Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 1/0162/16

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis - on-line databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska

Vedecký projekt Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis (CTSM) - elektronická databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska je zameraný na vytvorenie elektronickej internetovej voľne dostupnej databázy slovenskej stredovekej toponymie podľa publikovaných a nepublikovaných historických prameňov. Zhromaždí tak formou on-line databázy na jednom mieste všetky známe miestne názvy z celého Slovenska a vytvorený korpus poslúži nielen historikom pri identifikácii historických lokalít, ale zároveň ponúkne materiál na jazykovedný výskum predspisovnej slovenčiny (doplnenie Historického slovníka slovenského jazyka) a tiež pomoc pri vytypovávaní potenciálnych archeologických nálezísk. Projekt v tejto forme neexistuje v strednej Európe.

Koncepcia projektu je dlhodobá, presahuje časové obdobie dostupných grantových schém. Z týchto dôvodov je grant prostriedkom na spustenie unikátnej databázy CTSM, ktorej fungovanie by malo byť dlhodobé.

 

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis (CTSM) – the electronic toponymy database of medieval Slovakia

The scientific project Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis (CTSM) – the electronic toponymy database of medieval Slovakia is aimed at the creation of the online electronic free accessible database of the Slovak medieval toponymy on the basis of published and unpublished historical sources. In the form of the online database, it compiles all the known local terms and names from the whole Slovakia. The corpus will serve to historians for the identification of the historical localities. Moreover, the database will also provide the material for the linguistics research of the language used before the standard Slovak was codified (it will amend the Historical dictionary of Slovak language). Finally, the database should help identify the potential archaeological repositories. The project in this form doesn’t exist in the central Europe.

The concept of the project is long-lasting; it overlaps the time period of the available grant schemes. For these reasons, the grant is the medium to start the unique database CTSM which functioning should be long-term.

 

Riešitelia v roku 2016

Mgr. Peter Labanc, PhD.

Mgr. Martin Tibenský, PhD.

Dr. h. c. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

Mgr. Júlia Kotrusová (doktorandka)