Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 2/0025/22

Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt VEGA (2/0146/18) zameraný na výskum riek Váh a Nitra. V záverečnej fáze projektu a súvisiacich aktivitách sa pri prieskume a výskume slovenských riek uplatnil celý rad metodík, objavili sa nové lokality a publikovali sa prvé výsledky výskumu. Projekt zaradil Slovensko do európskej mapy podvodnej archeológie. Cieľom predkladaného projektu je pokračovať vo vyhľadávaní a dokumentácii najmä nehnuteľných nálezísk vo vodnom prostredí, pokračovať vo vytváraní databázy nálezov zameranej na tieto lokality a tým prinášať nové informácie o v súčasnosti neznámom svete pod vodou.

Fords, bridges, long-distance routes. Ancient roads and seats in the regions of Požitavie and Pohronie with use of underwater archaeology

The project continues the previous VEGA project (2/0146/18), focused on investigating the Váh and Nitra rivers. In the final phase of the project and associated activities, a whole range of methodologies was applied in the survey and research of Slovak rivers, new sites were discovered, and the first results of the research were published. The project included Slovakia in the European map of underwater archaeology. The goal of the submitted project is to continue in the search for and documentation of mainly immovable finds in the aquatic environment, continue in creating a database of finds focused on these sites and, thus, bring new information on the currently unknown world under the water.

Zloženie riešiteľského kolektívu Trnavskej univerzity:
Daňová Miroslava, doc. Mgr. PhD. – zástupkyňa vedúcej projektu
Lucia Nováková, doc. Mgr. PhD.
Jozef Kordoš, Mgr. PhD.