Skočiť na hlavný obsah

Projekt KEGA 013TTU-4/2020

Projekt je zameraný na vybudovanie zázemia a spustenie interdisciplinárneho vyučovacieho
predmetu Digital Humanities v historických vedách a archeológii. V časovej postupnosti projektu bude vybudované digitálne laboratórium a príprava vyučujúcich pod dohľadom externých špecialistov na aplikáciu digitálnych technológií v historickom a archeologickom výskume. Nasledovať bude príprava multimediálnych vyučovacích pomôcok - výukových videí, zadaní a cvičení, ktoré zohľadnia špecifické potreby historických a archeologických odborov a budú verejne dostupné. V záverečnej časti projektu bude predmet testovaný skupinou študentov, ktorých pripomienky budú zohľadnené v konečnej podobe výstupu.

The project is aimed at building a background and launching an interdisciplinary subject Digital Humanities in History and Archaeology. During the project, a digital lab will be built and teachers will be trained under the supervision of external specialists for the application of digital technologies in historical and archaeological research. The following will be the preparation of multimedia teaching aids — educational videos, assignments and exercises that reflect the specific needs of the disciplines and will be available for the public. In the final part of the project, the course will be tested by a group of students whose comments will be taken into account in the final output.

Zloženie riešiteľského kolektívu
Vedúci riešiteľského kolektívu: Mgr. Peter Labanc, PhD.
Zástupkyňa vedúceho riešiteľského kolektívu: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.
Členovia riešiteľského kolektívu: Mgr. Pavol Jakubčin, PhD., Mgr. Michal Franko, PhD.