Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.     
doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
doc. PhDr. M. Dufková, CSc.
Dr. phil. Erik Hrnčiarik

8 tis. SK                            

Cieľom projektu je zabezpečiť druhé doplnené a prepracované vydanie učebnice Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Ide o prvú pôvodnú učebnicu dejín staroveku na Slovensku, ktorej autormi sú učitelia Trnavskej univerzity v Trnave.  Obsahuje všetky základné a nevyhnutné údaje k dejinám a kultúre antického sveta. Nakoľko o jej prvé vydanie bol mimoriadny záujem a po niekoľkých mesiacoch bol celý náklad rozobraný,  potreba ďalšieho vydania sa javí ako akútna. Zámerom projektu je preto uspokojenie nielen odborného záujmu nastávajúcich študentov TU, ale aj poslucháčov a učiteľov iných vysokých a stredných škôl. O publikáciu bol osobitný dopyt aj zo strany širšej kultúrnej verejnosti.

The purpose of the project is to provide a supplemented and revised edition of the textbook History and culture of ancient Greece and Rome. The publication is the first original Slovak textbook of the history of antiquity, and was written by teachers of Trnava University in Trnava. It contains all basic and essential information about the history and culture of the ancient world. Since the first edition became extremely popular and was sold out in a few months, publishing the second edition is urgent. Therefore, the project aims to satisfy not only prospective students of Trnava University, but also students and teachers of other universities and secondary schools. In addition, there has been a special demand for the textbook among the wider cultural public.