Skočiť na hlavný obsah

5. Doktorandský deň Filozofickej fakulty TU
11. marec 2015 · 8:10 · miestnosť 3P1


Harmonogram prezentácií

Júlia Ďurčová · 8:20 – 8:40
Adrián Lančarič · 8:40 – 9:00
Tomáš Kolon · 9:00 – 9:20
Tomáš Petráško · 9:20 – 9:40
Richard E. Pročka · 9:40 – 10:00
Lucia Miklošková · 10:00 – 10:20
Michaela Rušinová · 10:20 – 10:40
Marek Krcha · 10:40 – 11:00
Juraj Dragašek · 11:00 – 11:20
Branislav Čaniga · 11:20 – 11:40
Iveta Petríková · 11:40 – 12:00
Kristián Bozay · 12:00 – 12:20
Jana Štrbková · 12:20 – 12:40
Lucia Martinčeková · 12: 40 – 13:00

Diskusia a záver · 13:00 – 13:20


Témy
Júlia Ďurčová: Vzťahy Jasovského prepoštstva a Turnianskeho hradného panstva v 15. storočí
Adrián Lančarič: Povinnosti poddaných na panstve Ostrý Kameň pred zavedením urbárskej regulácie Márie Terézie
Tomáš Kolon: Sídliskový horizont III a IV v naddunajskom Barbariku z pohľadu keramickej produkcie (vybrané problémy)
Tomáš Petráško: Rímske pracovné nástroje vo svetle ikonografie
Richard E. Pročka: Špecifiká ikonografického programu obrazového cyklu sv. Antona Pustovníka v Dravciach
Lucia Miklošková: Problematika (a)symetrie v diele Romana Ondáka
Michaela Rušinová: Problematika existencie non-konceptuálneho obsahu percepčnej skúsenosti
Marek Krcha: Dôvera a nedôvera v dobro v človeku v dielach vybraných západných a východných filozofov.
Juraj Dragašek: Miesto a úloha filozofie v myslení Jána Husa
Branislav Čaniga: Duša a introspektívny pohľad Aurelia Augustina
Iveta Petríková: Morálno- etická reflexia fenoménu medicínsky asistovanej reprodukcie.
Kristián Bozay: Hodnotový rozmer identity človeka postmoderny
Jana Štrbková: Význam otcovskej angažovanosti v ranom veku dieťaťa
Lucia Martinčeková: Proces prežívania zármutku u matiek po strate dieťaťa