Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 2/0146/18

Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt.

Projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum, zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajších nálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.

 

Fords, bridges, waterways and settlement patterns in Považie and Ponitrie. Pilot project for utilisation of the archaeological underwater methods in Slovakia.

The presented idea is the pilot project focusing on the territory of Slovakia. Its ambition is to explore, document and evaluate the archaeological potential of the underwater enviroment, in cooperation with scientific partners.

The selected area are the basins of rivers Váh and Nitra, which, in light of the previous findings, seem to be extremely perspective. However, amounts of technical works and vessels depicted on vedutas or historical maps, written sources and sets of solitary finds do not provide enough informations about their importance. The key to the detailed understanding of a river, as an important element in the life of every society, is its comprehensive research. The possible fulfilment of such research is presented in this project. It would like to bring new informations that will be useful for the future projects relating to communications and mobility of the society in different historical periods.
The project draws attention to the protection of underwater cultural heritage in Slovakia.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:
Daňová Klaudia, Archeologický ústav SAV – vedúca projektu

Daňová Miroslava, Trnavská univerzita – zástupca vedúceho projektu

Jančura Peter, Technická univerzita vo Zvolene

Nováková Lucia, Trnavská univerzita

Stehlíková Jana, Archeologický ústav SAV

Dunajová Františka, Trnavská univerzita

Študenti a externí spolupracovníci:
Ďurianová Andrea

Duranka Ladislav
Barbuščák Matúš

Zázik Martin

Šálka Dávid