Skočiť na hlavný obsah

Anotácia:
Predkladaný projekt tematicky spadá do oblasti filozofickej antropológie. Zameriava sa na tematizáciu vzájomných prienikov „svetsky“ a „nábožensky“ orientovanej filozofie človeka. Projekt sa venuje analýze filozofického diela vybraných ruských náboženských filozofov 20. storočia v kontexte piatich filozoficko-antropologických paradigiem (ontologického, gnozeologického, axiologického, antropologického a lingvistického) a troch metodologických prístupov (esenciálneho, existenciálneho a interpretativneho). Vo filozofickej antropológii chceme zamerať pozornosť na diela Šestova, Franka, Trubeckého, Florenského, Berďajeva, Bulgakova, Vyšeslavceva, Iljina, Zeňkovského, Florovského, Arseňjeva, Evdokimova, Bachtina, Loseva, Ermičeva. Viaceré diela týchto kľúčových predstaviteľov modernej a súčasnej ruskej filozofie nie sú dodnes na Slovensku známe.
Project summary:
The characteristic features of Russian philosophy is special attention devoted to philosophical issues. Significant authorities of russian philosophy as Zenkovsky, Lossky, Berdyaev, agreed that the russian mind is its own moral dimension of philosophical reflection. This is reflected in a stable interest man takes on a of its existence. Russian mentality orientation corresponds to questions of morality, but also the reflection of the political space. Anthropology has been elaborated as a separate area of philosophical knowledge. Achieved significant prosperity during the period from 1 half. 19th century by 1 half. 20th, mainly thanks to the work of Shestov, Frank,  Trubeckoj, Florensky, Berdyaev, Bulgakov, Vyseslavcev, Ilyin, Zenkovsky, Florovsky, Arsenyev, Evdokimov, Bakhtin, Ermicev. Works of many key leaders of modern and contemporary of russian philosophy are not still known in Slovakia and ambition of the project is to make and implement their scientific and critical reflection.
Riešitelia projektu:
Vedúci projektu:
Feber Jaromír Doc., PhDr. CSc.   
Zástupca vedúceho projektu:
Hrehová Helena Prof., ThDr. PhD.       
Spoluriešitelia:
Dolista Josef Prof., Dr., PhD., ThD.   
Rusnák Peter PhDr., PhD.       
Iveta Petríková Mgr.