sa dejiny umenia formujú a vyvíjajú,
 • konfrontuje slovenské umenie v širšom umelecko-historickom kontexte s európskym umením,
 • ovláda základný pojmový aparát odboru a má osvojené historické ako i aktuálne umeleckohistorické metódy,
 • orientuje sa v relevantných interdisciplinárnych kontextoch výskumu vizuálneho umenia,
 • vie aplikovať abstraktné pojmy teórie umenia na konkrétne príklady z dejín vizuálneho umenia.

Zručnosti:

 • osvojuje si schopnosti kritickej analýzy umeleckých diel a ich zasadenie do príslušného kultúrnohistorického kontextu,
 • má jazykovú výbavu nevyhnutnú pre štúdium odbornej literatúry,
 • disponuje základmi práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami,
 • má praktické schopnosti a zručnosti využívať dejiny a teóriu vo výskume a riešení úloh praxe, analyticky myslieť, formulovať kritické výpovede,
 • je vybavený základnými znalosťami na prácu v pamiatkovej starostlivosti či na prácu v galériách a múzeách,
 • má predpoklady odborne rásť, zvyšovať si kvalifikáciu v rámci ďalších stupňov štúdia,
 • je schopný výsledky vlastného bádania prezentovať v bakalárskej práci, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá stanovené pre daný stupeň štúdia.

Kompetencie:

 • má dostatočné vedomosti, schopnosti a zručnosti, teda je schopný nielen pracovať efektívne a samostatne, ale aj ako člen odborného tímu,  
 • disponuje schopnosťou analyzovať a interpretovať vizuálne dielo,
 • aplikuje zložité abstraktné pojmy z teoretických textov pri interpretácii diela,
 • rieši a vyhodnocuje problémy a úlohy s využitím vedomostí a zručností nadobudnutých počas 1. stupňa štúdia,
 • samostatne sa zapája do diskusií, vie klásť otázky, snaží sa hľadať odpovede, tvorí argumentácie,
 • vie pripraviť prezentáciu na kvalitnej úrovni, ktorú prostredníctvom svojich komunikačných schopností prezentuje v širšom okruhu ľudí,
 • uvažuje v širších interdisciplinárnych, najmä historických, kultúrnych a estetických súvislostiach.

Uplatnenie absolventa

Absolventi bakalárskeho programu DEJINY A TEÓRIA UMENIA už počas štúdia získavajú orientáciu v umenovednej, kultúrnej a v teoretickej oblasti. V rovnakej miere sa kladie dôraz aj na prepojenie teórie a praxe, preto je bakalársky stupeň štúdia orientovaný predovšetkým profesijne. Cielene sú v rámci štúdia rozvíjané rozličné praktické smery a odbory, čo absolventom umožňuje široké možnosti uplatnenia. Študenti sú prostredníctvom odborných praxí (múzeá, galérie, pamiatková starostlivosť) a exkurzií po slovenských a európskych pamiatkach systematicky pripravovaní na ich budúce povolania. Vďaka tomu sú absolventi schopní nadobudnuté praktické schopnosti a zručnosti využívať vo výskume a riešení úloh praxe, analyticky myslieť, formulovať kritické výpovede, využívať poznanie procesov tvorby v teoretickom modelovaní artefaktov.

Celkovo je potenciál bakalárskeho študijného programu a povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený, široký. Ak absolvent bakalárskeho študijného programu Dejiny a teória umenia spravidla nepokračuje v štúdiu na druhom, magisterskom stupni, spravidla nachádza svoje odborné uplatnenie:  

 • v štátnych, ale aj súkromných múzeách a galériách, v inštitúciách pamiatkovej starostlivosti, v knižniciach, archívoch,
 • pôsobí v orgánoch štátnej správy a samosprávy, ktoré sa zaoberajú ochranou kultúrneho dedičstva,
 • pôsobí v oblasti cestovného ruchu, napomáha rozvoju domáceho i zahraničného turistického ruchu,
 • podieľa sa na kultivovaní umeleckej úrovne v najširšom význame v oblasti médií,
 • pracuje na pamiatkovom úrade, kde spravuje a dokumentuje umelecké pamiatky a sprostredkováva rôzne formy propagácie umenia,
 • propaguje domácu umeleckú tvorbu na úrovni ministerstiev, najmä Ministerstva kultúry Slovenskej republiky či na úrovni medzinárodných organizácií ochrany kultúrneho dedičstva (UNESCO),
 • uplatnenie nájde aj v oblasti reštaurovania umeleckých diel či stavebných pamiatok,
 • spolupodieľa sa na formovaní kultúrnej politiky,
 • pedagogicky pôsobí na umeleckých stredných školách,
 • pôsobí v interdisciplinárnej mediálnej oblasti, v špecializovaných fondoch, nadáciách, neziskových organizáciách.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov v praxi  
 
Podľa zverejnených údajov z portálu „Uplatnenie: po stopách absolventov“ www.uplatnenie.sk, ktorý vyhodnocoval uplatniteľnosť absolventov k dňu 30. 6. 2020, sa z počtu 14 absolventov bakalárskeho stupňa (21 % muži, 79 % ženy) uplatnilo až 93 % študentov, ktorí pokračovali v ďalšom štúdiu. Len 7 % z celkového počtu pracuje buď v zahraničí, alebo je nezamestnaných.  
Aj samotná Filozofická fakulta TU v Trnave pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov v praxi. Anketu o uplatnení absolventov v praxi vykonáva každoročne prostredníctvom dotazníkov. Vyhodnotenie absolventského dotazníka za roky 2018/2019 je v priloženom linku:
http://ff.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/QA/vyhodnotenie_absolv…

Úspešní absolventi

Z radov úspešných absolventov študijného odboru, ktorí v minulosti študovali na Katedre dejín a teórie umenia (predtým Katedra dejín umenia a kultúry), vyberáme:
 
Pedagogičky a pedagógovia Trnavskej univerzity
Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
Mgr. Peter Megyeši, PhD.
 
Pedagógovia na VŠVU
Mgr. Ján Kralovič, PhD.
doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 
Kurátor múzea Belvedere vo Viedni
Mgr. Miroslav Haľak, PhD.
 
Pamiatkar na Pamiatkovom úrade SR
Mgr. Richard E. Pročka, PhD.
 
Kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG
Mgr. Alexandra Tamásová, PhD.
 
Kurátorka starého umenia LGPMB
Mgr. Stanislava Šuliková, PhD.